Opakovaná dražba bytu na Potravinárskej ulici v Nitre Vydražené za 47 500 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
25.09.2018 09:30
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť 1.poschodie v Hoteli Zobor, Štefánikova trieda 5, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
10.09.2018 08:45
Druhá obhliadka:
20.09.2018 08:45
Najnižšie podanie:
42 450 €
Minimálne prihodenie:
1 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
56 600 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Nitra
Obec:
Nitra
Katastrálne územie:
Nitra
Ulica:
Potravinárska 17

Predmet dražby

  • byt č. 19 nachádzajúci sa na 7. p. ob.dom. č.o.15,17, so súpisným číslom 1073, vchod: o.č.17 na Potravinárskej ul. v Nitre (ďalej len ako „Dom“) postaveného na parcele registra „C“  č. 4821/20 o výmere 466 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria nádvoria (právny vzťah, na parcele 4821/20 je evidovaný na liste vlastníctva č. 3681, pre k.ú. Nitra), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 37/2971, tak ako je zapísaný v evidencií Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5625, okres Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Nitra (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).

Opis predmetu dražby

Bytový dom má osem nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. Na prvom podzemnom podlaží (suterén) sa nachádzajú pivnice pre jednotlivé byty, práčovňa, sušiareň, žehliareň, kočikáreň a miestnosť' pre bicykle. Hlavný vstup sa nachádza na úrovni medzipodesty medzi 1.PP a 1.NP. Od 1. nadzemného podlažia sa nachádzajú výlučne byty, celkový počet bytov vo vchode je 22. Obytný dom bol daný do užívania v roku 1988.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Dispozíciu bytu tvorí chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, izba a lodžia. Celková podlahová plocha bytu č. 19 je 36,77 m2 (z toho pivnica je 1,44 m2), bez plochy balkóna, ktorý je o výmere 3,44 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Bytový dom:

Ide o typový obytný dom s unifikovaným plošným panelovým nosným systémom. Obvodové steny sú hrúbky 33 cm a nosné deliace konštrukcie sú vyhotovené ako železobetónové prefabrikované hrúbky 20 cm. Stropy sú železobetónové prefabrikovane s rovným podhľadom. Schodisko je železobetónové prefabrikované s povrchom schodišťových stupňov z lepenej PVC podlahoviny. Fasády obytného domu tvorí pôvodná omietka bez zateplenia. Dom má plochú jednoplášťovú strechu s krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Vnútorné povrchy stien sú upravené vápenno-cementovou hladkou omietkou, na chodbách a v schodiskovom priestore so soklami z olejového náteru. Podlahy na chodbách a schodišťových podestách sú z lepenej PVC podlahoviny s keramickým soklíkom, vstupné priestory majú podlahu z liateho terazza.                        V suteréne v spoločných priestoroch a v pivniciach je cementový poter. Vchodové dvere sú dvojkrídlové presklené plastové, okná v schodiskovom priestore a v suteréne sú plastové s jednoduchým zasklením. Rozvod plynu je z oceľových rúr, meranie je samostatné pre každý byt. Elektroinštalácia - centrálny rozvod je z medených vodičov. Rozvodné skrine s meraním sú umiestnené na chodbách pri bytoch. Centrálny rozvod vody je vyhotovený z oceľových rúr pre studenú aj teplú vodu, centrálne meranie je umiestnené v suterénnych priestoroch, podružné merania sú v šachtách prístupných zo záchodov bytov.

Kanalizačné zvody (splaškové a dažďové) sú vyhotovené z liatinového a azbestového potrubia s napojením na mestskú kanalizáciu. Vykurovanie je ústredné teplovodné s diaľkovou dodávkou tepla, stúpacie rozvody sú z oceľových rúr.

Slaboprúdové rozvody sú rozvody telefónu, spoločnej televíznej antény, káblovej televízie a domáceho vrátnika.

 

Byt:

Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné omietky a tapety. Vnútorné obklady sú v kuchyni pri kuchynskej linke. Dvere sú hladké, osadené do oceľových zárubní. Okná sú pôvodné drevené s kovovými žalúziami. Povrch podláh je z PVC. Vykurovanie je ústredné vykurovacími panelmi s meračmi tepla. Elektroinštalácia je svetelná s istením v byte. Zavedený je rozvod plynu.

Vybavenie kuchyne: kuchynská linka na báze dreva, vodovodná batéria, smaltový drez, plynový sporák s odsávačom pár.

Sociálne zariadenie: smaltová sprchová vaňa, umývadlo keramické, splachovací záchod kombi. Bytové jadro je umakartové.

Ostatné vybavenie: domáci telefónny rozvod televízie, rozvod internetu, telefónna prípojka, loggia.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z predchádzajúceho znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií získaných najmä pri poskytnutí úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.