Pripravujeme opakovanú dražbu rodinného domu v obci Nový Život-Malý Máger po dohode so záujemcom Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261).
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
31 200 €
Minimálne prihodenie:
300 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
41 600 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Nový Život
Katastrálne územie:
Malý Máger
Ulica:
Tonkovce 362

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti:

 

  1. nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda obec: Nový Život, katastrálne územie: Malý Máger, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 772, a to konkrétne:
  • dom so súpisným číslom 362 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 483/1 o výmere 353 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),

 

  1. nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda obec: Nový Život, katastrálne územie: Malý Máger, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1162, a to konkrétne:
  • pozemok parcely registra „C“ č. 483/1 o výmere 353 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „predmet dražby“),

Opis predmetu dražby

Rodinný dom je postavený na rovinatom teréne, na parcele, ktorá je prístupná z miestnej asfaltovej komunikácie. Na dome bola v rámci exteriéru vykonaná modernizácia - nový strešný plášť (plechová krytina) a obnova fasády (predpokladaná je vysprávka omietkou a náter).

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Dom pozostáva z jedného podzemného a jedného nadzemného podlažia.

Zastavaná plocha  I. PP je 45,57 m2.

I. NP tvorí: 4x izba, predsieň, hala, kuchyňa a kúpeľňa s WC.

Zastavaná plocha I. NP je 119,29 m2.

 

Popis prevzatý zo znaleckého posudku č. 47/2008 Ing. Tomáša Kučeru:

Rodinný dom je s prístavbou. Je prízemný čiastočne podpivničený. V suteréne je práčovňa, pôvodný sklad paliva, sklad potravín. Na prízemí sú 4 izby, kuchyňa, hala, kúpeľňa, WC, predsieň. Dom je murovaný, hr. obvodových múrov 45 cm, krov stanový, prístavba má rovnú strechu. Krytina na krove – eternit, na prístavbe asfaltové pásy. Podlaha obytných miestností – vlysky, ostatné miestnosti – keramické dlažby. Strecha je bez klampiarskych konštrukcií, fasáda je z hrubej omietky. Kúrenie - ústredné na plyn, elektrický bojler. Dom bol daný do užívania v roku 1967. V roku 2008 bola zrekonštruovaná kuchyňa, sociálne zariadenia, nové keramické podlahy, obklady, nová kuchynská linka.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

Altánok na parc. CKN 483/1

Altánok je drevenej konštrukcie so strechou a čiastočnou výplňou stien. Začiatok užívania je cca rok 2012. Zastavaná plocha je 9 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z predchádzajúceho znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií získaných najmä pri poskytnutí úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.