Opakovaná dražba rodinného domu vo Svodíne, okres Nové Zámky Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
28.02.2020 12:00
Miesto dražby:
salónik Executive Lounge v Hoteli Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
07.02.2020 14:00
Druhá obhliadka:
21.02.2020 14:00
Najnižšie podanie:
19 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
26 000 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Nové Zámky
Obec:
Svodín
Katastrálne územie:
Maďarský Svodín
Ulica:
Dolná mlynská 452/74

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Svodín, katastrálne územie: Maďarský Svodín, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 224, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 452 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3701/2 o výmere 775 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 3701/1 o výmere 230 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 3701/2 o výmere 775 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 452, postavený na par. č. 3701/2 v kat. území Maďarský Svodín.

Jedná sa o dvojpodlažný a čiastočne podpivničený rodinným dom. Leží v rovinatom teréne. Do užívania bol daný v roku 1981. Ide o starý, veľmi opotrebený a nedostatočne udržiavaný rodinný dom.

 

Dispozičné riešenie:

1. podzemné podlažie tvorí: sklady, kotolňa, schody.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 53,46 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: 2 izby, chodba, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC, schody.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 98,56 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: 2 izby, chodba, kúpeľňa, terasa.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 78,56 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Rodinný dom je založený na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou, bez zvislej izolácie, podmurovka je betónová. Strecha je plochá dvojplášťová s krytinou z asfaltových natavovacích pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda je brizolitová, vnútorné omietky sú vápenné (podzemné podlažie je bez omietok). Rodinný dom je napojený na vodovod, plynovod, elektrickú rozvodnú sieť, splašky sú zvedené do žumpy. Vstup do 1.PP je betónovým vnútorným schodiskom. Nosné steny 1.PP sú betónové monolitické, stropy sú železobetónové. Podlaha je betónová. Okná sú jednoduché. Inštalovaný je kotol na plyn a tuhé palivo. V 1.PP sa nachádza rozvod vykurovania z kotlov, rozvod plynu a rozvod elektriny, ktorá je svetelná a motorická. Vstup do 1.NP je po vonkajších schodoch. Murivo v 1.NP je tehlové v skladobnej hrúbke do 40 cm. Stropy sú železobetónové alebo keramické. Podlahy v obytných miestnostiach sú z cementového poteru a ostatné miestnosti majú keramické podlahy. Okná sú drevené dvojité, z vonkajšej strany sú inštalované plastové rolety, dvere sú drevené plné a presklené. Osadený je elektrický bojler v kúpeľni. Vykurovanie je teplovodné ústredné, radiátormi. V kuchyni je kuchynská linka, plynový šporák, nerezový drez s nerezovou pákovou armatúrou, digestor, keramický obklad. Vnútorné povrchy tvorí hladká omietka. Schody sú s povrchom z keramickej dlažby. Zavedená je elektrická inštalácia s automatickým istením. Rozvod teplej a studenej vody je zo zdroja TUV v kúpeľni pozinkovaným potrubím. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, umývadlo, keramický obklad stien, nerezové pákové armatúry. V izbe je šporák na tuhé palivo. Záchod je splachovací s keramickým obkladom stien. Murivo v 2.NP je tehlové v skladobnej hrúbke do 40 cm. Stropy sú železobetónové alebo keramické. Podlahy sú z cementového poteru a keramické. Okná sú drevené dvojité, dvere sú drevené plné a presklené. Vykurovanie je teplovodné ústredné, radiátormi. Kúpeľňa je bez zariaďovacích predmetov.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Šopa postavená na parc. č. 3701/2

Jedná sa o prízemnú nepodpivničenú samostatnú stavbu danú do užívania v roku 1981.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 13,22 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové, murivo je tehlové hr.15 cm. Strop je drevený, krov je pultový s krytinou z AZC vlnoviek. Omietky sú hladké, podlaha je betónová. Okno je jednoduché.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v zanedbanom stave bez pravidelnej údržby, ktorý vyžaduje opravu a rekonštrukciu.