Dražba rozsiahleho areálu bývalej píly v Brezne Prvá Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
14.12.2018 10:30
Miesto dražby:
miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
28.11.2018 12:45
Druhá obhliadka:
05.12.2018 12:00
Najnižšie podanie:
189 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
48 200 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Okres:
Brezno
Obec:
Brezno
Katastrálne územie:
Brezno
Ulica:
 

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Brezno, obec: Brezno, katastrálne územie: Brezno, zapísané v evidencii Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2807, a to konkrétne:

 • sklad olejov so súpisným číslom 1582 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 6862/8 o výmere 45 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • ohrievareň so súpisným číslom 1583 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 6862/2 o výmere 20 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • administratívna budova so súpisným číslom 2115 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 6862/7 o výmere 100 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • bufet, soc. zariadenie so súpisným číslom 2263 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 6862/11 o výmere 79 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • šatne ženy so súpisným číslom 2264 s príslušenstvom, postavené na pozemku parcely registra „C“ č. 6862/10 o výmere 81 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pilnica so súpisným číslom 2265 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 6862/3 o výmere 1029 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 6862/1 o výmere 30589 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 6862/2 o výmere 20 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 6862/3 o výmere 1029 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 6862/4 o výmere 1649 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 6862/5 o výmere 1479 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 6862/6 o výmere 264 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 6862/7 o výmere 100 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 6862/8 o výmere 45 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 6862/10 o výmere 81 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 6862/11 o výmere 79 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 6862/15 o výmere 95 m², druh pozemku: vodné plochy

Opis predmetu dražby

1.Stavba: Pilnica so súp. č. 2265 - časť hala

POPIS STAVBY

Jedná sa o výrobnú halu píly so súp. č. 2265 vybudovanú na parcele č. 6862/3, ktorá bola vybudovaná v roku 1952, v roku  1998 bola k hale zrealizovaná prístavba kovovej nosnej konštrukcie s drevenou výplňou a strechou - sedlovou pokrytou pozinkovaným plechom. V čase obhliadky bola hala drevenej konštrukcie mimo prevádzky bez technológie odpojená od ELI a vodovodu.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi zanedbanom stave.

Na základe zistenia pri obhliadke je hala mimo prevádzky už dlhšie obdobie s narušenou statikou neschopná ďalšej prevádzky. 

 

Dispozičné riešenie:

Zastavaná plocha PP je o výmere: 599,76 m2.

Zastavaná plocha NP je o výmere: 818,88 m2.

Technické riešenie:

Hala je drevenej nosnej konštrukcie na betónových základoch so suterénom, v ktorom boli technologické zariadenia a základy pod strojmi, ktoré sa už v hale nenachádzajú.

Zvislé nosné konštrukcie sú drevené, strešná konštrukcia je z priehradových väzníkov drevenej konštrukcie z hornej strany zadebnené doskami s lepenkovou krytinou.  

Technický stav  haly bol v čase obhliadky zanedbaný, až nebezpečný pre ďalšiu prevádzku. 

2.Stavba: Pilnica so súp. č.  2265 - časť murovaná 

POPIS STAVBY

Jedná sa o prízemnú murovanú stavbu so súp. č. 2265 vybudovanú na parcele č. 6862/3.

Stavba bola vybudovaná v roku 1952, v roku 1990 bola k stavbe zrealizovaná prístavba garáže pre nákladné automobily.

V čase obhliadky bola budova murovanej konštrukcie so sedlovou strechou mimo prevádzky bez technológie, odpojená od ELI a vodovodu.

Na základe zistenia pri obhliadke je budova mimo prevádzky už dlhšie obdobie s poškodenými výplňovými konštrukciami, bez dverí  -  je potrebná jej okamžitá rekonštrukcia. 

Dispozičné riešenie:

Budova pozostáva z jedného nadzemného podlažia. Budova, kde boli pôvodne umiestnené sklady, šatne, brusiareň, strojovňa a dielňa, ako aj v prístavbe z roku 1990 - garáž pre nákladné auto, boli v čase obhliadky uzamknuté, zneprístupnené. 

