Po dohode so záujemcom pripravíme 2. opakovanú dražbu rodinného domu v Marcelovej, okres Komárno, za super cenu!!! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
11 200 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
14 900 €
Dražobná zábezpeka:
3 000 €
Okres:
Komárno
Obec:
Marcelová
Katastrálne územie:
Krátke Kesy
Ulica:
Hlavná 75

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obec: Marcelová, katastrálne územie: Krátke Kesy, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1578, a to konkrétne:
- rodinný dom so súpisným číslom 74 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 318/1 o výmere 705 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. registra „C“ č. 318/1 o výmere 705 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. registra „C“ č. 318/2 o výmere 1820 m2, druh pozemku: záhrady,
(ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 74, katastrálne územie Krátke Kesy
Jedná sa o prízemný, nepodpivničený rodinný dom bez obytného podkrovia. Strecha je valbová, krov je drevený, krytinu tvorí pálená škridľa. Rodinný bol daný do užívania v roku 1947. Napojený je na elektrickú inštaláciu, plynovod, vodovod, bez možnosti napojenia na kanalizáciu. Nachádza sa v zástavbe rodinných domov v zastavanom území obce Marcelová.
Dispozičné riešenie:
I. nadzemné podlažie tvorí: veranda, dve izby, kuchyňa, dve komory, špajza.
Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 129,56 m2.
Technicko – konštrukčné riešenie:
Základy rodinného domu sú bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Prízemie má murované obvodové nosné steny prevažne z nepálených tehál v skladobnej hrúbke do 50 cm. Prízemie má drevené trámové stropy s podhľadom. Fasáda je brizolitová a vápennocementová, vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Dvere sú s drevenou plnou a presklenou výplňou, okná sú drevené dvojité, okenice sú plastové. Podlahy na prízemí sú v obytných miestnostiach palubovka a koberec, ostatné podlahy sú prevažne keramické. Vykurovanie je pieckou na tuhé palivo, plyn je odstavený. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva, sporák na tuhé palivo, drezové umývadlo s výtokovou armatúrou na studenú vodu.
Stavba je zavlhnutá, niektoré obvodové steny sú popraskané. Predmet dražby si celkovo vyžaduje údržbu.