Opakovaná dražba rodinného domu v Drahovciach, okres Piešťany Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
27.07.2020 09:45
Miesto dražby:
miestnosť kaviarne na 1. poschodí hotela Barbakan, Štefánikova ul. č. 11, 917 01 Trnava
Prvá obhliadka:
09.07.2020 17:15
Druhá obhliadka:
21.07.2020 17:15
Najnižšie podanie:
60 400 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
80 500 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Piešťany
Obec:
Drahovce
Katastrálne územie:
Drahovce
Ulica:
Kostolná 740/6

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Piešťany, obec: Drahovce, katastrálne územie: Drahovce, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1400, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným č. 740 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2312/26 o výmere 633 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • letná kuchyňa bez súp.č. s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 2312/117 o výmere 70 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž bez súp.č. s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 2312/118 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2312/17 o výmere 362 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2312/26 o výmere 633 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2312/117 o výmere 70 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2312/118 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom súpisné číslo 740, k.ú. Drahovce

Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie a je čiastočne podpivničený. Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1956, v roku 2008 - 2009 bol rekonštruovaný.   

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvoria skladové priestory.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 18,24 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: kuchyňa, komora, chodba, tri izby, WC a kúpeľňa.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 111,77 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

1. PP je osadené v hĺbke 2 m pod úrovňou terénu so zvislou izoláciou. Obvodové murivo je železobetónové. Strop je železobetónový. Dvere sú oceľové hladké, okná sú oceľové jednoduché. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V tomto podlaží je plynový kotol a elektrický ohrievač vody. V 1. NP sú základy s izoláciou. Murivo je tehlové hr. 45 cm. Omietky sú vápenné hladké, vonkajšie omietky sú na báze umelých omietok. Priečky sú tehlové. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Krov je drevený stanový s plechovou hliníkovou krytinou a klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Dvere sú dyhované, okná sú plastové s hliníkovými žalúziami. Podlahy obytných miestností sú plávajúce, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú panelové. Elektroinštalácia je svetelná. Rozvod studenej a teplej vody je z centrálneho zdroja. Ohrev vody zabezpečuje elektrický zásobníkový ohrievač v 1.PP. Kanalizácia z kúpeľne, WC a kuchyne je vedená do žumpy. V rodinnom dome je splachovací záchod bez umývadla. Vybavenie kuchyne tvorí kuchynská linka na báze dreva, kombinovaný sporák a nerezový drez. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa a umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové.   

 

2. Letná kuchyňa bez súpisného čísla na parc. č. 2312/117

Nachádza sa za rodinným domom. Je prízemná, čiastočne podpivničená. Do užívania bola daná v roku 1971.   

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 26,40 m2.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 56,25 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Jedná sa o murovanú stavbu s hrúbkou muriva 30 cm na betónových základoch s vodorovnou izoláciou. Strop je drevený trámový, nad 1.PP je železobetónový. Krov je hambálkový s pálenou obyčajnou krytinou a klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka je na báze umelých látok, vnútorná omietka je vápenná hladká, podlaha je z keramickej dlažby. Dvere sú drevené, okná sú plastové so žalúziami. Elektroinštalácia je svetelná. Vyhotovený je rozvod studenej a teplej vody. V kuchyni je linka na báze dreva, nerezový drez s batériou, zásobníkový ohrievač vody a plynový sporák. Vykurovanie je ústredné plynovým kotlom. V letnej kuchyni je WC a sprchový kút. Kanalizácia je vedená do žumpy.   

 

3. Garáž bez súpisného čísla na parc. č. 2312/118

Do užívania bola daná v roku 1971.    

Zastavaná plocha garáže je 18,36 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Garáž je murovaná z pórobetónu hr. 30 cm na betónových základoch s vodorovnou izoláciou. Strecha je plochá s krytinou z pozinkovaného plechu. Strop je drevený s podhľadom, podlaha je z cementového poteru. Vnútorné omietky sú hladké, vonkajšie omietky sú striekaný brizolit. Vráta sú drevené otváravé dvojkrídlové, dvere sú hladké plné, okná sú drevené zdvojené. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu opakovanej dražby, opis predmetu opakovanej dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov

 

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.