Dražba rodinného domu v Michalovciach, na základe nového znaleckého posudku! Prvá Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
27.02.2020 11:00
Miesto dražby:
biznis salónik na 1. posch. hotela Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
04.02.2020 12:15
Druhá obhliadka:
25.02.2020 12:15
Najnižšie podanie:
44 600 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
44 600 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Okres:
Michalovce
Obec:
Michalovce
Katastrálne územie:
Stráňany
Ulica:
SNP 3432/6

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Michalovce, katastrálne územie: Stráňany, zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2009, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 3432 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 321/2 o výmere 136 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 321/1 o výmere 132 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 321/2 o výmere 136 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 3432, kat. územie Stráňany

Predmetom dražby je rodinný dom nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce. Dom sa nachádza v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej komunikácií na kraji obce. Dom bol daný do užívania v roku 1968 a prístavba k domu bola zrealizovaná v roku 2009. Predmet dražby je napojený na verejný rozvod ELI, verejný vodovod, na verejný rozvod zemného plynu a na verejnú kanalizáciu. Dom je riešený ako jednopodlažný bez podpivničenia.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

V 1.NP sa nachádza chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, štyri izby a sklad.

 

Zastavaná plocha 1. NP z roku 1968 je o výmere 71,68 m2.

Zastavaná plocha 1. NP z roku 2009 je o výmere 57,03 m2.

Zastavaná plocha 1. NP je celkovo o výmere 128,71 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Predmet dražby je založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti vode. Strecha je sedlová. Strešná krytina je plechová zn. ROVA. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Obvodové murivo je tehlové o hr. 400 mm so zateplením. Vonkajšia omietka je škrabaná, minerálna. Sokel je s omietkou Marmolit. Predmet dražby má plastové okná Euro s izolačným dvojsklom a plastové vstupné dvere. Vnútorné dvere sú biele hladké. Podlahy v obytných miestnostiach sú laminátové, v kúpeľni, kuchyni a chodbe sú osadené keramické dlažby. V kúpeľni sa nachádza keramický obklad stien. Vodovodné batérie sú v celom predmete dražby pákové. Kúrenie predmetu dražby je ústredné, zabezpečené plynovým kotlom s prípravou TÚV a panelovými radiátormi.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.