Opakovaná dražba rodinného domu v obci Jakubov (okr. Malacky)!!! Opakovaná Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
29.10.2018 10:30
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261).
Prvá obhliadka:
08.10.2018 09:00
Druhá obhliadka:
19.10.2018 09:00
Najnižšie podanie:
39 975 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
53 300 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Okres:
Malacky
Obec:
Jakubov
Katastrálne územie:
Jakubov
Ulica:
Jakubov 179

Kontakt

JUDr. Mrúzová
+421 903 747 587

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Malacky, obec: Jakubov, katastrálne územie: Jakubov, zapísané v evidencii Okresného úradu Malacky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 166, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 179 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2029/18 o výmere 526 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2029/18 o výmere 526 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej lenpredmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 179 s príslušenstvom, postavený na par. č. 2029/18 v kat. území Jakubov.

Predmet dražby bol postavený v roku 1954 na rovinatom pozemku. Predmet dražby je situovaný v radovej zástavbe podobných rodinných domov, čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím a šikmou strechou. Predmet dražby je napojený na všetky verejné inžinierske siete, a to konkrétne: plyn, elektrina, kanalizácia do žumpy, voda zo studne. V roku 2005 bol predmet dražby čiastočne modernizovaný – kúpeľňa, vnútorné vybavenie, povrchové úpravy podláh.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

V 1. PP sa nachádza pivnica.

V 1.NP sa nachádza veranda, podbránie, predsieň, spálňa, kuchyňa, obývacia izba a kúpeľňa.

 

Zastavaná plocha 1. PP je o výmere 18,80 m2.

Zastavaná plocha 1. NP je o výmere 108,30 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

1. PP je osadené v hĺbke do 2 m bez zvislej izolácie, murivo a stropy sú z betónu, schody sú jednouché a drevené. Základy predmetu dražby sú s vodorovnou izoláciou. Murivo je z pálených tehál (z jednej strany so zateplením izolačnými polystyrénovými doskami), stropy sú drevené, trámové s rovným podhľadom, priečky v predmete dražby sú z tehlových priečkoviek. Vnútorné omietky v predmete dražby sú vápenocementové, hladké. Krov je drevený sedlový so strešnou krytinou z pálenej škridly. Klampiarske konštrukcie, žľaby, zvody, parapety sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú brizolitové a hladké. Okná na predmete dražby sú drevené dvojité, čiastočne plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy v miestnostiach tvoria laminátové parkety a keramická dlažba. Vykurovanie predmetu dražby je lokálne plynovými kachľami. Elektroinštalácia je svetelná, plyn je zavedený, k dispozícii je rozvod studenej a teplej vody, zdrojom teplej vody je elektrický bojler. Vnútorné vybavenie tvorí kuchynská linka s nerezovým drezom, sporák je zdemontovaný, v kúpeľni je sprcha, umývadlo, WC je v prevedení kombi. Súčasťou predmetu dražby je kopaná studňa o hĺbke 6 m s domácou vodárňou na čerpanie vody zo studne. Predmet dražby je pravdepodobne odkanalizovaný do žumpy.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.