Opakovaná dražba rodinného domu - ul. Rizlingová 12200/1, Bratislava Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
28.05.2018 14:00
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
10.05.2018 10:15
Druhá obhliadka:
22.05.2018 10:15
Najnižšie podanie:
421 500 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
562 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Bratislava III
Obec:
Bratislava-Nové Mesto
Katastrálne územie:
Vinohrady
Ulica:
Rizlingová 12200/1

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v:

  1. okrese: Bratislava III, obec: Bratislava – m.č. Nové Mesto, katastrálne územie: Vinohrady, zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5490, a to konkrétne:
  • rodinný dom s garážou so súpisným číslom  12200 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 4795/10 o výmere 154 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 4795/1 o výmere 516 m², druh pozemku: vinice,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 4795/6 o výmere 66 m², druh pozemku: ostatné plochy,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 4795/10 o výmere 154 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Nehnuteľnosť I“), a
  1. okrese: Bratislava III, obec: Bratislava – m.č. Nové Mesto, katastrálne územie: Vinohrady, zapísané v evidencii   Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5332, a to konkrétne:
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/11 k pozemku parc. registra „C“ č. 4794 o výmere 824 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Nehnuteľnosť II“ spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej lenpredmet dražby“),

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 12200 s príslušenstvom, postavený na par. č. 4795/10 v kat. území Vinohrady.

Predmet dražby sa nachádza v širšom centre mesta Bratislava v mestskej časti Nové Mesto. Predmet dražby je prístupný od miestnej komunikácie, od ktorej ho oddeľuje oplotenie a vstupná elektricky ovládaná kovová brána. K dispozícii sú všetky verejné siete (kanalizácia, vodovod, plynovod, elektrorozvody). Predmet dražby sa nachádza v mierne svahovitom teréne. Predmet dražby je samostatne stojací rodinný dom s garážou a príslušenstvom. Predmet dražby je nepodpivničený, prízemný s obytným podkrovím. Hlavný vstup do predmetu dražby je z ulice. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 2005. Predmet dražby je napojený na všetky inžinierske siete – verejný vodovod, plyn, NN, kanalizáciu. Predmet dražby bol v roku 2011 kompletne zrekonštruovaný (výmena povrchov podláh, obkladov, dlažieb, kuchynskej linky, povrchovej úpravy schodiska a zábradlia, interiérových dverí, nový kamerový systém, vonkajší bazén, závlahový systém).

 

Dispozičné riešenie:

V 1.NP sa nachádza závetrie, vstupná hala, WC, schodisko, obývacia izba, jedáleň s kuchyňou, komora, 2 x garáž, dielňa a terasa o výmere 10,32 m2.

V podkroví sa nachádza predsieň, schodisko, 3 izby, 2 balkóny, kúpeľňa s WC.

 

Zastavaná plocha 1. NP je o výmere 162,27 m2.

Zastavaná plocha podkrovia je o výmere 115,11 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Pôdorys predmetu dražby je členitý. Základy predmetu dražby sú pásové, betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, murivo je z tehál o hrúbke do 500 mm. Priečky v predmete dražby sú murované. Stropná konštrukcia nad 1. NP je s rovným podhľadom, betónová, monolitická. Strecha je sedlová, má drevený krov, väznicový so stĺpikmi a s krytinou z pálenej škridle (bramac). Klampiarske konštrukcie sú kompletné z pozinkovaného plechu a vonkajšie parapety z medeného plechu. Okná a vchodové dvere sú plastové s izolačným dvojsklom, interiérovými žalúziami a sieťkami proti hmyzu. Dvere sú osadené do obložkových drevených zárubní, dverné krídla sú rôzneho prevedenia, prevažne hladké, plné alebo presklené. V podkroví sú kovové zárubne. Podlahy sú pokryté veľkoplošnými lamino parketami alebo keramickou dlažbou. Schody na poschodie sú betónové, monolitické, s nášľapnou vrstvou z tvrdého dreva, podstupnice majú keramický obklad, zabezpečené sú dreveným zábradlím s náterom. Fasáda na predmete dražby je zateplená, omietka je tenkovrstvá, na báze umelých látok. Vnútorné steny sú pokryté hladkou vápennou omietkou. Keramické obklady sú v kúpeľni, WC a okolo kuchynskej linky. Kuchynská linka je na báze dreva o dĺžke cca 6 m. Zdrojom tepla a TÚV je plynový kotol so zásobníkovým ohrievačom z roku 2011 (nachádza sa na prízemí). Vykurovanie je zabezpečené oceľovými radiátormi. Predmet dražby je opatrený anténami pod omietkou, alarmom, elektrickým vrátnikom, kamerovým systémom a bleskozvodom. Vo WC je dlažba a obklad stien do výšky cca 1,3 m, rebríkový radiátor, závesná WC misa so zabudovanou nádržkou, umývadlo, pákové vodovodné batérie. V izbách, šatníku, predsieni je laminátová podlaha. Balkóny majú podlahu z PVC, zábradlie je kovové s drevenou výplňou. Kúpeľňa s WC v 1. podkroví má podlahu pokrytú dlažbou, a steny sú obložené keramickým obkladom až po strop, nachádzajú sa tam 2 strešné okná, rebríkový radiátor, 2 keramické umývadlá, obmurovaná vaňa, závesná WC misa so zabudovanou nádržkou a pákové vodovodné batérie. V garážach sa nachádza keramické dlažba a 2 segmentové vráta s elektrickým pohonom. V dielni je podlaha pokrytá dlažbou a k dispozícii je umývadlo s keramickým obkladom.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

  • Sklad bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na par. č. 4795/10 v kat. území Vinohrady.

Sklad je murovaný z plnej pálenej tehly, steny sú o hrúbke 150 mm. Vonkajšie omietky sú vápenné štukové a vnútorné sú hladké vápenné. Na sklade sa nachádzajú otváravé drevené vráta. Strecha je pultová pokrytá šindľom. Podlahy v sklade sú hrubé betónové. Sklad bol daný do užívania v roku 2011.

 

Zastavaná plocha skladu je o výmere 2,18 m2.

 

  • Bazén s prestrešením postavený na par. č. 4795/1 v kat. území Vinohrady.

Bazén aj prestrešenie bazéna boli dané do užívania v roku 2011.

Objem bazénu je o veľkosti 22,50 m3.

Objem železobetónovej vane pre bazén je o veľkosti 25,74 m3.

 

Predmet dražby sa nachádza vo veľmi dobrom stave.