Zastavaná plocha NP je o výmere: 326,15 m2.

Technické riešenie:

Budova je založená na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál a pórobetónových tvárnic. Vodorovné nosné konštrukcie sú realizované zo stropných železobetónových prefabrikovaných panelov.

Stropy a steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou, ktorá bola v čase obhliadky vo veľkom rozsahu poškodená. Strecha je sedlová pokrytá plechovou krytinou čiastočne poškodenou. Odvod vody zo strechy je riešený zvodmi pozinkovanej konštrukcie s vývodom na terén. Vnútorné dvere v jednotlivých podlažiach sú hladké na báze dreva, osadené do kovových zárubní, v čase obhliadky boli zdemontované. Podlahy sú s betónovými potermi.  Rozvody ELI v budove sú svetelné a motorické - poškodené. Rozvody studenej a teplej vody v celej budove sú z oceľového potrubia - odpojené od vody. Ohrev TÚV v budove by mal byť so zdemontovaným ohrievačom.

ÚVK je nefunkčné - poškodené. Zdroj tepla je zdemontovaný. Budova bola v čase obhliadky poškodená s chýbajúcimi konštrukciami, nevyužívaná, mimo prevádzky.

3. Stavba: Administratívna budova so súp. č. 2115 

POPIS STAVBY

Stavba bola vybudovaná v roku 1950. V čase obhliadky je administratívna budova drevenej konštrukcie mimo prevádzky  bez zariadenia, odpojená od ELI, vodovodu.

Na základe zistenia pri obhliadke je budova mimo prevádzky už dlhšie obdobie s poškodenými a chýbajúcimi  výplňovými konštrukciami (oknami a dverami), neuzamknutá, nestrážená, voľne prístupná. Vstup do budovy je z bočnej strany cez závetrie. 

Dispozičné riešenie:

Budova pozostáva z jedného nadzemného podlažia.

V 1.NP administratívnej budovy, sú poškodené priestory bývalých kancelárií, chodieb a soc. zariadení.

Zastavaná plocha NP je o výmere: 100,48 m2.

Technické riešenie:

Budova je založená na ž.betónových základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie tvorí drevená konštrukcia zvislých stien a stropov, krovu so sedlovou strechou pokrytou plechovou pozinkovanou krytinou. Povrchová úprava vonkajších povrchov je náter. Výplňové konštrukcie (okná) sú drevené zdvojené, čiastočne zdemontované a rozbité. 

Zvislé výplňové konštrukcie a priečky vo vnútri sú drevené. Odvod vody zo strechy je riešený zvodmi a žľabmi   z pozinkovaného plechu (poškodené). Podlahy v budove sú plávajúce laminátové poškodené. Rozvody ELI v budove boli  svetelné, v čase obhliadky poškodené. Rozvody studenej a teplej vody v celej budove sú z oceľového potrubia, odpojené od vody. ÚVK v objekte nie je riešené. Budova má možnosť napojenia na inžinierske siete: vodovod, NN. Budova bola v čase obhliadky čiastočne poškodená s chýbajúcimi konštrukciami, nevyužívaná, mimo prevádzky.

4. Stavba: Ohrievareň so súp. č. 1583

POPIS STAVBY

Jedná sa o budovu ohrievarne v nepriaznivom počasí. Stavba bola vybudovaná v roku 1979. V čase obhliadky bola budova  ohrievarne drevenej konštrukcie mimo prevádzky bez zariadenia odpojená od ELI. 

Na základe zistenia pri obhliadke je budova mimo prevádzky už dlhšie obdobie s poškodenými a chýbajúcimi  výplňovými konštrukciami (oknami a dverami), neuzamknutá, nestrážená, neoplotená, voľne prístupná. Vstup do budovy, ktorá má jednu miestnosť je z čelnej strany. 

