Pripravujeme dražbu bytu v obci Báhoň, okres Pezinok Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Pezinok
Obec:
Báhoň
Katastrálne územie:
Báhoň
Ulica:
Potočná 42

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 25 nachádzajúci sa na 2. p. bytového domu so súpisným číslom 423, vchod: 42 na Potočnej ulici č. 42 v Báhoni (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcela registra „C“  č. 236/18 o výmere 819 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria nádvoria (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 3239/100000, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1206, okrese: Pezinok, obec: Báhoň, katastrálne územie: Báhoň.