2. opakovaná dražba vyprataného a neobývaného rodinného domu v obci Málinec, okres Poltár! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
07.08.2019 16:00
Miesto dražby:
miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
18.07.2019 09:15
Druhá obhliadka:
02.08.2019 09:15
Najnižšie podanie:
17 250 €
Minimálne prihodenie:
300 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
23 000 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Poltár
Obec:
Málinec
Katastrálne územie:
Málinec
Ulica:
Tichá 7/8

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Poltár, obec: Málinec, katastrálne územie: Málinec, zapísané v evidencii Okresného úradu Poltár, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 974, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 7 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 111/2 o výmere 129 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 111/3 o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 114/2 o výmere 49 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 111/1 o výmere 348 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 111/2 o výmere 129 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 111/3 o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 112 o výmere 217 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 114/1 o výmere 277 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 114/2 o výmere 49 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súpisným číslom 7, Tichá ulica 7/8, kat. územie Málinec

Predmetom 2. opakovanej dražby je samostatne stojaci rodinný dom. Nehnuteľnosť je prízemná bez podzemného podlažia, daná do užívania v roku 1969. Podľa prehlásenia vlastníka predmetu 2. opakovanej dražby bol v roku 2013 modernizovaný. Bola realizovaná rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie, nové vnútorné omietky, nové podlahy, rekonštruovaná kuchyňa a kúpeľňa. Orientácia obytných miestností je na sever. Rodinný dom je samostatne stojaca stavba postavená ako posledná v rade domov v slepej ulici. Dom je napojený na mestský rozvod vody, kanalizácie a elektriny. Od plynu je momentálne odpojený, ale je k nemu privedená plynová prípojka. 

 

Dispozičné riešenie:

1. NP: vstup, chodba, dve izby, kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. 

Zastavaná plocha 1. NP je 131,65 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Predmet 2. opakovanej dražby nie je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie. Založenie objektu je na základových pásoch s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie tvorí tehlové murivo hr. 500 mm z plných pálených tehál. Vnútorné priečky sú murované z plných pálených tehál hr. 150 mm. Stropné konštrukcie nad I.NP sú drevené trámové s podbitím na rákos, strecha je sedlová s pálenou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody. Schodisko je položené na železobetónovej doske s povrchom stupňov z keramickej dlažby. Vonkajšie úpravy povrchov tvorí hladká omietka, vnútorné úpravy povrchov tvoria hladké omietky stien a stropov – maľby. Zariaďovacie predmety sú štandardné, batérie sú pákové. Okná v dome sú drevené dvojité s vonkajšími plastovými roletami, dvere sú dyhované v oceľových zárubniach. Podlahy v izbách a v kuchyni sú plávajúce, v chodbe a kúpeľni sú keramické dlažby. V kúpeľni sa nachádza rohová plastová vaňa, umývadlo a WC. Kuchynská linka je na báze dreva s nerezovým drezom s odkvapkávačom. Sporák je plynový na propán bután. Ohrev pitnej vody je zabezpečený elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody. V dome sa v čase obhliadky nachádzala jedna pec na tuhé palivo umiestnená v kuchyni, ktorá slúži na vykurovanie domu. V dôsledku zmrznutia vody vo vodovodnom systéme došlo k vytopeniu kúpeľne a  časti kuchyne, kde došlo k poškodeniu plávajúcej podlahy.

2. Hospodárska budova bez súpisného čísla postavená na parcele č. 111/3

Hospodárska budova je samostatne stojaci objekt osadený na základových pásoch bez vodorovnej izolácie. Má drevenú obvodovú konštrukciu. Strecha je sedlová s pálenou krytinou. Okná sú jednoduché, dvere zvlakové. V budove je elektroinštalácia. Hospodárska budova bola daná do užívania v roku 1969.

Zastavaná plocha 1. NP hospodárskej budovy je 42,05 m2.

 

3. Hospodárska budova bez súpisného čísla postavená na parcele č. 114/2

Hospodárska budova je samostatne stojaci objekt osadený na základových pásoch bez vodorovnej izolácie. Má murované obvodové steny čiastočne z kameňa, čiastočne z hlinených tehál. Strecha je sedlová s pálenou krytinou. Okná sú jednoduché, dvere zvlakové. Hospodárska budova bola daná do užívania v roku 1969. 

Zastavaná plocha 1. NP hospodárskej budovy je 48,15 m2.

 

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.