Pripravujeme dražbu domu na Brečtanovej ulici v Galante Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Galanta
Obec:
Galanta
Katastrálne územie:
Galanta
Ulica:
 3

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Galanta, obec Galanta, katastrálne územie Galanta, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 6047, a to konkrétne

  • rodinný domu so súpisným číslom 3077 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1151/330 o výmere 218 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1151/217 o výmere 402 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1151/330 o výmere 218 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1151/331 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).