Dražba 2 - izbového bytu na Pečnianskej ulici v Bratislave - Petržalke! Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
25.04.2018 12:15
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
05.04.2018 08:30
Druhá obhliadka:
20.04.2018 08:30
Najnižšie podanie:
98 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
98 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Bratislava V
Obec:
Bratislava-Petržalka
Katastrálne územie:
Petržalka
Ulica:
Pečnianska 7

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

a) Byt č. 12 nachádzajúci sa na 1.p. bytového domu Pečnianska 5,7 so súpisným číslom 1215, vchod: Pečnianska 7, v Bratislave (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 4970 o výmere 385 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcely registra „C“ č. 4971 o výmere 384 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (právny vzťah k pozemkom je evidovaný na liste vlastníctva č. 4044) (ďalej len ,,Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti 749/100000, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2367, okres: Bratislava V, obec: BA-m.č. Petržalka, katastrálne územie: Petržalka (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),

 

b) spoluvlastnícky podiel k Pozemku o veľkosti 749/100000, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4044, okres: Bratislava V, obec: BA-m.č. Petržalka, katastrálne územie: Petržalka (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

2 – izbový byt č. 12 nachádzajúci sa v bytovom dome so súp. č. 1215, Pečnianska 7, Bratislava, m.č. Petržalka

Bytový dom je situovaný na rovnom teréne. Prístup do domu, kde sa nachádza predmet dražby je cez vchod č. 7, situovaný na južnej strane alebo cez vedľajší vstup zo severnej strany. Celkový počet bytov vo vchode predpokladáme 48. Vybavenosť domu ako aj občianska vybavenosť sa nachádza na prízemí a 1. NP, kde sú umiestnené obchody a služby. V ostatných nadzemných podlažiach sa nachádzajú byty. Bytový dom bol postavený v roku 1986 a v ostatných rokoch bol modernizovaný.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt č. 12 nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: kuchyňa, predsieň a WC s kúpeľňou. Byt má loggiu prístupnú z izby a pivničnú kobku na podlaží s vchodom zo schodiska.

 

Celková podlahová plocha bytu č. 12 vrátane príslušenstva je 46,19 m2 (bez plochy pivnice o výmere 1,60 m2). K bytu prislúcha aj loggia o výmere 5,26 m2.

 

Technické a konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Byt

Povrchové úpravy stien a stropov sú omietky s maľbou a keramické obklady. Výplne dverných otvorov sú drevené, rovnako ako aj zárubne. Vchodové dvere sú bezpečnostné, zatiaľ čo okná sú plastové. Podlahy v byte sú laminátové plávajúce, v sociálnom zariadení a v predsieni je dlažba. V kuchyni je vymenená kuchynská linka, elektrický sporák a odsávač pár. Obklad je za kuchynskou linkou a sporákom. V kúpeľni a WC sú štandardné zariaďovacie predmety – sprchový kút, samostatné keramické umývadlo, WC combi a pákové nerezové batérie. Byt má zabezpečené meranie SV a TÚV, merače sú vrátane plynomeru umiestnené v jadre. Meranie elektriny je umiestnené v spoločných priestoroch na schodisku.

 

Bytový dom

Bytový dom je realizovaný podľa typových podkladov unifikovanej stavebnej sústavy, založený na základových betónových pásoch a plávajúcich pilótach. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových panelových dielcov hr. 150 mm. Obvodový plášť je kombinovaný sendvičový a pórobetónový s hrúbkou 300 mm, nosné steny sú železobetónové hr. 150 mm, priečky sú o hrúbke 80 mm. Povrchová úprava obvodového plášťa je na báze umelých látok, vnútorné povrchové úpravy stien v spoločných priestoroch sú stierkované a obklad vo vstupných priestoroch je z keramickej dlažby. Výplne otvorov v spoločných priestoroch – schodisko tvorí oceľová zasklená stena s dvojsklom, vstup tvorí plastová zasklená stena. Podlahy v spoločných priestoroch tvoria nášľapné vrstvy z PVC, vo vstupe je položená keramická dlažba a magnetický vrátnik. Schodisko v bytovom dome je dvojramenné železobetónové. V dome sú dva výťahy, z toho jeden na prepravu nákladu, strojovne výťahov sú na streche objektu. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú aj bleskozvody, STA, kočikárne, technické miestnosti, práčovňa, sušiareň, manglovňa, vodovodné, kanalizačné, plynové elektrické a slaboprúdové rozvody mimo bytov a nebytových priestorov a prípojky patriace výlučne k domu. Príslušenstvom domu sú kanalizačná a vodovodná šachta. Bytový dom bol v ostatných rokoch modernizovaný:

- kontaktný zatepľovací systém obvodového plášťa,

- výmena okien v spoločných priestoroch a na schodisku, hliníkové vstupné dvere,

- výmena dlažby a nové obklady vo vstupných priestoroch,

- predpokladá sa aj obnovenie malieb a náterov v spoločných priestoroch a na schodisku,

- nová PVC podlahovina na podestách schodiska,

- kompletná modernizácia výťahov.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.