Po dohode so záujemcom pripravíme 2. opakovanú dražbu rodinného domu v Prešove za výbornú cenu! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
91 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
122 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Prešov
Obec:
Prešov
Katastrálne územie:
Prešov
Ulica:
Sabinovská 95

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 8819, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 5076 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2245 o výmere 254 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 2245 o výmere 254 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 2246 o výmere 319 m2, druh pozemku: záhrady,

(ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 5076, katastrálne územie Prešov

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa na svahovitom pozemku v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov. Je napojený na verejný rozvod ELI, plynu, na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1962. Riešený je ako jednopodlažný podpivničený pod prednou časťou rodinného domu s obytným podkrovím.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: predsieň, kotolňa, pivnica a schody do 1. NP.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 58,81 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, hala, kúpeľňa, WC, komora, kuchyňa, dve izby a schodište do podkrovia.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 131,57 m2.

1. podkrovie tvorí: chodba, dve izby a schodisko.

Zastavaná plocha 1. podkrovia je 66,6 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy rodinného domu sú betónové bez izolácie proti vode. Obvodové murivo je z tehál hr. 40-50 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády zo škrabanej brizolitovej omietky bez zateplenia. Priečky sú vybudované z pálených tehál. Strop nad 1. PP a nad 1. NP je železobetónový s rovným podhľadom, nad podkrovím je drevený trámový. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové. Rozvod studenej vody je riešený z verejnej siete rozvodom z oceľového potrubia. ELI v 1. NP je riešená rozvodmi 220 a 380 V. Strecha je sedlová z drevených hranolov s krytinou z AZC šablón na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované kompletné strechy. Parapety sú pozinkované. Všetky výplne otvorov sú drevené dvojité s dvojitým zasklením. Interiérové dvere sú plné a presklené dyhované. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevené palubové. Podlahy príslušenstva v 1. NP sú z keramickej dlažby.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov, predovšetkým zo znaleckého posudku č. 37/2011 vypracovaného prof. Ing. Ivanom Hybenom, PhD

 

Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.