Pripravujeme opakovanú dražbu rodinného domu v Santovke za zníženú cenu!! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
48 420 €
Minimálne prihodenie:
1 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
80 700 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Levice
Obec:
Santovka
Katastrálne územie:
Santovka
Ulica:
Levická 350

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Santovka, katastrálne územie: Santovka, zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 549, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 350 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 925 o výmere 800 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 924/4 o výmere 1620 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 925 o výmere 800 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.

Opis predmetu dražby

  1. Rodinný dom súp. č. 350 na parc. č. 925, k. ú. Santovka

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom, osadený do hlavného ťahu prechádzajúceho obcou, s jedným podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami a pultovou strechou v miernom sklone. Strecha bola vymenená po zásahu prírodného živlu – guľový blesk, ktorý okrem iného zničil kompletnú konštrukciu strechy. Novú krytinu strechy tvorí šindeľ na kompletnom podbití. Klampiarske konštrukcie sú nové, realizované v roku 2003. Vstup do domu je z bočnej strany cez vonkajšie predložené schodisko. Dom je prístupný priamo z miestnej komunikácie a chodníka. Pôvodná stavba rodinného domu bola daná do užívania v roku 1971.

 

Dispozičné riešenie:

I. PP tvorí: chodba, schodisko, kuchyňa, práčovňa so skladom a kotolňa so skladom.

Zastavaná plocha I. PP je 87,93 m2.

 

I. NP tvoria: obytné miestnosti s príslušenstvom, t.j. predsieň, chodba, schodisko, kúpeľňa s WC, kuchyňa s jedálňou a 3x izba.

Zastavaná plocha I. NP je 99,66 m2.

 

II. NP tvorí: chodba, 3x izba, kúpeľňa s WC, balkón a terasa.

Zastavaná plocha II. NP je 89,73 m2. Balkón je o výmere cca 1,5 x 4 m a terasa je o výmere cca 9 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Suterén: Zvislá nosná konštrukcia je tvorená bodovým plášťom – murivom z monolitického betónu. Stropy sú rovné, železobetónové monolitické. Schody sú betónové s povrchom z keramickej dlažby. Podlahy sú vyhotovené z keramickej dlažby. Vnútorné omietky sú hladké vápenno cementové. Vnútorné dvere sú prevažne hladké plné drevené, osadené do oceľových zárubní. Elektroinštalácia je svetelná i motorická s istením. Vykurovanie je plynovým kotlom, teplovodné ústredné cez rozvod oceľovými rúrkami do oceľových radiátorov. Okná sú plastové, menené v roku 2007. V kuchyni v suteréne je kuchynská linka s drevenými dvierkami a korpusmi na báze dreva so spotrebičmi – kuchynský smaltovaný drez s vodovodnou batériou, kombinovaný sporák s plynovou varnou doskou a elektrickou rúrou. Suterén je prístupný z prízemia schodiskom.

Vybavenie suterénu: 1x plynový kotol, 1x plynový sporák s elektrickou rúrou, 1x drez smaltovaný.

 

  1. NP: Zvislá nosná konštrukcia je tvorená obvodovým plášťom s pórobetónovým murivom hr. do 400 mm so zateplením. Strop je keramický s rovným podhľadom. Schody sú betónové s povrchom z keramickej dlažby. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevené vlysové aj veľkoplošné laminátové parkety, v kúpeľni s WC je keramická dlažba. Vnútorné omietky sú hladké vápenno cementové. Vnútorné dvere sú prevažne hladké plné drevené, osadené do oceľových zárubní. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Vykurovanie je teplovodné ústredné cez rozvod oceľovými rúrkami do oceľových radiátorov. Podlažie je napojené na rozvod teplej a studenej vody cez pozinkované potrubie až po spotrebiče a kanalizáciu. V kúpeľni bola zrealizovaná modernizácia, v kuchyni je keramický obklad stien. Vonkajšie omietky stien sú so zateplením, povrchová úprava je na báze umelých vlákien. Okná prízemia sú plastové s kovovými žalúziami, menené v roku 2007. V kúpeľmi sa nachádza samostatná sprcha s keramickým umývadlom a WC. Vo WC bude keramická misa so spodnou nádržkou na splachovanie. Všetky zariaďovacie predmety budú mať pákové vodovodné batérie. V kuchyni je kuchynská linka s drevenými dvierkami a korpusmi na báze dreva bez spotrebičov. Celý rodinný dom je zastrešený pultovou strechou s krytinou tvorenou šindľom na kompletnom podbití. Všetky klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Celý rodinný dom je možnosť vykurovať plynovým kotlom na plyn umiestneným v suteréne a zásobníkom na prípravu TÚV v kúpeľni na poschodí.

Vybavenie podlažia: po dokončení bude 1x umývadlo, 1x WC, 1x sprcha

 

  1. NP: Poschodie je prístupné cez schodisko. Zvislá nosná konštrukcia je tvorená obvodovým plášťom s pórobetónovým murivom  hr. do 400 mm so zateplením. Strop je keramický s rovným podhľadom. Podlahy obytných miestností sú drevené vlysové aj veľkoplošné laminátové parkety, v chodbe a v kúpeľni je keramická dlažba, na terase a balkóne je dlažba – terazzo. Vnútorné omietky sú hladké vápenno cementové. Vnútorné dvere sú hladké plné drevené, osadené do kovových zárubní. Okná poschodia sú plastové s kovovými žalúziami, menené v roku 2007. Elektroinštalácia je svetelná. Vykurovanie je teplovodné ústredné cez rozvod oceľovými rúrkami do oceľových radiátorov. Zásobník TÚV je umiestnený v kúpeľni.

Vybavenie podlažia: 1x keramické umývadlo, 1x WC, 1x vaňa, 1x zásobník TÚV.

 

Príslušenstvo rodinného domu tvorí najmä:

  1. Hospodárska stavba na parcele CKN 924/4

Základy sú bez podmurovky, zvislé konštrukcie sú murované z pálenej tehly, krov je pultový, krytina je pálená, obyčajná, jednodrážková. Vonkajšiu úpravu povrchov tvorí vápenná hrubá omietka, podlahy sú hrubé, betónové. Elektroinštalácia je svetelná na poistky. Stavba bola daná do užívania v roku 1971.

Zastavaná plocha je 21 m2.

 

  1. Podzemná pivnica

Podzemná pivnica bola daná do užívania v roku 1971. Pivnica má rozmery 3m x 2m x 2m.

 

  1. Záhradné jazierko na parcele CKN 925

Jazierko bolo dané do užívania v roku 2008.

Zastavaná plocha je 25 m2.

 

  1. Prístrešok na parcele CKN 924/4

Prístrešok patrí do kategórie altánkov, je drevenej konštrukcie so strechou, do užívania bol daný v roku 1971.

Zastavaná plocha je 19,04 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave poškodenom guľovým bleskom s neukončenou rekonštrukciou, udržiavanou záhradnou úpravou.