Dražba - na návrh vlastníka - polyfunkčnej budovy v perfektnom stave vo Zvolene - Môťová Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
11.12.2020 12:30
Miesto dražby:
eventová miestnosť na prízemí, 365.labb, Lazovná 5, 974 01 Banská Bystrica
Prvá obhliadka:
25.11.2020 11:45
Druhá obhliadka:
10.12.2020 11:45
Najnižšie podanie:
383 000 €
Bez DPH
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
653 000 €
Dražobná zábezpeka:
45 000 €
Okres:
Zvolen
Obec:
Zvolen
Katastrálne územie:
Môťová
Ulica:
Pribinova 3

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Zvolen, obec: Zvolen, katastrálne územie: Môťová, zapísané v evidencii Okresného úradu Zvolen, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2194, a to konkrétne:

 • Sídlo firmy OAC XANTO so súpisným číslom 544 s príslušenstvom, postavené na pozemku parcely registra “C“ č. 126/3 o výmere 484 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 115 o výmere 113 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 116 o výmere 73 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 126/1 o výmere 67 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 126/2 o výmere 3 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 126/3 o výmere 484 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 132/1 o výmere 114 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 132/2 o výmere 4 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 132/3 o výmere 39 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 132/4 o výmere 29 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 133 o výmere 631 m2, druh pozemku: ostatná plocha.

Upozornenie: Vlastník predmetu opakovanej dražby - obchodná spoločnosť BKS Leasing s.r.o., IČO: 31 644 333, so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 92156/B, je platiteľom DPH.

 • Suma najnižšieho podania je stanovená vo výške 383.000,- EUR ako suma bez DPH. Z toho suma zodpovedajúca 1,01% predstavuje hodnotu pozemkov CKN č. 132/1 a č. 132/4, ktoré sú oslobodené od DPH;

 • suma zodpovedajúca 6,6% zodpovedá hodnote stavebných pozemkov CKN č. 115, 116, 126/1, 126/2, 132/2, 132/3 a č. 133;
 • suma zodpovedajúca 92,39% predstavuje hodnotu stavieb a pozemku CKN č. 126/3.

V prípade, ak predmet dražby vydraží subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH, je tento povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením navýšenú o DPH zodpovedajúcu 98,99% sumy dosiahnutej vydražením (vo zvyšku bude cena dosiahnutá vydražením oslobodená od DPH) v zmysle Zákona NRSR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak predmet dražby vydraží subjekt, ktorý je platiteľom DPH, je tento povinný vysporiadať DPH zodpovedajúcu 98,99% sumy dosiahnutej vydražením (vo zvyšku bude cena dosiahnutá vydražením oslobodená od DPH) v zmysle Zákona NRSR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Opis predmetu dražby

Jedná sa o budovu firmy OAC Xanto s. č. 544 vybudovanú na parcele č. 126/3 v k.ú. Môťová, obec Zvolen. Je to samostatne stojaca budova, pozostávajúca zo suterénu pod celou zastavanou plochou a dvomi nadzemnými podlažiami. Hlavný vstup do 1.NP budovy je z prednej južnej strany dvora od spevnenej plochy cez predložené schody a podestu žb. konštrukcie s povrchom z keramickej dlažby. 

Do 1.NP budovy je vstup aj cez zadný resp. bočný vstup zo severnej strany, kde sú umiestnené administratívne priestory a jednoizbový pohotovostný byt. 

Vek budovy je stanovený na základe predloženého kolaudačného rozhodnutia vydaného mestom Zvolen zo dňa 18.12.2007. Budova bola vybudovaná a daná do užívania v roku 2007. Budova je v súčasnosti nevyužívaná - mimo prevádzky. Okolie budovy je zanedbané, zarastené burinou s chýbajúcou údržbou.   

 

Dispozičné riešenie:

Budova pozostáva zo suterénu a z dvoch nadzemných podlaží.

V podzemnom podlaží (suterén) sa nachádzajú nasledovné miestnosti: schodišťový priestor so schodiskom, chodba, garáž, 2 x skladové priestory s výsuvnými garážovými bránami, 2x menší sklad a výťahová šachta. Suterén budovy je prístupný garážovými bránami z východnej vonkajšej spevnenej plochy dvora, severná časť suterénu je prepojená vnútorným schodiskom do 1. a 2. NP budovy.

Zastavaná plocha suterénu je 477,94 m2.

 

 V 1.NP sa nachádzajú tieto miestnosti:

    - v južnej časti budovy predajňa svietidiel a nábytku s oceľovým schodiskom do 2.NP a s rozostavanou nefunkčnou výťahovou šachtou; 

      - v severnej časti 1.NP budovy je umiestnený vstupný vestibul so schodišťom do 2. NP, chodba je prepojená do predajne,  sociálne zariadenie muži, soc. zariadenie ženy, samostatná sprcha, kuchynka a rokovacia miestnosť;

      - v severovýchodnom rohu 1.NP budovy je umiestnený služobný pohotovostný byt pozostávajúci z predsiene, obytnej haly, kuchyne, jednej izby s balkónom, kúpeľne a WC.

