2. opakovaná dražba rodinného domu v obci Veľké Trakany, okres Trebišov! Vydražené za 7 500 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
28.09.2018 12:30
Miesto dražby:
salónik na 1. poschodí v Hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
12.09.2018 09:30
Druhá obhliadka:
17.09.2018 12:00
Najnižšie podanie:
7 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
9 900 €
Dražobná zábezpeka:
2 000 €
Okres:
Trebišov
Obec:
Veľké Trakany
Katastrálne územie:
Veľké Trakany
Ulica:
Veľké Trakany 164

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trebišov, obec: Veľké Trakany, katastrálne územie: Veľké Trakany, zapísané v evidencii Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 630, a to konkrétne:
 rodinný dom so súpisným číslom 164 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 335 o výmere 604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 pozemok parcely registra „C“ č. 335 o výmere 604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 pozemok parcely registra „C“ č. 336/1 o výmere 475 m2, druh pozemku: záhrady,
 pozemok parcely registra „C“ č. 336/2 o výmere 342 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 164, Veľké Trakany
Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce. Dom sa nachádza v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov cca 200 m od stredu obce pri štátnej asfaltovej komunikácii III. triedy v smere Veľké Trakany - Malé Trakany - Čierna nad Tisou. Predmet dražby bol postavený v roku 1927. V roku 1960 bola rekonštruovaná fasáda a kúpeľňa rodinného domu a v roku 1998 bola zrealizovaná rekonštrukcia interiéru. Predmet dražby bol v čase obhliadky napojený na verejne inžinierske siete: zrealizovaná ELI prípojka - vzdušná, verejný vodovod a verejný rozvod zemného plynu, ktorý bol v čase obhliadky odpojený. Kanalizácia je napojená do vlastnej žumpy umiestnenej za domom. V čase obhliadky bol predmet dražby obývaný. Rodinný dom je riešený ako jednopodlažný, bez suterénu a obytného podkrovia. Hlavný vstup do domu je z úrovne terénu, z bočnej juhovýchodnej strany dvora.
Dispozičné riešenie:
V 1.NP sa nachádza: zádverie, kuchyňa, kúpeľňa a 3 izby.
Zastavaná plocha I. NP je 117,85 m2.
Technicko – konštrukčné riešenie:
Základy domu sú kamenné bez izolácie proti vode. Obvodové murivo 1.NP je murované z tehál hr. 55 cm, z vonkajšej strany je vápenno-cementový špric. Priečky v dome sú vybudované z tehál. Strop nad 1.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy/omietky sú vápenné štukové. Vykurovanie domu je riešené dvomi gamatkami a dvoma sporákmi na tuhé palivo. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým ohrievačom TÚV zaveseným na stene v kúpeľni. Rozvod vody v dome vedie oceľovým pozinkovaným potrubím studenej a teplej vody. ELI v 1.NP je riešená rozvodmi 220 V a 380 V s poistkovým rozvádzačom. Strecha je riešená ako valbová, s pálenou jednodrážkovou krytinou na latovaní. Klampiarske konštrukcie tvoria pozinkované zvody, žľaby a parapety s povrchovou úpravou, ktoré boli vymenené pri výmene okien. Okná na predmete dražby sú vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom. Kúpeľňa a WC v dome boli zrealizované okolo roku 1960. Kuchyňa v 1.NP je s vymenenou kuchynskou linkou na báze dreva z roku 2007, vybavená plynovým sporákom s digestorom a nerezovým drezom. Obklad steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Interiérové dvere v dome sú vymenené, hladké plné a zasklené. Podlahy obytných miestnosti v dome sú z PVC na betónovom potere. Podlahy príslušenstva domu sú z keramickej dlažby. Dom má v čase obhliadky čiastočne rekonštruovaný interiér a čiastočne rekonštruovanú fasádu.
Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:
Drobná stavba – sklad drevenej konštrukcie
Ide o drevený sklad, ktorý tvorí jedna miestnosť. Je umiestnený za domom z juhozápadnej strany. Sklad bol vybudovaný v roku 1960. Základy sú bez podmurovky. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpikové, jednostranne obité. Podlahy skladu sú hrubé betónové z tehlovej dlažby. Nachádza sa tu svetelná elektroinštalácia (poistky).
Zastavaná plocha skladu drevenej konštrukcie je 24 m2.
Prístrešok pred vstupom do predmetu dražby
Prístrešok pred vstupom do domu bol vybudovaný v roku 1980. Je drevenej konštrukcie s pultovou strechou s krytinou z vlnitého plechu. Podlaha prístrešku je z monolitického betónu.
Zastavaná plocha prístrešku pred vstupom je 15,75 m2.
Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.