Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Kurimka (okr. Svidník), na základe nového znaleckého posudku! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Svidník
Obec:
Kurimka
Katastrálne územie:
Kurimka
Ulica:
Kurimka 140

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Svidník, obec: Kurimka, katastrálne územie: Kurimka, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Svidník, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 418, a to konkrétne:

 • rodinný dom so súpisným číslom 140 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 553/2 o výmere 192 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • hospodárska stavba bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 553/3 o výmere 80 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • sypanec bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 553/4 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 552  o výmere 3989 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 553/1 o výmere 589 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 553/2 o výmere 192 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 553/3 o výmere 80 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 553/4 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej lenpredmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súp. č. 140 s príslušenstvom, postavený na par. č. 553/2 v kat. území Kurimka.

Predmet dražby je umiestnený na mierne svahovitom pozemku, v zastavanom území obce v lokalite samostatne stojacích rodinných domov. Predmet dražby je napojený na tieto inžinierske siete: ELI, plynová prípojka a verejný vodovod. Ostatné siete sa v danej lokalite nenachádzajú. Prístup k predmetu dražby je zo štátnej asfaltovej komunikácie III. triedy prechádzajúcej obcou Kurimka. Predmet dražby je jednopodlažný, podpivničený pod prednou časťou a bez obytného podkrovia. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1967. V roku 2002 prešiel interiér predmetu dražby rekonštrukciou.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

V 1.PP sa nachádzajú 2 pivnice.

V 1.NP sa nachádzajú 3 izby, kuchyňa, zádverie, chodba, kotolňa, kúpeľňa, WC, spojovacia chodba a garáž.

 

Zastavaná plocha 1. PP sa predpokladá o výmere 34,26 m2.

Zastavaná plocha 1. NP sa predpokladá o výmere 195,60 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy predmetu dražby sú betónové bez izolácie proti vode. Obvodové murivo predmetu dražby je z tehál o hrúbke do 50-60 cm. Fasáda je z minerálnej omietky na zateplení. Priečky v predmete dražby sú vybudované z pálených tehál. Strop nad 1.PP a nad 1.NP je železobetónový s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Rozvod studenej vody v predmete dražby je riešený z verejnej siete rozvodom z oceľového potrubia. ELI v 1.NP je riešená rozvodmi 220 a 380 V. Strecha predmetu dražby je sedlová, valbová z drevených hranolov s krytinou z pozinkovaného plechu na plnom debnení vrátane doplnkov (zachytávačov snehu). Klampiarske konštrukcie tvoria pozinkované kompletné strechy. Parapety sú pozinkované. Všetky výplne otvorov sú drevené s dvojitým zasklením. Interiérové dvere v predmete dražby sú plné a presklené dyhované. Podlahy obytných miestnosti v predmete dražby sú plávajúce laminátové. Podlahy príslušenstva v 1.NP tvoria keramické dlažby. K predmetu dražby prislúcha kopaná studňa o hĺbke 4,5 m s priemerom 900 mm.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 • Hospodárska stavba bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 553/3 v kat. území Kurimka.

 Hospodárska stavba bola daná do užívania v roku 1975.

 

Zastavaná plocha hospodárskej stavby sa predpokladá o výmere 86,20 m2.

 

 • Sypanec bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na par. č. 553/4 v kat. území Kurimka.

Sypanec bol daný do užívania v roku 1967.

 

Zastavaná plocha sypanca sa predpokladá o výmere 19,20 m2.

 

 • Prístrešok

Prístrešok je jednoduchý, drevenej konštrukcie vedľa predmetu dražby. Prístrešok má pultovú strechou s plechovou krytinou a podlahou zo zámkovej dlažby. Prístrešok bol daný do užívania v roku 2005.

 

Zastavaná plocha prístrešku sa predpokladá o výmere 23,21 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.