Zastavaná plocha I.NP je 484,15 m2.

 

 V  2.NP sú umiestnené nasledovné miestnosti: 

  - z južnej strany budovy je predajňa svietidiel a nábytku prístupná po vnútornom kovovom schodisku; 

  - v severnej časti budovy je schodisko a vstupný vestibul, chodba, WC muži, WC ženy, miestnosť pre upratovačku, plynová kotolňa s ohrevom TÚV, malý archív a 4 x kancelárie.

Zastavaná plocha II.NP je 484,15 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Budova je založená na železobetónových základových pásoch a pätkách s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie podzemného podlažia budovy tvorí prefabrikovaná žb. stĺpová konštrukcia - skelet s obvodovými stenami murovanými z pálených tehál Porotherm, priečkami a výplňovým murivom z pálených tehál. Vodorovné nosné konštrukcie nad suterénom budovy sú zrealizované zo žb. prefabrikovaných panelov s monolitickými dobetonávkami. Vráta suterénnych skladových priestorov sú segmentové zateplené - výsuvné pod strop s ručným ovládaním.

Nadzemné podlažia budovy sú vybudované z nosnej oceľovej konštrukcie z valcovaných profilov.

Zvislé nosné konštrukcie sú z oceľových stĺpov z valcovaných profilov. Vodorovné nosné konštrukcie nad 1.NP sú  z oceľových nosníkov s uloženým VSŽ trapézovým plechom, ktorý slúži ako podhľad a zároveň ako debnenie pre nosnú  žb. konštrukciu podlahy 2.NP. V 2.NP sú na oceľových stĺpoch uložené nosné kovové valcované profily sedlového tvaru, ktoré tvoria nosnú konštrukciu strechy budovy. Samotná strešná konštrukcia je tvorená zateplenými strešnými panelmi Izopan s povrchom z hliníkového plechu, ktorý zároveň tvorí strešnú krytinu na budove.

Strop nad 2.NP je zrealizovaný v časti nad kancelárskymi priestormi, zavesený je na nosnej kovovej konštrukcií (sadrokartónový - kazetový so zateplením).

Obvodový plášť nadzemných podlaží budovy je montovaný z termoizolačných ľahkých panelov Izopan hr. 15 cm.

Predajne sú v južnej časti budovy na 1. a 2. NP od severnej časti budovy oddelené protipožiarnou murovanou stenou. Vonkajšia úprava suterénnej časti budovy je s povrchovou úpravou marmolit. Vnútorné povrchové úpravy stien a stropov  suterénu sú zo štukovej omietky, zrealizované sú čiastočne, v sklade s výťahovou šachtou omietky zrealizované nie sú.

Povrchové úpravy stien nadzemných podlaží sú riešené sadrokartónovými obkladmi. Stropy nad predajnou časťou budovy sú vytvorené trapézovým plechom s povrchovou úpravou syntetickým náterom. Vnútorné schodiská v budove sú zrealizované oceľové schodnicové. Výplňové konštrukcie - okná a vchodové dvere sú plastové EURO s izolačným dvojsklom s osadenými horizontálnymi ľahkými hliníkovými žalúziami z vnútornej strany. Vnútorné dvere v suteréne budovy sú hladké na báze dreva, v  nadzemných podlažiach budovy sú dvere dyhované plné a presklené na báze dreva   osadené do obložkových zárubní. Podlahy v budove sú s povrchovou úpravou prevažne z keramickej dlažby, v sociálnych zariadeniach sú podlahy z keramickej dlažby. Rozvody ELI v budove sú svetelné a motorické. Rozvody studenej a teplej vody sú v celej budove z plastového potrubia. V budove je riešený aj požiarny vodovod s hydrantami v predajniach na každom podlaží. Kanalizácia v budove je zrealizovaná z plastového potrubia, napojená je na verejnú kanalizáciu. Ohrev TÚV je riešený zásobníkovým ohrievačom TÚV v kombinácií s plynovým kotlom ÚVK. ÚVK je v budove riešené ako ústredné s rozvodmi z plastohlinníkového potrubia radiátormi plechovými - panelovými zn. Korad. Zdrojom tepla je závesný plynový kondenzačný kotol umiestnený v plynovej kotolni v 2.NP budovy. Kuchyne umiestnené v 1.NP  budovy boli v čase obhliadky bez vybavenia kuchynskou linkou a ostatných kuchynských zariadení (sporák, drez a pod.).

Vybavenie sociálnych zariadení v budove je so zvýšeným štandardným vyhotovením (hlavne čo sa týka WC - vo všetkých  soc. Zariadeniach - WC závesné Geberit s podomietkovým splachovačom).

V budove je umiestnená výťahová šachta betónovej monolitickej konštrukcie, ktorá však ku dňu obhliadky nie je ukončená a je mimo prevádzky bez osadenej technológie - bez výťahu. Budova je napojená na inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, NN prípojka a plynová prípojka.

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave, nie je užívaný, no vstup je zabezpečený zabezpečovacím zariadením, pripravený k okamžitému užívaniu vydražiteľom.