Opakovaná dražba Luxusného Apartmánového domu v Tokajskej oblasti Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
31.03.2020 08:30
Miesto dražby:
biznis salónik v Hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
10.03.2020 13:45
Druhá obhliadka:
23.03.2020 13:45
Najnižšie podanie:
74 025 €
Minimálne prihodenie:
1 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
98 700 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Trebišov
Obec:
Borša
Katastrálne územie:
Borša
Ulica:
I. Zrinyi 136

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obec Borša, katastrálne územie Borša, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 618, a to konkrétne:

  • Apartmánový dom so súpisným číslom 136 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 869 o výmere 303 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 869 o výmere 303 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 870/2 o výmere 238 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Opis predmetu dražby

Obec Borša sa nachádza medzi hraničným priechodom do Maďarska - Slovenským Novým Mestom a dedinou ViničkyStreda nad Bodrogom je od Borše vzdialená zhruba 3 km. Hraničný priechod do Maďarska je od obce vzdialený 4 km, hraničný priechod na Ukrajinu asi 50 km. Predmet dražby sa nachádza na ulici I. Zrinyi v uzavretom areáli turistického komplexu vytvoreného z pôvodnej výrobne vína, ktorý je situovaný pri obecnom kostole medzi železničnou stanicou a miestnym kaštieľom. Obec Borša patrí do združenia výrobcov tokajských vín a má cca. 1270 obyvateľov. V tesnej blízkosti domu je umiestnená  hala na spracovanie hrozna a výrobu vína, ktorá nie je predmetom dražby.

 

Apartmánový dom s. č. 136 na parc. č. 869

Pôvodne jednopodlažná budova pôdorysu „L“ využívaná ako výrobňa vína bola nadstavaná, zrekonštruovaná a stavebnými úpravami bol zmenený účel jej využívania na Apartmánový dom. Budova je situovaná v severnej hranici komplexu výrobne vína, postavená bola v roku 1996.

 

Dispozičné riešenie:

Na prízemí sa nachádza: zádverie, WC pre mužov a ženy, vinotéka, izba pre hostí s vlastným hygienickým zariadením, kuchyňa a spoločenská miestnosť – salónik na ochutnávku vín, z ktorej je možné vyjsť na vonkajšiu obytnú areálovú terasu na parcele č. 870/2.

Zastavaná plocha je 190,57 m2.

 

V nadstavanom podkroví prístupnom po vnútornom schodišti sa nachádzajú tri samostatné izby pre hostí a dve hosťovské kúpeľne. Na východnom i západnom priečelí je východ z izieb na dva malé balkóny.

Zastavaná plocha je 190,57 m2. Výmera balkónov je cca 3,50 m2.

 

Technické riešenie:

Základy - 1. NP sú betónové bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou.

Zvislé nosné konštrukcie tvorí pôvodné murivo prevažne murované z tehál hrúbky 450mm, nové murivá sú pórobetónové hrúbky 300 mm. Deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP sú murované z tehál a pórobetónových tvárnic.

Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP sú s rovným podhľadom betónové monolitické, na 2. NP sú drevené trámové so sadrokartónovým podhľadom.

Schodisko na 1. NP tvorí keramická dlažba.

Strecha - krovy - 1. NP sú väznicové sedlové; krytina strechy na krove - 1. NP sú pálené a betónové škridlové, ťažké korýtkové (Bramac, Tondach a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP sú z lakoplastovaného plechu - úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky a snehové zachytávače).

Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP sú šľachtené omietky na báze umelých látok.

Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP sú vápenné štukové; vnútorné obklady - 1. NP, 2. NP – sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP vo WC min. do výšky 1 m; 1. NP v kuchyni min. pri sporáku a dreze; 2. NP v samostatnej sprche.

Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP sú plné alebo zasklené, dyhované vsadené do obložkových zárubní otvárané i posuvné; okná na 1. NP, 2. NP sú plastové s dvojvrstvovým zasklením.

Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) na 1. NP a 2. NP sú veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ostatných miestností - 1. NP, 2. NP sú keramické dlažby.

Vybavenie kuchýň - 1. NP tvorí sklokeramická varná platňa, umývačka riadu (zabudovaná), odsávač pár, drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka na mieru pôdorysne do písmena U.

Vybavenie kúpeľní v 1. NP a 2. NP tvorí samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP sú pákové nerezové so sprchou; WC na 1. NP, 2. NP je splachovací s umývadlom.

Ostatné vybavenie - 2. NP sú vstavané skrine

Vykurovanie je ústredné - 1. NP, 2. NP - teplovodné s rozvod. bez ohľadu na materiál, s oceľovými radiátormi a vykurovacími panelmi. Zdroj vykurovania - 1. NP je kotol ústredného vykurovania, prevedenie turbo zn. – Junkers.

Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP sú z plastového potrubia studenej aj teplej - z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody - 1. NP je zásobníkový ohrievač plynový - kombinovaný s ústredným vykurovaním.

Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP tvorí plastové potrubie.

Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením.

Vnútorné rozvody plynu - 1. NP tvorí rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

Bleskozvod nie je realizovaný. Apartmánový dom je napojený na elektrickú energiu, verejnú kanalizáciu, vodovod a plyn.

Napojenie jednotlivých inžinierskych sietí (ELI  a vodovodu) je od susednej nehnuteľnosti (RD na p.č. 871/2).

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1.Spevnená plocha dvora 

Spevnená plocha je v celej ploche dvora okrem bazénu v zadnej časti dvora na parcelách č. 870/2 a 869 okolo domu. 

Plocha je zrealizovaná zo zámkovej dlažby  na podkladový betón.

Plocha bola zrealizovaná v roku 2013 v celkovej ploche 328 m2 .

 

2.Vonkajší bazén 

Vonkajší bazén je laminátový umiestnený je v zadnej časti dvora na parcele č. 870/2. Jedná sa o bazén laminátovej konštrukcie   rozmerov 3,0 x 5,0 m a hĺbky 1,50 m. Predpokladaná životnosť bazénu je vzhľadom na materiálové vyhotovenie odhadovaná na 40 rokov.  

Bazén bol daný do užívania v roku 2013. Celková obstavaná plocha je 31,5 m3.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.