Zastavaná plocha NP je o výmere: 20,40 m2.

Technické riešenie:

Budova je založená na betónových základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie tvorí drevená konštrukcia zvislých stien a stropov, krovu so sedlovou strechou pokrytou plechovou pozinkovanou krytinou. Povrchová úprava vonkajších povrchov je náter. Výplňové konštrukcie (okná) sú drevené dvojité, čiastočne zdemontované a rozbité. Zvislé výplňové konštrukcie sú drevené. Podlahy v budove sú drevené palubové. Rozvody ELI v budove boli svetelné, v čase obhliadky  poškodené, odpojené. Vykurovanie nie je riešené.

Budova bola v čase obhliadky poškodená s chýbajúcimi konštrukciami, nevyužívaná, mimo prevádzky.

5. Stavba: Budova bufet a soc. zariadenie so súp. č. 2263

POPIS STAVBY

V čase obhliadky a podľa zistenia znalcom pri obhliadke bola budova bufetu nevyužívaná (mimo prevádzky) a  poškodená. Začiatok užívania je rok 1971.

Zastavaná plocha NP je o výmere: 79,53 m2.

Technické riešenie:

Budova je založená na ž.betónových základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic. Strešná konštrukcia je vybudovaná so žb. stropných panelov. Strecha na budove je pultová pokrytá plechovou pozinkovanou krytinou s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Priečky a výplňové murivo je murované z pórobetónových tvárnic. Vonkajšia povrchová úprava je pôvodná, čiastočne poškodená z brizolitovej škrabanej omietky. Steny vnútorných priestorov sú poškodené povrchovo upravené štukovou omietkou. Vnútorné dvere sú plné hladké osadené do kovových zárubní (poškodené). Podlahy sú pôvodné z keramickej dlažby na cementový poter. Rozvody ELI      a vody v budove v čase obhliadky boli odpojené.

6.Stavba: Šatne ženy so súp. č. 2264

POPIS STAVBY

Jedná sa o budovu šatní so súp. č. 2264. Budova bola vybudovaná v roku 1956. V čase obhliadky bola budova šatní  drevenej konštrukcie mimo prevádzky bez zariadenia odpojená od ELI, vodovodu. Na základe zistenia pri obhliadke je  budova mimo prevádzky už dlhšie obdobie s poškodenými a chýbajúcimi výplňovými konštrukciami (oknami a dverami), neuzamknutá, nestrážená, neoplotená, voľne prístupná. Vstup do oceňovanej budovy je z čelnej strany cez zádverie. 

Dispozičné riešenie:

Budova pozostáva z jedného nadzemného podlažia.

V 1.NP budovy, sú poškodené priestory bývalých šatní a soc. zariadení.

Zastavaná plocha NP je o výmere: 81,60 m2.

Technické riešenie:

Budova je založená na ž.betónových základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie tvorí drevená konštrukcia zvislých stien a stropov, krovu so sedlovou strechou pokrytou plechovou pozinkovanou krytinou. Povrchová úprava vonkajších povrchov je náter. Výplňové konštrukcie (okná) sú drevené dvojité, čiastočne zdemontované a rozbité. 

Zvislé výplňové konštrukcie sú drevené. Odvod vody zo strechy je riešený zvodmi a žľabmi z pozinkovaného plechu                   (poškodené). Podlahy v budove  tvorí cementový poter. Rozvody ELI v budove boli svetelné, v čase obhliadky poškodené, odpojené. Rozvody studenej a teplej vody v celej budove sú z oceľového potrubia odpojené od vody. ÚVK v budove nie je  riešené.

Budova bola v čase obhliadky poškodená s chýbajúcimi konštrukciami, nevyužívaná, mimo prevádzky.

7.    Stavba: Sklad olejov so súp. č. 1582

Budova skladu olejov so súp. č. 1582 sa nachádza na p.č. 6862/8. V čase obhliadky sa v areáli už nenachádzala.