Dražba rodinného domu v Považskom Chlmci - Žilina Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
29.05.2018 10:30
Miesto dražby:
salónik Cabinet na prízemí hotela Boutique Hotel Dubná Skala, Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
09.05.2018 09:00
Druhá obhliadka:
25.05.2018 09:00
Najnižšie podanie:
178 000 €
Minimálne prihodenie:
3 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
178 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Žilina
Obec:
Žilina
Katastrálne územie:
Považský Chlmec
Ulica:
Nižedvorská 16

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Žilina, obec: Žilina, katastrálne územie: Považský Chlmec, zapísané v evidencii Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1058, a to konkrétne:

 

  • rodinný dom so súpisným číslom 209 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 175/1 o výmere 425 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 175/1 o výmere 425 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 175/2 o výmere 194 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 209 je umiestnený na pozemku parc. č. 175/1 v k.ú. Považský Chlmec, obec Žilina, na Nižedvorskej ul. č. 16. Ide o samostatne stojaci rodinný dom s jedným podzemným podlažím a dvoma nadzemnými podlažiami. Vstup je riešený zo záhrady do domu zo severnej strany. Podľa kolaudačného rozhodnutiu o povolení užívať stavbu “Rodinný dom“, vydaného Okresným národným výborom v Žiline – odbor výstavby, bol rodinný dom daný do užívania v roku 1965 a v roku 1975 bola podľa kolaudačného rozhodnutia o povolení užívať stavbu “nadstavba 2 izby, vydaného Mestským národným výborom v Žiline – odbor územného plánovania a architektúry, vyhotovená nadstavba rodinného domu.

 

Dispozičné riešenie:

V 1.PP sa nachádza: schodisko, chodba, technická miestnosť (kotolňa) a sklady.

Zastavaná plocha I. PP je 102,89 m2.

 

V 1. NP sa nachádza: zádverie, chodba spojená s halou, šatník, kuchyňa, obývacia miestnosť, kúpeľňa s WC, špajza a spálňa.

Zastavaná plocha I. NP je 108,74 m2.

 

V 2.NP sa nachádza: chodba, schodisko, kúpeľňa, WC a dve izby (jedna izba je predelená na 3 prepojené priestory).

Zastavaná plocha II. NP je 92,54 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú z monolitického betónu na 1. NP aj 2. NP murované z tehál, v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové (priečkovky). Vodorovné nosné konštrukcie ‐ stropy sú s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko na 1. PP tvorí cementový poter. Na 1. NP je PVC. Strecha na 1. NP je plochá dvojplášťová, krytina je z fólií PVC. Klampiarske konštrukcie strechy ‐ 1. NP je z pozinkovaného plechu (žľaby, zvody, komíny, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov sú fasádne omietky na 1. NP a na 2. NP je striekaný brizolit. Obklady fasád na 1. PP tvoria obklady keramické. Úpravy vnútorných povrchov vnútorné omietky na              1. PP, 1. NP, 2. NP sú vápenné štukové. Vnútorné obklady na 1. NP, 2. NP sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; na 1. NP v kuchyni - min. pri sporáku a dreze; a na 2. NP okolo vane. Výplne otvorov ‐ dvere na 1. PP sú hladké plné alebo zasklené, na 1. NP a 2. NP sú plné alebo zasklené z tvrdého dreva. Okná na 1. PP sú dvojité drevené s doskovým ostením s dvojvrstvovým zasklením, na 1. NP a na 2. NP sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností na 1. NP a na 2. NP tvoria drevené parkety a dlažby. Podlahy ostatných miestností v 1. PP tvorí cementový poter,        v 1. NP a 2. NP ‐ sú keramické dlažby.

Vybavenie kuchýň: ‐ 1. NP ‐ sporák plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP ‐ drezové umývadlo nerezové; 1. NP ‐ kuchynská linka z materiálov na báze dreva.

Vybavenie kúpeľní: ‐ 1. NP a 2. NP ‐ umývadlo; 1. NP ‐ samostatná sprcha; 2. NP ‐ vaňa plastová jednoduchá; vodovodné batérie ‐ 1. NP, 2. NP ‐ pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 2. NP ‐ pákové nerezové; záchod ‐ 1. NP, 2. NP ‐ splachovací bez umývadla.

Ostatné vybavenie: kozub ‐ 1. NP ‐ s vyhrievacou vložkou vrátane rozvodu teplého vzduchu na 2. NP; 1. NP ‐ vstavané skrine.

Vykurovanie: ústredné vykurovanie ‐ 1. NP, 2. NP ‐ teplovod. s rozvod. medenými a radiátormi – panelovými zn. Korad; zdroj vykurovania ‐ 1. PP je kotol ústredného vykurovania ‐ kondenzačný zn. Protherm.

Vnútorné rozvody vody ‐ 1. PP sú z pozinkovaného potrubia len studenej vody; 1. NP a 2. NP ‐ z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody ‐ 1. PP je kotol ústredného vykurovania.

Vnútorné rozvody kanalizácie ‐ 1. PP ‐ liatinové potrubie; 1. NP a 2. NP ‐ plastové potrubie.

Vnútorné rozvody elektroinštalácie ‐ elektroinštalácia (bez rozvádzačov) ‐ 1. PP, 1. NP, 2. NP je svetelná, motorická; 1. NP ‐ bleskozvod; elektrický rozvádzač ‐ 1. NP ‐ s automatickým istením.

Vnútorné rozvody plynu ‐ 1. PP, 1. NP ‐ rozvod zemného plynu.

 

 

Príslušenstvo rodinného domu tvorí najmä:

Garáž na parc. č. 175/1, k.ú Považský Chlmec

Ide o garáž s jedným nadzemným podlažím, ktorá je pristavaná severne k rodinnému domu. Vstup je riešený zo záhrady                    z východnej strany. Garáž bola daná do užívania v roku 1975. V čase obhliadky bola garáž užívaná, ale už nie na parkovanie auta, ale ako kancelária a sklad. Rekonštrukcia pozostávala zo zamurovania otvoru pre vráta, výmenou okien za plastové            a rámové dvere, ďalej bola garáž zateplená.

 

Dispozičné riešenie:

V 1.NP sa nachádza kancelária a sklad.

Zastavaná plocha je 27,89 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom technickom a hygienickom stave, je obývaný a udržiavaný.