Pripravujeme opakovanú dražbu rodinného domu v Šoporni po dohode so záujemcom Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
46 800 €
Minimálne prihodenie:
400 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
62 400 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Galanta
Obec:
Šoporňa
Katastrálne územie:
Šoporňa
Ulica:
Vážska 355

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Galanta obec: Šoporňa, katastrálne územie: Šoporňa, zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 204, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 355 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 732/4 o výmere 71 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 732/1 o výmere 272 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 732/4 o výmere 71 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 732/5 o výmere 53 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Opis predmetu dražby

Dom je postavený na rovinatom pozemku na Vážskej ulici č. 355 v katastrálnom území Šoporňa. Dom bol postavený v roku 1960, v roku 1979 a 2011 boli prevedené prístavby k rodinnému domu. V roku 1998 bol rodinný dom plynofikovaný. Dom je samostatne stojaci v zástavbe podobných rodinných domov, nepodpivničený s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Dom je napojený na všetky verejné inžinierske siete a to konkrétne: plyn, elektro, kanalizácia, voda.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Prízemie tvorí: 2 x izba, 1x izba s kuchynským kútom, zádverie, WC, kúpeľňa a schodiskový priestor.

Zastavaná plocha prízemia je 102,45 m2.

 

Podkrovie tvorí:  schodisko, kúpeľňa s WC, obývacia hala a 2x izba. 

Zastavaná plocha prízemia je 102,44 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Dom bol prízemný, nepodpivničený, s neobytným podkrovím. V súčasnom období sa prevádza prístavba a nadstavba rodinného domu. Dom je založený na betónových základoch. Murivo je murované z tehly plnej pálenej hrúbky 30- 45 cm. Strop nad prízemím bude drevený trámový spevnený oceľobetónovou doskou, nad podkrovím bude zavesený sadrokartónový strop do klieštin. Zastrešenie je dreveným krovom so sedlovou strechou (prevedené 2011) a novou ťažkou krytinou (BRAMAC). Prevedené sú aj klampiarske konštrukcie t.j. zvody z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové (pôvodný stav, realizované budú nové omietky so zateplením na báze umelých látok). Vnútorné omietky budú vápenné štukové.

Prízemie: na prízemí sú 3 obytné izby, v obývacej izbe bude kuchynský kút (kuchynská linka na báze dreva dl. 3,0 m, nerezový drez, plynový sporák s elektrickou rúrou, odsávač pár, keramický obklad v linke – linka nie je osadená vrátane zabudovaných spotrebičov), schodiskový priestor (schodisko neprevedené – bude z tvrdého dreva, bez podstupníc), kúpeľňa (umývadlo, sprchový kút, pákové batérie, keramický obklad a keramická dlažba – neprevedené), zádverie.

V obytných izbách budú laminátové veľkoplošné parkety (nie sú prevedené) v ostatných bude keramická dlažba (neprevedené). Dvere budú dyhované v drevenej zárubni (neprevedené). Okná budú plastové – (neprevedené). Prevedené bude UK, panelové radiátory, plynový kotol s ohrevom TUV v kúpeľni (neprevedené).

V dome bola prevedená inštalácia zemného plynu (r. 1998, v roku 2011 bude prevedená rekonštrukcia). Rozvod studenej a teplej vody – prízemie, podkrovie (neprevedené). Na ohrev teplej vody bude slúžiť plynový kotol. Odkanalizovanie rodinného domu je prevedené do verejnej kanalizácie. Objekt je zásobovaný vodou z verejného vodovodu, vo dvore je aj studňa. Elektrická prípojka je káblová zemná (2011). Rozvodnica je ističová.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý zo znaleckého posudku č. 120/2011, ktorý vypracoval Ing. Jozef Zárecký, Hrnčiarovce nad Parnou.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.