2. opakovaná dražba rodinného domu v obci Zborov (okr. Bardejov), teraz za najnižšiu cenu! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
27.02.2020 15:30
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov
Prvá obhliadka:
05.02.2020 07:30
Druhá obhliadka:
24.02.2020 07:30
Najnižšie podanie:
33 150 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
44 200 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Bardejov
Obec:
Zborov
Katastrálne územie:
Zborov
Ulica:
Zákutie 125/29

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bardejov, obec: Zborov, katastrálne územie: Zborov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 736, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 125 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 932/3 o výmere 502 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž so súpisným číslom 693 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 932/7 o výmere 61 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 932/1 o výmere 1589 m², druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 932/3 o výmere 502 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 932/6 o výmere 111 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 932/7 o výmere 61 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej lenpredmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súp. č. 125 v kat. území Zborov

Predmetom dražby je samostatné stojaci rodinný dom nachádzajúci sa v zastavanom území obce Zborov, umiestnený pri  miestnej komunikácií s obojstrannou zástavbou v okrajovej južnej časti obce. Prístup k domu je z miestnej asfaltovej komunikácie. Predmet dražby je zrealizovaný ako jednopodlažný s obytným podkrovím a podpivničením pod celou zastavanou plochou domu. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1994.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

V 1. PP sa nachádza chodba, kuchyňa, 3 pivnice a kotolňa.

V 1.NP sa nachádza chodba, kuchyňa, komora a 2 izby.

V podkroví sa nachádza chodba, kúpeľňa s WC, 3 izby a 2 balkóny.

 

Zastavaná plocha 1. PP je o výmere 118,29 m2.

Zastavaná plocha 1. NP je o výmere 118,29 m2.

Zastavaná plocha podkrovia je o výmere 118,29 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy domu sú betónové s vodorovnou izoláciou proti vode. Obvodové murivo podzemného podlažia je z monolitického betónu, murivo nadzemného podlažia a podkrovia je murované z pálených tehál hr. 30 - 40 cm, z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády zo škrabaného brizolitu. Priečky v dome sú vybudované z pálených tehál. Strop  nad   1.PP a 1.NP je železobetónový s rovným podhľadom, strop nad podkrovím je drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy (omietky) sú vápenné štukové. Rozvod studenej vody v dome je riešený z verejnej siete rozvodom z plastového potrubia. ELI v 1.NP je riešená rozvodmi 220 a 380 V v suteréne a v 1.NP, v podkroví je len svetelný rozvod 220 V. Strecha domu je sedlová z drevených hranolov s krytinou z AZC šablón na latovaní. Klampiarske konštrukcie tvoria pozinkované žľaby a zvody. Parapety sú pozinkované. Okná sú pôvodné drevené zdvojené s dvojitým zasklením.

 

2. Garáž so súp. č. 693

Garáž je postavená ako samostatná stavba za rodinným domom. Základy sú bez podmurovky, iba so základovými pásmi. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú trámčekové s podhľadom. Zateplenie je zabezpečené minerálnou vlnou alebo polystyrénom minimálnej hrúbky 10 cm alebo pod. Krov je pultový, krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov sú brizolitové. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná štuková omietka. Dvere sú oceľové alebo drevené zvlakové, okná sú jednoduché drevené. Podlahy sú hrubé betónové z tehlovej dlažby. Sú tu vnútorné rozvody svetelnej a motorickej elektroinštalácie. Garáž bola daná do užívania v roku 1994.

 

Zastavaná plocha garáže je o výmere 60,10 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý  z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.