2. opakovaná dražba rodinného domu v obci Kurimka (okr. Svidník), teraz za najnižšiu cenu! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
06.12.2021 16:45
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov
Prvá obhliadka:
16.11.2021 12:00
Druhá obhliadka:
30.11.2021 12:00
Najnižšie podanie:
29 625 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
39 500 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Svidník
Obec:
Kurimka
Katastrálne územie:
Kurimka
Ulica:
Kurimka 140
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Svidník, obec: Kurimka, katastrálne územie: Kurimka, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Svidník, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 418, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 140 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 553/2 o výmere 192 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • hospodárska stavba bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 553/3 o výmere 80 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • sypanec bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 553/4 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 552  o výmere 3989 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 553/1 o výmere 589 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 553/2 o výmere 192 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 553/3 o výmere 80 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 553/4 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej lenpredmet 2. opakovanej dražby“).

 

Opis predmetu dražby

 

1. Rodinný dom súpisné číslo 140, katastrálne územie Kurimka

Predmet 2. opakovanej dražby je samostatne stojaci rodinný dom s jednou bytovou jednotkou, prístupný po spevnenej komunikácii. Rodinný dom je čiastočne podpivničená, prízemná stavba. Dom bol daný do užívania v rokoch 1963 až 1970. V roku 2002 bol interiér zrekonštruovaný. Vzhľadom na orientáciu k svetovým stranám sú obytné miestnosti orientované na východ. Poloha, v ktorej sa rodinný dom nachádza je vhodná na výstavbu rodinných domov vzhľadom na tiché prostredie. V lokalite je možnosť napojenia na verejný vodovod a plynovod. V obci sa nachádza predajňa potravinárskeho tovaru, predajňa nepotravinárskeho tovaru, zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel a základná škola.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

V 1.PP sa nachádzajú 2 pivnice.

V 1.NP sa nachádzajú 3 izby, kuchyňa, zádverie, chodba, kotolňa, kúpeľňa, WC, spojovacia chodba a garáž.

 

Zastavaná plocha 1. PP sa predpokladá o výmere 34,26 m2.

Zastavaná plocha 1. NP sa predpokladá o výmere 195,60 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Rodinný dom má sedlovú strechu. Strešná krytina je plechová. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu – zo zadnej strany chýbajú. Vonkajšia omietka je štrukturovaná z dvoch strán so zateplením. Okná sú s plastovými vonkajšími roletami. K rodinnému domu je privedená plynová prípojka a zemná elektroprípojka. Základy domu sú betónové bez izolácie proti vode. Obvodové murivo domu je z tehál hr. do 50-60 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády z minerálnej omietky na zateplení. Priečky v dome sú vybudované z pálených tehál. Strop nad 1.PP a nad 1.NP je železobetónový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy (omietky) sú vápenné štukové. Rozvod studenej vody v dome je riešený z verejnej siete rozvodom z oceľového potrubia. ELI v 1.NP je riešená rozvodmi 220 a 380 V. Strecha domu je sedlová valbová z drevených hranolov s krytinou z pozinkovaného plechu na plnom debnení vrátane doplnkov (zachytávačov snehu). Parapety sú pozinkované. Všetky výplne otvorov sú drevené s dvojitým zasklením. Interiérové dvere v dome sú plné a presklené dyhované. Podlahy obytných miestnosti v dome sú plávajúce laminátové. Podlahy príslušenstva v 1.NP tvoria keramické dlažby.

 

2. Hospodárska stavba bez súpisného čísla

Hospodárska budova je postavená na parcele č. 553/3 a tvorí príslušenstvo k hlavnej stavbe. Stavba je zakreslená v kópií z katastrálnej mapy. Stavba bola daná do užívania v roku 1975.

Zastavaná plocha hospodárskej stavby je 86,2 m2.

 

3. Sypanec bez súpisného čísla

Sypanec je postavený na parcele č. 553/4 a tvorí príslušenstvo k hlavnej stavbe. Stavba je zakreslená v kópií z katastrálnej mapy. Sypanec bol daný do užívania v roku 1967.

Zastavaná plocha sypanca je 19,2 m2.

 

Príslušenstvo predmetu 2. opakovanej dražby tvorí najmä:

Prístrešok

Vedľa rodinného domu je postavený drevený prístrešok – drevená konštrukcia bez obvodových stien s podlahou zo zámkovej dlažby s pultovou strechou a plechovou krytinou. Do užívania bol daný v roku 2005.

Zastavaná plocha prístrešku je 23,21 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu 2. opakovanej dražby, opis predmetu 2. opakovanej dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet 2. opakovanej dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia, pričom na stenách predmetu 2. opakovanej dražby sú viditeľné praskliny.