Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Suchá Hora, okres Tvrdošín Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Tvrdošín
Obec:
Suchá Hora
Katastrálne územie:
Suchá Hora
Ulica:
Suchá Hora 398
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Tvrdošín, obec: Suchá Hora, katastrálne územie: Suchá Hora, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Tvrdošín, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 412, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 398 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1053/3 o výmere 118 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1053/1 o výmere 479 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1053/3 o výmere 118 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.