Po dohode so záujemcom pripravíme 2. opakovanú dražbu vyprataného a neobývaného rodinného domu v obci Málinec, okres Poltár! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
22 650 €
Minimálne prihodenie:
300 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
30 200 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Poltár
Obec:
Málinec
Katastrálne územie:
Málinec
Ulica:
Tichá 7/8

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Poltár, obec: Málinec, katastrálne územie: Málinec, zapísané v evidencii Okresného úradu Poltár, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 974, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 7 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 111/2 o výmere 129 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 111/3 o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 114/2 o výmere 49 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 111/1 o výmere 348 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 111/2 o výmere 129 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 111/3 o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 112 o výmere 217 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 114/1 o výmere 277 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 114/2 o výmere 49 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súpisným číslom 7, Tichá ulica 7/8, kat. územie Málinec

Predmetom dražby je rodinný dom nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce Málinec, v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov. Dom sa nachádza pri miestnej komunikácii na okraji obce, v lokalite s bežným hlukom, cca 500 m od stredu obce. Dom bol daný do užívania v roku 1969. Predmet dražby bol ku dňu obhliadky  napojený na verejný rozvod ELI, verejný vodovod a verejný rozvod zemného plynu. Kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy, v danej lokalite nie je zriadená verejná kanalizácia. Rodinný dom je riešený ako jednopodlažný, bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. Hlavný vstup do 1. NP je zo zadnej bočnej strany dvora, z úrovne terénu cez zádverie, v ktorom sú predložené schody. 

 

Dispozičné riešenie:

1. NP: zádverie s predloženými schodmi, chodba, 2 izby, špajza, schody do pôjdneho priestoru, kuchyňa, jedáleň a kúpeľňa s ohrievačom TÚV.

Zastavaná plocha 1. NP je 128,42 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Základy predmetu dražby sú betónové, bez izolácie proti vode. Obvodové murivo 1. NP je z pálených tehál hr. 40 - 50 cm,

z vonkajšej strany s povrchovou úpravou zo škrabaného brizolitu bez zateplenia a v pôvodnom stave. Priečky v celom dome sú vybudované z tehál. Strop nad 1. NP je drevený trámový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou - štukovou omietkou. Vnútorné povrchové úpravy (omietky) sú vápenné štukové. Vykurovanie domu je riešené ako lokálne, s kachľami na tuhé palivo (2 ks). Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom TÚV, ktorý je umiestnený v kúpeľni. Rozvod vody v dome je riešený z verejnej siete plastovým potrubím. ELI v dome je riešená rozvodmi 220 a 380 V. Strecha domu je sedlová valbová, pokrytá pálenou jednodrážkovou krytinou na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované, bez povrchovej úpravy. Sú tu aj žľaby, zvody a záveterné lišty. Okná v 1. NP sú pôvodné. Interiérové dvere v celom dome sú dyhované, na báze dreva, plné a zasklené, vymenené v roku 2013. Vchodové dvere do domu sú pôvodné drevené palubkové. Podlahy obytných miestností sú plávajúce laminátové, vymenené v roku  2013, podlahy príslušenstva sú z keramickej dlažby, rekonštruované v roku 2013. Podlaha v kúpeľni je z keramickej dlažby. V dome sa nachádza kuchyňa, ktorá bola rekonštruovaná v roku 2013 a je zariadená štandardnou kuchynskou linkou na báze dreva s kuchynským sporákom, plynovou varnou doskou, el. rúrou bez digestora, nerezovým drezom s pákovou batériou. Podlaha v kuchyni je plávajúca laminátová. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je obložená keramickým obkladom. Plynofikácia a rozvod plynu v dome do kuchyne bol zrealizovaný v roku  1996, ktorý je v čase obhliadky odpojený od siete. Varenie bolo v čase obhliadky prepojené na PB fľaše. V dome sa nachádza kúpeľňa  rekonštruovaná v roku 2013, vybavená rohovou vaňou, umývadlom a WC misou kombi. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky 2,0 m a podlaha je z keramickej dlažby.

 

2. Hospodárska budova bez súpisného čísla postavená na parcele č. 111/3

Hospodárska budova bez súpisného čísla je vybudovaná za rodinným domom zo severnej strany. Bola vybudovaná v roku 1969. Je to jednopodlažný objekt nosnej konštrukcie z časti murovanej, prevažne z drevených hranolov osadených do betónovej konštrukcie základov. Strecha hospodárskej budovy je sedlová, pokrytá pálenou jednodrážkovou krytinou na latovaní. Klampiarske konštrukcie tvoria žľaby a zvody, zrealizované z pozinkovaného plechu. Podlaha v hospodárskej budove je hrubá betónová. Povrchové vonkajšie úpravy majú impregnačný náter.

Zastavaná plocha 1. NP hospodárskej budovy je 37,16 m2.

 

3. Hospodárska budova bez súpisného čísla postavená na parcele č. 114/2

Hospodárska budova bez súpisného čísla je vybudovaná v zadnej časti dvora zo severnej strany. Bola vybudovaná v roku  1969. Je to jednopodlažný objekt nosnej murovanej konštrukcie s murovanou podmurovkou na základových pásoch  betónovej monolitickej konštrukcie. Strecha hospodárskej budovy je sedlová, pokrytá pálenou jednodrážkovou  krytinou na latovaní. Klampiarske konštrukcie nie sú zrealizované. Podlaha v hospodárskej budove je hrubá betónová. Vonkajšie a vnútorné povrchové úpravy sú z hrubej omietky.

Zastavaná plocha 1. NP hospodárskej budovy je 49 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.