OPAKOVANÁ dražba rodinného domu s garážou v PREŠOVE!!!! Vydražené za 138 800 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
17.07.2018 10:15
Miesto dražby:
salónik č. 202 na 2. poschodí hotela Dukla Prešov, a.s., Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov
Prvá obhliadka:
29.06.2018 09:45
Druhá obhliadka:
13.07.2018 10:00
Najnižšie podanie:
138 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
185 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Prešov
Obec:
Prešov
Katastrálne územie:
Prešov
Ulica:
Pod Kamennou Baňou 12632/71

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov, zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3948, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 12632 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 6527/2 o výmere 127 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • garáž so súpisným číslom 12633 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 6527/3 o výmere 39 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 6527/1 o výmere 548 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 6527/2 o výmere 127 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 6527/3 o výmere 39 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súp. č. 12632 s príslušenstvom, postavený na par. č. 6527/2 v kat. území Prešov.

Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa na ulici Pod kamennou baňou č. 71 v meste Prešov. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 2005. Predmet dražby sa nachádza na rovinatom pozemku v časti samostatne stojacích rodinných domov. Predmet dražby je napojený na verejný rozvod ELI, plynu, na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu. Predmet dražby je jednopodlažný bez podpivničenia s obytným podkrovím nad celou zastavanou plochou predmetu dražby.

 

Dispozičné riešenie:

V 1.NP sa nachádza zádverie, hala, obývacia izba, kuchyňa s jedálenským kútom, komora, kotolňa pod schodiskom, terasa prístupná z jedálne, WC, kúpeľňa a schodište do podkrovia.

V 2.NP sa nachádza chodba atypického pôdorysu, 3 x izba, kúpeľňa s WC a balkón prístupný z dvoch izieb (orientovaný do zadnej časti dvora).

 

Zastavaná plocha 1. NP je 124,94 m2.

Zastavaná plocha 2. NP je 121,49 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy predmetu dražby sú betónové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. Obvodové murivo 1. NP a podkrovia je murované z pálených tehál Porotherm o hr. 45 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády z minerálnej škrabanej omietky bez zateplenia. Priečky v predmete dražby sú vybudované z pálených tehál. Strop nad prízemím je železobetónový s rovným podhľadom, nad podkrovím je strop zateplený z drevených trámov, ktorý je súčasťou strešnej konštrukcie so sadrokartónovým podhľadom. Omietky sú vápenné a štukové. Vykurovanie predmetu dražby je riešené ako ústredné s plastohliníkovými rozvodmi, v 1. NP a v podkroví je zabezpečené panelovými radiátormi typu Korad a plynovým závesným turbo kotlom, ktorý je umiestnený v kotolni v prízemí predmetu dražby pod schodiskom. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený kotlom ÚVK s vnútorným zásobníkom TÚV. Rozvod studenej vody je riešený z verejnej siete, rozvodom z plastového potrubia, vnútorné rozvody v predmete dražby sú plastové. ELI v 1. NP je zabezpečená rozvodmi 220V a 380V, v podkroví je rozvod ELI 220 V napojený cez domový ističový rozvádzač umiestnený v zádverí predmetu dražby. Strecha predmetu držby je sedlová z drevených hranolov s krytinou Bramac. Strecha je na latách zateplená. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované a kompletné. Parapety sú taktiež pozinkované. Okná na všetkých podlažiach predmetu dražby sú plastové EURO s izolačným dvojsklom. V 1. NP sa nachádza kúpeľňa vybavená plastovou vaňou, umývadlom. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu. Podlaha je z keramickej dlažby. V 1. NP je umiestnené aj samostatné WC kombi s umývadlom. Povrchové úpravy stien vo WC sú z keramických obkladov. Podlaha je z keramickej dlažby. Kotolňa pod schodiskom v 1. NP je vybavená plynovým závesným turbo kotlom so zásobníkovým ohrievačom TÚV. Povrchové úpravy stien kotolne sú zo štukovej omietky, podlaha kotolne je z keramickej dlažby. Kúpeľňa umiestnená v podkroví je vybavená plastovou vaňou, umývadlom, samostatnou sprchou a WC kombi. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu. Podlaha je z keramickej dlažby. Interiérové dvere v predmete dražby sú dyhované na báze dreva plné a presklené vložené do obložkových zárubní na báze dreva. Vchodové dvere do predmetu dražby sú plastové EURO s izolačným dvojsklom a celoobvodovým kovaním. Podlahy obytných miestnosti v 1. NP a v podkroví sú s povrchovou úpravou z plávajúcej laminátovej podlahy položenej na cementový poter. Podlahy príslušenstva v 1. NP a v podkroví sú z keramickej dlažby. Kuchyňa v 1.NP je vybavená kuchynskou linkou na báze dreva, plynovým sporákom s varnou doskou zapustenou do pracovnej dosky s el. rúrou a s digestorom, plastovým drezom s pákovou kuchynskou stojankovou batériou. Podlaha kuchyne je z keramickej dlažby položenej na betónový poter, obklad steny za kuchynskou linkou je na báze dreva. V prízemí predmetu dražby je rozvod zemného plynu na kúrenie a varenie. K premetu dražby prislúcha aj kopaná studňa o hĺbke 8 m s elektrickým čerpadlom.

 

2. Garáž so súp. č. 12633 s príslušenstvom, postavená na par. č. 6527/3 v kat. území Prešov.

Garáž bola daná do užívania v roku 2005. Garáž je murovanej konštrukcie z pórobetónových tvárnic hrúbky 15-30 cm. Garáž je vybudovaná na betónových základových pásoch a betónovej podmurovke o výške do 50 cm, ktorá je z vonkajšej strany fasády obložená kamennou bridlicou. Povrchová úprava fasády je zrealizovaná škrabanou omietkou bez zateplenia, omietka z vnútornej strany je s povrchovou úpravou hladká omietka. Garáž má vodorovnú izoláciu proti vode. Strop garáže je drevený trámový s rovným sadrokartónovým podhľadom. Strecha je sedlová na hambálkovom krove a s krytinou Bramac na latovaní. Klampiarske konštrukcie tvoria pozinkované žľaby a zvody. Podlaha v garáži je z keramickej dlažby. Dvere z garáže do zadnej časti dvora sú plastové EURO, okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vráta garáže sú výsuvné segmentové s elektrickým pohonom.

 

Zastavaná plocha garáže je 38,98 m2.

 

Príslušenstvo domu tvorí najmä:

1. Bazén

Bazén je zakopaný pod úroveň terénu. Bazén je laminátový s prestrešením, t. j. posuvnou strechou z lexanu na ľahkej hliníkovej konštrukcií. Bazén je po záplavách v roku 2014 čiastočne poškodený (prasknuté dno bazéna s poškodenou izoláciou dna bazénu). Bazén bol daný do užívania v roku 2005.

 

Objem bazéna je 99,19 m3.

 

2. Altánok

Altánok je drevenej konštrukcie z drevených hranolov so sedlovou strechou pokrytou betónovou ťažkou krytinou na latovaní. Altánok bol daný do užívania v roku 2005. Zadnú stenu altánku tvorí oplotenie z lomového kameňa. Podlaha v altánku je z kamennej bridlice kladenej do betónu s vyšparovaním cementovou maltou.

 

Zastavaná plocha altánku je 18,00 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.