Pripravujeme dražbu rodinného domu v Drahovciach, okres Piešťany Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Piešťany
Obec:
Drahovce
Katastrálne územie:
Drahovce
Ulica:
Kostolná 740/6

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Piešťany, obec: Drahovce, katastrálne územie: Drahovce, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1400, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným č. 740 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2312/26 o výmere 633 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • letná kuchyňa bez súp.č. s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 2312/117 o výmere 70 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • garáž bez súp.č. s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 2312/118 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2312/17 o výmere 362 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2312/26 o výmere 633 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2312/117 o výmere 70 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2312/118 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.