Pripravujeme dražbu RD v obci Dlhé Pole (Žilina) Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Žilina
Obec:
Dlhé Pole
Katastrálne územie:
Dlhé Pole
Ulica:
191 191
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Žilina obec: Dlhé Pole, katastrálne územie: Dlhé Pole, zapísané v evidencii Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5095, a to konkrétne:

  • dom a vedľajšia stavba so súpisným číslom 191 s príslušenstvom, postavené na pozemku parcely registra „C“ č. 2429 o výmere 602 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2426 o výmere 279 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2428 o výmere 101 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2429 o výmere 602 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.

Opis predmetu dražby

Aktuálne pozastavené z dôvodu prebiehajúceho súdneho konania.