Dražba rodinného domu v Dvoroch nad Žitavou, okres Nové Zámky!! Vydražené za 25 800 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
05.04.2018 09:30
Miesto dražby:
miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
20.03.2018 15:30
Druhá obhliadka:
04.04.2018 15:30
Najnižšie podanie:
26 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
26 300 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Nové Zámky
Obec:
Dvory nad Žitavou
Katastrálne územie:
Dvory nad Žitavou
Ulica:
2. Nový svet 43

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Dvory nad Žitavou, katastrálne územie: Dvory nad Žitavou, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2111, a to konkrétne:

 

  • rodinný dom so súpisným č. 762 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2040 o výmere 489 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • letná kuchyňa so súpisným číslom 2090 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 2041 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2040 o výmere 489 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2041 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2042 o výmere 471 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súpisným číslom 762 na ulici II. Nový svet 43, katastrálne územie Dvory nad Žitavou

Predmetom dražby je prízemný obytný objekt so šikmou valbovou strechou, bez zabudovaného obytného podkrovia a podpivničenia. Rodinný dom je murovaný a nachádza sa neďaleko centra zastavaného územia obce. Ide o pôvodný dom v uličnej zástavbe obytných stavieb postavený začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia. Užívanie stavby bolo začaté v roku 1935 na obytné účely. V roku 1969 a v roku 1996 bola na predmete dražby vykonaná generálna oprava a zásadná modernizácia, ktorá sa týkala najmä obnovy technických zariadení stavby, kuchyne, kúpeľne a vykurovacieho systému.

 

Dispozičné riešenie rodinného domu sa predpokladá:

1.NP: sklad, 2 izby, špajza, kuchyňa, predsieň, kúpeľňa s WC. 

Zastavaná plocha 1.NP je 136,8 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Predmet dražby predstavuje murovaný homogénny celok, murovaný z pálených aj nepálených tehál hrúbky 50 až 60 cm. Stropná konštrukcia je drevená trámová s rovným omietnutým podhľadom. Strecha je šikmá, valbová so škridlovou strešnou krytinou z pálených jednodrážkových obyčajných škridiel. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod STL plynu, sekundárnu sieť NN.

 

V rámci modernizácie predmetu dražby sa vykonali nasledovné stavené práce:

- boli odstránené všetky pôvodné drevené vonkajšie výplne otvorov a nahradené novými plastovými, vrátane vstupných dverí;

- boli vybudované nové podlahové konštrukcie v kúpeľni a chodbe z keramických veľkoplošných dlaždíc;

- v izbách boli vybudované nové nášľapné vrstvy podláh, veľkoplošné laminátové parkety;

- boli vybudované nové obklady stien kúpeľne, vane a kuchyne;

- kuchyňa bola úplne obnovená a vybavená novým zariadením – kuchynskou linkou so sporákom a nerezovým drezom;

- bola vybudovaná úplne nová kúpeľňa a WC, ktorá spočívala vo vyhotovení nových podlahových konštrukcií, nových keramických obkladov stien kúpeľne a vane. Boli zároveň namontované nové zariaďovacie predmety, akrylátová rohová vaňa, nové umývadlo a nová fajansová záchodová misa;

- boli vyhotovené úplne nové rozvody sanitnej inštalácie a namontované nové vodovodné pákové batérie;

- boli vybudované inštalačné rozvody zemného plynu;

- boli zabudované nové lokálne vykurovacie telesá a plynové kachle.

 

2. Letná kuchyňa

Ide o dvojpodlažný vedľajší objekt, murovaný, so šikmou hambálkovou strechou, bez zabudovaného podkrovia s úplným podpivničením. Letná kuchyňa je založená na základových pásoch z betónu, zvislé nosné konštrukcie prízemia sú murované z pálených tehál hrúbky 15 až 30 cm, zatiaľ čo zvislé nosné konštrukcie suterénu sú z monolitického betónu. Stropná konštrukcia je rovná trámčeková s rovným omietnutým podhľadom. Vonkajšia úprava povrchov je vyhotovená zo striekaného brizolitu. Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné štukové omietky. Výplne otvorov sú drevenej konštrukcie, dvere sú drevené hladké, okná sú drevené zdvojené. Podlaha je z cementového poteru. V miestnosti umyvárne sú obklady stien vyhotovené z belninových obkladačiek. Vykurovanie je zabezpečené lokálne na zemný plyn prostredníctvom kachle na plyn. Letná kuchyňa bola daná do užívania v roku 1969.

 

Dispozičné riešenie letnej kuchyne sa predpokladá:

1.PP: pivnica a miestnosť pre vodomer.

Zastavaná plocha 1.PP je 31,65 m2.

 

 

1.NP: kuchyňa, umyváreň a komora.

Zastavaná plocha 1.NP je 28,35 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z  dostupných informácií a z ohodnotenia predmetu dražby k žiadosti o poskytnutie úveru. 

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.