Opakovaná dražba rodinného domu v Nitre (Dolné Krškany) Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
04.03.2019 15:45
Miesto dražby:
miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
15.02.2019 12:15
Druhá obhliadka:
27.02.2019 12:15
Najnižšie podanie:
88 500 €
Minimálne prihodenie:
1 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
118 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Nitra
Obec:
Nitra
Katastrálne územie:
Dolné Krškany
Ulica:
Pri Mlyne 30

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nitra obec: Nitra, katastrálne územie: Dolné Krškany, zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 198, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 602 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 900 o výmere 450 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 901 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 900 o výmere 450 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 901 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 902 o výmere 355 m2, druh pozemku: záhrada.

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súpisným číslom 602, ktorý sa nachádza v krajskom meste Nitra, v kat. území Dolné Krškany, na parcele č. 900.

Časť obce – Dolné Krškany, je stavebne zrastená so samotnou obcou Nitra. Rodinný dom je prízemný, čiastočne podpivničený, s plochou strechou. Podľa ,,Rozhodnutia o pridelení čísel stavbe,, vydaným Mestom Nitra – Mestský úrad                 v Nitre, pod číslom: 2349/95/SOC/EO, zo dňa 01.12.1995, bol rodinný dom daný do užívania v roku 1978.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Suterén pozostáva z chodby, schodiska, kotolne, práčovne, dielne a z dvoch skladových priestorov.

Zastavaná plocha suterénu je 108,69 m2.

 

Prízemie pozostáva zo vstupnej haly, obývacej izby s jedálenským kútom, z kuchyne, komory, WC, kúpeľne, chodby a zo                   4 izieb. Zastavaná plocha prízemia je 164,44 m2.

 

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

1. Podzemné podlažie:

- Zvislé nosné konštrukcie - sú z monolitického betónu; deliace konštrukcie sú tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené).

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické.

- Schodisko tvorí cementový poter.

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené.

- Výplne otvorov - dvere sú hladké plné alebo zasklené; okná sú zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením.

- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností tvorí cementový poter a tehlová dlažba.

- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; vodovodné batérie.

- Vykurovanie - zdroj vykurovania je kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo je tu výmenníková stanica tepla.

- Vnútorné rozvody studenej a teplej vody sú z pozinkovaného potrubia z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody – je prietokový plynový ohrievač.

- Vnútorné rozvody kanalizácie – je cez plastové  a azbestocementové potrubie.

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) je svetelná, motorická.

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

 

1. Nadzemné podlažie:

- Základy sú betónové – dom je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou.

- Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke do 30 cm; deliace konštrukcie sú tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené).

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické.

- Strecha – ide o ploché strechy - jednoplášťové s tepelnou izoláciou; krytiny na plochých strechách sú z asfaltovej lepenky; klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu - úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače).

- Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky sú na báze umelých látok.

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky;  - vane;  - WC min. do výšky 1 m;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene).

- Výplne otvorov - dvere sú plné alebo zasklené dyhované; okná sú jednoduché alebo zdvojené hliníkové, drevohliníkové, oceľohliníkové; okenné žalúzie sú kovové.

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností tvoria keramické dlažby.

- Vybavenie kuchýň – sporák je elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková);  - odsávač pár; - drezové umývadlo je nerezové alebo plastové; - kuchynská linka je z materiálov na báze dreva.

- Vybavenie kúpeľní - vaňa je plastová rohová alebo s vírivkou;  - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové;  - ostatné; záchod - splachovací s umývadlom.

- Ostatné vybavenie - kozub je s otvoreným ohniskom.

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvodmi bez ohľadu na materiál a s radiátormi - hliníkové, liatinové.

- Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja.

- Vnútorné rozvody kanalizácie sú cez plastové a azbestocementové potrubie.

 

2. Garáž bez súpisného čísla na parcele č. 901, k. ú. Dolné Krškany.

Ide o samostatne stojaci prízemný murovaný objekt, bez suterénu, s plochou strechou, postavený vo dvore rodinného domu. Garáž bola postavená v roku 1978 spolu s rodinným domom, jej životnosť je predpokladaná na 80 rokov.

 

Technické riešenie:

- Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy.

- Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónu hrúbky nad 15 do 30 cm.

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov.

- Strecha - krytina je na plochých strechách - asfaltová lepenka; klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky).

- Úpravy vonkajších povrchov tvorí brizolit.

- Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká omietka.

- Výplne otvorov - dvere sú hladké plné alebo zasklené; okná sú jednoduché drevené alebo oceľové.

- Podlahy – tvoria dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter;  - vodorovná izolácia.

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia je svetelná a motorická, na poistky.

Zastavaná plocha je 27,72 m2.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

Skleník:

Ide o stavbu v záhradnej časti, ktorá je postavená z oceľových profilov so zasklením a základmi, príp. podmurovkou. Skleník bol daný do užívania v roku 1978.

Zastavaná plocha je 22,57 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý z pôvodných dokladov vyhotovených pri poskytnutí úveru a z ďalších dostupných informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.