Predaj DVD prehrávača Predaj

Typ:
Predaj
Dátum predaja:
---
Miesto predaja:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
25 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
25 €
Zábezpeka:
0 €

Mám záujem o viac informácií

Predmet predaja

Číslo súpisovej zložky

2

Súpisová hodnota v €

25,- EUR

Hodnota (trhová) v €

25,- EUR

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

 

-

 

Súdny alebo iný spor

 

Podielové spoluvlastníctvo

BSM 1/1

Deň a dôvod zapísania do súpisu

27.04.2018; majetok vo vlastníctve  úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

-

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

DVD prehrávač

Adresa miesta, kde sa nachádza

Andreja Sládkoviča 1690/37, 903 01 Senec

Rok výroby, stav opotrebovanosti

neznámy

Poznámka spornosti: