Opakovaná dražba bytu v Bratislave - Staré Mesto, ul. Mozartova 23!!! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
22.10.2018 14:30
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
05.10.2018 09:00
Druhá obhliadka:
19.10.2018 10:15
Najnižšie podanie:
165 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
220 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Bratislava I
Obec:
Bratislava-Staré Mesto
Katastrálne územie:
Staré Mesto
Ulica:
Mozartova 23

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava I, obec: BA-m. č. Staré Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 7039, a to konkrétne:

  • byt č. 6 nachádzajúci sa na 2. p. bytového domu Mozartova 21, 23, 25, 27 so súpisným číslom 4791, vchod: Mozartova 23, na ulici Mozartova 23 v Bratislave (ďalej len „Dom“) postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2401/2 o výmere 1020 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 202/10000  (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Byt č. 6 sa nachádza na 2. p. v bytovom dome so súpisným číslom 4791 na Mozartovej ulici č. 23 v Bratislave

Predmet dražby sa nachádza v zastavanom území obce Bratislava – mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, v strede obytného útvaru. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1994. Predmet dražby je vzdialený cca 200 metrov od komunikácie smerujúcej do historického centra mesta. Predmet dražby sa nachádza blízko historického centra Bratislavy, v komplexe obchodno – administratívnych budov. Predmet dražby je napojený na verejnú vodovodnú, kanalizačnú, elektrickú, plynovodnú, telefónnu sieť.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt číslo 6 na 2. p. pozostáva z 3 obytných miestností, haly, WC, kúpeľne, kuchyne, pivnice a loggie o výmere 7,34 m2 (nezarátava sa do podlahovej plochy bytu).

 

Celková podlahová plocha bytu sa predpokladá o výmere 94,14 m2 vrátane plochy pivnice o výmere 6,12 m2 (bez plochy loggie o výmere 7,34 m2).

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:   

Bytový dom má pravidelný pôdorys. Bytový dom má 1 podzemné a 6 nadzemných podlaží. 1. PP je technické, sú tam umiestnené spoločné priestory a pivnice, v ostatných podlažiach sú byty. Prístup do bytového domu je z dvornej strany na úrovni 1. NP. Bytový dom je založený na betónových základoch pásových. Zvislé konštrukcie sú tvorené tehlovým murivom o hr. 500 mm. Stropy sú s rovným podhľadom, nespalné. Schody v bytovom dome sú železobetónové s povrchovou úpravou terazzo. Bytový dom je zastrešený dreveným krovom a strecha je pokrytá kanadským šindľom. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (strechy, parapety). Fasáda bytového domu je na báze umelých hmôt. Vnútorné omietky sú dvojvrstvové vápenné s keramickým obkladom a nástrekom. V bytovom dome sú plastové dvere a okná. Podlahy pokrýva keramická dlažba a liate terrazo. V bytovom dome je centrálne vykurovanie s meraním spotreby energie, vodovod pre studenú a teplú vodu, ležaté i stúpacie rozvody z plastových rúr, vnútorná kanalizácia (zvislé rozvody z liatinových rúr, ležaté rozvody z PVC, odpady zo všetkých zriaďovacích predmetov v spoločných priestoroch), vnútorný plynovod. V bytovom dome sa nachádza výťah.

 

V byte, sú vnútorné steny pokryté omietkou. V kúpeľni, kuchyni a WC sa nachádzajú nadštandardné keramické obklady. Dvere sú hladké plné alebo zasklené. Podlaha v izbách je pokrytá parketami v ostatným miestnostiach je nadštandardná keramická dlažba. Elektroinštalácia je svetelná s automatickým istením. Byt je napojený na všetky inžinierske siete. Ohrev TÚV je centrálny. V kuchyni sa nachádza plynový sporák, kuchynská linka do 180 cm s nerezovým umývadlom, pákovou vodovodnou batériou, odsávačom pár a zabudovanou umývačkou riadku. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, keramické umývadlo, bidet. Vo WC sa nachádza záchodová misa so splachovacou nádržkou a umývadlo.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.