Neprehliadnite opakovanú dražbu domu v Dedinke, okres Nové Zámky! Vydražené za 17 800 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
26.07.2018 09:00
Miesto dražby:
salónik na 1. poschodí v Hoteli RIVER, Nábrežie mládeže 2A, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
11.07.2018 15:30
Druhá obhliadka:
23.07.2018 15:30
Najnižšie podanie:
16 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
21 300 €
Dražobná zábezpeka:
4 000 €
Okres:
Nové Zámky
Obec:
Dedinka
Katastrálne územie:
Dedinka
Ulica:
Dedinka 162

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Dedinka, katastrálne územie: Dedinka, tak ako sú zapísané v evidencií Okresného úradu Nové zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 302, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 162 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 129/58 o výmere 83 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • letná kuchyňa so súpisným číslom 420 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 129/59 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • hospodárska budova so súpisným číslom 421 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 129/36 o výmere 604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 129/21 o výmere 549 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 129/36 o výmere 604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 129/58 o výmere 83 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 129/59 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 162, katastrálne územie Dedinka

Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie. Bol daný do užívania v roku 1945 a bol priebežne rekonštruovaný. Je napojený na verejný vodovod, plynovod a rozvod elektrickej energie. Kanalizácia je do žumpy.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: 3 izby, WC, chodba, východ na povalu.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 82,96 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Dom je založený na kamenných základoch bez izolácie. Obvodové konštrukcie tvorí kamenné murivo s pálenými tehlami. Priečky sú murované. Vonkajšia omietka je vápenno-cementová a na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha je valbová, krytina je pálená škridla. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy v obytných miestnostiach tvorí plávajúca podlaha, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Okná sú drevené zdvojené a dvojité. Dvere sú drevené plné a čiastočne presklené. V dome je rozvod studenej a teplej vody, kanalizácie, plynu. Vykurovanie je riešené kachľami na zemný plyn, ktorý zabezpečuje aj ohrev teplej vody. Zásobovanie úžitkovou vodou je z vlastnej studne. Elektroinštalácia je svetelná, aj motorická s automatickým istením. Na WC je keramické umývadlo, WC misa.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

Letná kuchyňa so súp. č. 420

Jedná sa o prízemnú, nepodpivničenú stavbu. Na prízemí sa nachádza kuchyňa, kúpeľňa, komora. Do užívania bola daná v roku 1980. V roku 2000 bola kompletne rekonštruovaná. Založená je na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Obvodové steny sú murované z keramických tehál. Priečky sú murované. Strecha je plochá so živičnou krytinou. Stropy sú železobetónové. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dvere sú drevené osadené v oceľových zárubniach. Okná sú drevené zdvojené a dvojité. Vonkajšia omietka je na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápenno-cementové. V kúpeľni a pri kuchynskej linke je vyhotovený keramický obklad stien. Podlahy tvorí keramická dlažba. Elektroinštalácia je svetelná. Vykurovanie je kachľami na zemný plyn. Príprava TÚV je v prietokovom plynovom ohrievači. Vybavenie kúpeľne tvorí sprchový kút a keramické umývadlo. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva, nerezový drez, plynový sporák. V letnej kuchyni je rozvod studenej a teplej vody, plynu a kanalizácie.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 27,03 m2.

 

Hospodárska budova so súp. č. 421

Jedná sa o prízemnú, nepodpivničenú stavbu. Založená je na betónových základových pásoch. Obvodové steny sú murované z keramických tehál. Strecha je sedlová s krytinou z keramickej škridly. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dvere sú drevené osadené v oceľových zárubniach. Okno je drevené dvojité. Vonkajšia a vnútorná omietka je vápenno-cementová. Podlahy sú betónové. Elektroinštalácia je svetelná.   

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 19,89 m2.

 

 

Prístrešok 1

Prístrešok je spojený s rodinným domom a letnou kuchyňou. Je tvorený drevenými stĺpikmi so sedlovou strechou s krytinou z lepeného šindľa. Elektroinštalácia je svetelná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahu tvorí keramická dlažba.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 9,69 m2.

 

Prístrešok 2

Prístrešok je spojený s rodinným domom a hospodárskou budovou. Je tvorený drevenými stĺpikmi so sedlovou strechou s keramickou krytinou. Elektroinštalácia je svetelná. Podlahu tvorí keramická dlažba.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 21,38 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov

 

Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.