Pripravujeme opakovanú dražbu s možnosťou zníženia ceny polyfunkčnej budovy v perfektnom stave vo Zvolene - Môťová - po dohode so záujemcom Pripravovaná Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
zasadacia miestnosť vo vestibule Mestského úradu Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
459 900 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
657 000 €
Dražobná zábezpeka:
45 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Zvolen
Obec:
Zvolen
Katastrálne územie:
Môťová
Ulica:
Pribinova 3

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Zvolen, obec: Zvolen, katastrálne územie: Môťová, zapísané v evidencii Okresného úradu Zvolen, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2194, a to konkrétne:

 • Sídlo firmy OAC XANTO so súpisným číslom 544 s príslušenstvom, postavené na pozemku parcely registra “C“ č. 126/3 o výmere 484 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 115 o výmere 113 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 116 o výmere 73 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 126/1 o výmere 67 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 126/2 o výmere 3 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 126/3 o výmere 484 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 132/1 o výmere 114 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 132/2 o výmere 4 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 132/3 o výmere 39 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 132/4 o výmere 29 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 133 o výmere 631 m2, druh pozemku: ostatné plochy.

Opis predmetu dražby

Jedná sa o budovu firmy OAC Xanto s. č. 544 vybudovanú na parcele č. 126/3 v k.ú. Môťová, obec Zvolen. Je to samostatne stojaca budova, pozostávajúca zo suterénu pod celou zastavanou plochou a dvomi nadzemnými podlažiami. Hlavný vstup do 1.NP budovy je z prednej južnej strany dvora od spevnenej plochy cez predložené schody a podestu žb. konštrukcie s povrchom z keramickej dlažby. 

Do 1.NP budovy je vstup aj cez zadný resp. bočný vstup zo severnej strany, kde sú umiestnené administratívne priestory a jednoizbový pohotovostný byt. 

Vek budovy je stanovený na základe predloženého kolaudačného rozhodnutia vydaného mestom Zvolen zo dňa 18.12.2007.   Budova bola vybudovaná a daná do užívania v roku 2007. Budova je v súčasnosti nevyužívaná - mimo prevádzky. 

 

Dispozičné riešenie:

Budova pozostáva zo suterénu a z dvoch nadzemných podlaží.

V podzemnom podlaží (suterén) sa nachádzajú nasledovné miestnosti: schodišťový priestor so schodiskom, chodba, garáž, 2 x skladové priestory s výsuvnými garážovými bránami, 2x menší sklad a výťahová šachta. Suterén budovy je prístupný garážovými bránami z východnej vonkajšej spevnenej plochy dvora, severná časť suterénu je prepojená vnútorným schodiskom do 1. a 2. NP budovy.

Zastavaná plocha suterénu je 477,94 m2.

 

 V 1.NP sa nachádzajú tieto miestnosti:

    - v južnej časti budovy predajňa svietidiel a nábytku s oceľovým schodiskom do 2.NP a s rozostavanou nefunkčnou výťahovou šachtou; 

      - v severnej časti 1.NP budovy je umiestnený vstupný vestibul s schodišťom do 2 .NP, chodba je prepojená do predajne,  sociálne zariadenie muži, soc. zariadenie ženy, samostatná sprcha, kuchynka a rokovacia miestnosť;

      - v severovýchodnom rohu 1.NP budovy je umiestnený služobný pohotovostný byt  pozostávajúci z predsiene, obytnej haly, kuchyne, jednej izby s balkónom, kúpeľne a WC.

Zastavaná plocha I.NP je 484,15 m2.

 

 V  2.NP sú umiestnené nasledovné miestnosti: 

  - z južnej strany budovy je predajňa svietidiel a nábytku prístupná po vnútornom kovovom schodisku; 

  - v severnej časti budovy je schodisko a vstupný vestibul, chodba, WC muži, WC ženy, miestnosť pre upratovačku, plynová kotolňa s ohrevom TÚV, malý archív a 4 x kancelárie.

Zastavaná plocha II.NP je 484,15 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Budova je založená na železobetónových základových pásoch a pätkách s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie podzemného podlažia budovy tvorí prefabrikovaná žb. stĺpová konštrukcia - skelet s obvodovými  stenami murovanými z pálených tehál Porotherm, priečkami a výplňovým murivom z pálených tehál. Vodorovné nosné konštrukcie nad suterénom budovy sú zrealizované zo žb. prefabrikovaných panelov s monolitickými dobetonávkami. Vráta suterénnych skladových priestorov sú segmentové zateplené - výsuvné pod strop s ručným ovládaním.

