Druhá opakovaná dražba rodinného domu v obci Štvrtok na Ostrove, okres Dunajská Streda!!! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
30.10.2019 09:45
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
14.10.2019 11:00
Druhá obhliadka:
23.10.2019 11:00
Najnižšie podanie:
32 200 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
64 300 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Štvrtok na Ostrove
Katastrálne územie:
Štvrtok na Ostrove
Ulica:
Alžbetínska ulica 736/11B

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Predmetom dražby sú:

  1. nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Štvrtok na Ostrove, katastrálne územie: Štvrtok na Ostrove, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1267, a to konkrétne:
  • rodinný dom so súpisným číslom 736 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 218/4 o výmere 66 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, (ďalej len ako „predmet dražby 1“),

b)      nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Štvrtok na Ostrove, katastrálne územie: Štvrtok na Ostrove, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1192, a to konkrétne:

  • pozemok parc. registra „C“ č. 218/4 o výmere 66 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 218/23 o výmere 418 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby 2“ a spolu s predmetom dražby 1 ďalej aj ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 736, katastrálne územie Štvrtok na Ostrove

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom s dvorom a záhradou. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 2008, pričom nadstavba rodinného domu bola skolaudovaná v roku 2012. Rodinný dom je situovaný v zastavanom území obce. Občianska vybavenosť je v dosahu 5 min.

 

Dispozičné riešenie:

I. nadzemné podlažie tvorí: kuchyňa, 2 izby, schodisko, predsieň, kúpeľňa, WC.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 71,03 m2.

II. nadzemné podlažie tvorí: kúpeľňa, chodba a tri izby.

Zastavaná plocha II. nadzemného podlažia je 65,91 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy rodinného domu sú betónové, pásové s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované v skladobnej hrúbke 380 mm z tvárnic Porotherm, deliace konštrukcie sú tiež z tvárnic Porotherm. Rodinný dom má vyhotovené zateplenie polystyrénom v rozsahu I. nadzemného podlažia. Strop nad I. nadzemným podlažím je železobetónový s rovným podhľadom. Strop nad  II. nadzemným podlažím je drevený trámový s rovným podhľadom. Rodinný dom má šikmú sedlovú strechu, zastrešenie tvorí drevený hambálkový krov. Krytina na streche je  z asfaltových vlnitých dosiek. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, úplné strechy. Vonkajšie parapetné dosky sú tiež z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Fasádne omietky sú vyhotovené v I. nadzemnom podlaží z tenkovrstvovej prefarbenej omietky na báze umelých látok. Vstupné dvere sú plastové. Interiérové dvere v I. nadzemnom podlaží sú drevené osadené do oceľových zárubní. Okná sú v oboch podlažiach plastové s izolačným dvojsklom, otváravosklopné. Na oknách sa nachádzajú vonkajšie plastové rolety. Podlahy sú z veľkoplošných parkiet a z keramickej dlažby. Rodinný dom je vykurovaný krbom. Elektroinštalácia je v I. nadzemnom podlaží svetelná a motorická, v II. nadzemnom podlaží je len svetelná. Elektrický rozvádzač je na I. nadzemnom podlaží s automatickými ističmi. Rozvod studenej a teplej vody  je v celom rodinnom dome. V I. nadzemnom podlaží je rozvod plynu propán-bután. Kanalizácia je vedená do žumpy. Vybavenie kuchyne v I. nadzemnom podlaží tvorí kuchynská linka na báze dreva, plynový sporák s elektrickou rúrou, digestor, nerezový dres s pákovou batériou a keramický obklad steny okolo linky. Vybavenie kúpeľne na I. nadzemnom podlaží tvorí plastová vaňa s obkladom  a pákovou sprchovou batériou, keramické umývadlo s pákovou batériou, hydromasážny sprchový kút a keramický obklad stien do výšky 2,0 m. Vybavenie WC na I. nadzemnom podlaží tvorí splachovací záchod „combi“ a keramický obklad stien do výšky 1,2 m. Na II. nadzemnom podlaží je záchod splachovací, v kúpeľni chýbajú zariaďovacie predmety a obklady stien.

 

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Sklad 

Jedná sa o drobnú stavbu založenú na betónových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie tvoria drevené stĺpy, ktoré sú jednostranne obité doskami. Zastrešenie tvorí sedlová strecha. Krytinu strechy tvoria asfaltové vlnité dosky na drevenom debnení. Drevené konštrukcie sú napustené impregnáciou. Okná sú jednoduché drevené. Sklad má vyhotovené klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu a je bez inštalácií.

Celková podlahová plocha skladu je 15,35 m2 .

 

Predmet dražby sa nachádza v dobrom stave.