PO DOHODE SO ZÁUJEMCOM pripravíme DRAŽBU rodinného domu v Michalovciach!!! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
36 230 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
48 300 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Michalovce
Obec:
Michalovce
Katastrálne územie:
Stráňany
Ulica:
SNP 3432/6

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Michalovce, katastrálne územie: Stráňany, zapísanév evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2009, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 3432 s príslušenstvom, postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 321/2 o výmere 136 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 321/2 o výmere 136 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 321/1 o výmere 132 m², druh pozemku: záhrady (ďalej len ako "predmet dražby"). 

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 3432 s príslušenstvom, postavený na par. č. 321/2 v kat. území Stráňany.

Predmet dražby je situovaný v zástavbe rodinných domov, prístupný po spevnenej komunikácii. Predmet dražby je postavený v rovinatom teréne, nepodpivničený s jedným nadzemným podlažím. V okolí predmetu dražby sa nenachádzajú neprispôsobiví obyvatelia. V blízkosti predmetu dražby sa nachádza kompletná občianska vybavenosť. V lokalite je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu a plynovod. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1968. V roku 2009 bola k nemu realizovaná prístavba bez stavebného povolenia.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

V 1.NP sa nachádza chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, štyri izby a sklad.

 

Zastavaná plocha 1. NP z roku 1968 je o výmere 71,68 m2.

Zastavaná plocha 1. NP z roku 2009 je o výmere 57,03 m2.

Zastavaná plocha 1. NP je celkovo o výmere 128,71 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Predmet dražby je založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Strecha je sedlová. Strešná krytina je plechová. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu. Obvodové murivo je murované o hr. 400 mm. Predmet dražby je zateplený, vonkajšia omietka je štruktúrovaná. Sokel je betónový s povrchovou úpravou z marmolitovej omietky. Predmet dražby má plastové okná aj vstupné dvere. Vnútorné dvere sú biele. Vchodové dvere sú plastové. Podlahy v obytných miestnostiach sú laminátové, v kúpeľni, kuchyni a chodbe sú osadené keramické dlažby. V kúpeľni sa nachádza keramický obklad stien. Zariaďovacie predmety sú štandardné. Vodovodné batérie sú v celom predmete dražby pákové. Kúrenie predmetu dražby je zabezpečené plynovým kotlom s prípravou TÚV. Predmet dražby je napojený na verejný rozvod kanalizácie a vody. K predmetu dražby je privedená plynová prípojka s vnútorným rozvodom zemného plynu. Rozvod elektroinštalácie je zásuvkový a svetelný s poistkami. V predmete dražby je aj motorická prípojka.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.