Nadzemné podlažia budovy sú vybudované z nosnej oceľovej konštrukcie z valcovaných profilov.

Zvislé nosné konštrukcie sú z oceľových stĺpov z valcovaných profilov. Vodorovné nosné konštrukcie nad 1.NP sú z oceľových nosníkov s uloženým VSŽ trapézovým plechom, ktorý slúži ako podhľad a zároveň ako debnenie pre nosnú  žb. konštrukciu podlahy 2.NP .V 2.NP sú na oceľových stĺpoch uložené nosné kovové valcované profily sedlového tvaru, ktoré tvoria nosnú konštrukciu strechy budovy. Samotná strešná konštrukcia je tvorená zateplenými strešnými panelmi  Izopan s povrchom z hliníkového plechu, ktorý zároveň tvorí strešnú krytinu na budove.

Strop nad 2.NP je zrealizovaný v časti nad kancelárskymi priestormi, zavesený je na nosnej kovovej konštrukcií   (sadrokartónový - kazetový so zateplením).

Obvodový plášť nadzemných podlaží budovy je montovaný z termoizolačných ľahkých panelov Izopan hr. 15 cm.

Predajne sú v južnej časti budovy na 1. a 2. NP od severnej časti budovy oddelené protipožiarnou murovanou stenou.

Vonkajšia úprava suterénnej časti budovy je s povrchovou úpravou marmolit. Vnútorné povrchové úpravy stien a stropov  suterénu sú zo štukovej omietky, zrealizované sú čiastočne, v sklade s výťahovou šachtou omietky zrealizované nie sú.

Povrchové úpravy stien nadzemných podlaží sú riešené sadrokartónovými obkladmi. Stropy nad predajnou časťou budovy sú vytvorené trapézovým plechom s povrchovou úpravou syntetickým náterom. Vnútorné schodiská v budove sú zrealizované oceľové schodnicové. Výplňové konštrukcie - okná a vchodové dvere sú plastové EURO s izolačným dvojsklom s osadenými horizontálnymi ľahkými hliníkovými žalúziami z vnútornej strany. Vnútorné dvere v suteréne budovy sú hladké na báze dreva, v  nadzemných podlažiach budovy sú dvere dyhované plné a presklené na báze dreva   osadené do obložkových zárubní. Podlahy v budove sú s povrchovou úpravou prevažne z keramickej dlažby, v sociálnych zariadeniach sú podlahy z keramickej dlažby. Rozvody ELI v budove sú svetelné a motorické. Rozvody studenej a teplej vody sú v celej budove z plastového potrubia. V budove je riešený aj požiarny vodovod s hydrantami v predajniach na každom podlaží. Kanalizácia v budove je zrealizovaná z plastového potrubia, napojená je na verejnú kanalizáciu. Ohrev TÚV je riešený zásobníkovým ohrievačom TÚV v kombinácií s plynovým kotlom ÚVK. ÚVK je v budove riešené ako ústredné s rozvodmi z plastohlinníkového potrubia radiátormi plechovými - panelovými zn. Korad. Zdrojom tepla je závesný plynový kondenzačný kotol umiestnený  v plynovej kotolni v 2.NP budovy. Kuchyne umiestnené v 1.NP  budovy boli v čase obhliadky bez vybavenia kuchynskou linkou a ostatných kuchynských zariadení (sporák, drez a pod.).

Vybavenie sociálnych zariadení v budove je so zvýšeným štandardným vyhotovením (hlavne čo sa týka WC - vo všetkých  soc. Zariadeniach - WC závesné Geberit s podomietkovým splachovačom).

V budove je umiestnená výťahová šachta betónovej monolitickej konštrukcie, ktorá však ku dňu obhliadky nie je ukončená a je mimo prevádzky bez osadenej technológie - bez výťahu. Budova je napojená na inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, NN prípojka a plynová prípojka.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave, nie je užívaný, no vstup je zabezpečený zabezpečovacím zariadením, pripravený k okamžitému užívaniu vydražiteľom.