Opakovaná dražba rodinného domu v obci Bystrička pri Martine, teraz za nižšiu cenu!! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
29.11.2018 11:45
Miesto dražby:
Salónik Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala, Jozefa Miloslava Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
07.11.2018 14:00
Druhá obhliadka:
28.11.2018 14:00
Najnižšie podanie:
87 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
117 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Martin
Obec:
Bystrička
Katastrálne územie:
Bystrička
Ulica:
Bystrička 455

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Martin, obec: Bystrička, katastrálne územie: Bystrička, zapísané v evidencii Okresného úradu Martin, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1139, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 455 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 674/14 o výmere 149 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 674/6 o výmere 168 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 674/14 o výmere 149 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 455 postavený na pozemku parc. č. 674/14, katastrálne územie Bystrička

Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom s jedným podzemným a jedným nadzemným podlažím so sedlovou strechou. Nachádza sa v zastavanom území obce, v mierne južnom svahu. Prístup k domu je zabezpečený z miestnej spevnenej komunikácie. Dom bol daný do užívania v roku 1997. Obec Bystrička je vzdialená od okresného mesta Martin cca 4 km. Nachádza sa tu základná občianska vybavenosť.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. PP: sklad, špajza, 2 kotolne, chodba, 3 izby a lodžia.

Zastavaná plocha 1.PP je 156,11 m2.

 

1. NP: zádverie, garáž, kúpeľňa, WC, kuchyňa s obývačkou a 2 izby.

Zastavaná plocha 1. NP je 156,11 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Osadenie predmetu dražby do terénu je v priemernej hĺbke do 2 m, so zvislou izoláciou. Základy domu sú betónové s izoláciou, obvodové steny sú murované o hr. do 40 cm. Stropy domu sú železobetónové, s rovným podhľadom. Strecha je sedlová, krytina a klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasády na dome sú omietnuté brizolitom v nadzemnom podlaží, fasáda podzemného podlažia je obložená obkladom z betónových tvárnic. Dvere sú drevené rámové plné alebo zasklené, okná sú dvojité a drevené. Schody sú s povrchom z cementového poteru. Elektroinštalácia je svetelná a v 1. NP aj motorická, s poistkovými automatmi. Nachádzajú sa tu keramické steny v kuchyni, kúpeľni a pri vani. Kanalizácia vedie do žumpy z kuchyne, kúpeľne a splachovacieho WC. Podlahy obytných miestností sú z gumy a korku, v ostatných miestnostiach sú podlahy z gumy a v garáži z cementového poteru. Vykurovanie v dome je ústredné, zabezpečené plynovým kotlom kombinovaným s ohrevom TÚV alebo kotlom na tuhé palivo. Radiátory sú oceľové, je tu rozvod teplej a studenej vody. Vybavenie domu tvorí splachovacie WC s keramickým umývadlom, v kúpeľni je keramické umývadlo, vaňa s keramickým obkladom a pákové batérie. V dome je rozvod svietiplynu.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.