Dražba rodinného domu v obci Obid, okres Nové Zámky Vydražené za 45 200 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
05.06.2018 12:00
Miesto dražby:
salónik Executive Lounge v Hoteli Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
14.05.2018 13:45
Druhá obhliadka:
28.05.2018 13:45
Najnižšie podanie:
37 600 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
37 600 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Nové Zámky
Obec:
Obid
Katastrálne územie:
Obid
Ulica:
Pod záhradami 3764/85

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Obid, katastrálne územie: Obid, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 333, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 3764 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1298/2 o výmere 194 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1298/1 o výmere 394 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1298/2 o výmere 194 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1299 o výmere 803 m2, druh pozemku: záhrady,

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 3764, katastrálne územie Obid

Rodinný dom leží na rovinatom teréne v zastavanom území obce. Jedná sa o čiastočne podpivničený, prízemný rodinný dom s obytným podkrovím. Do užívania bol daný v roku 1951. V rokoch 2004-2010 boli prevedené rekonštrukčné a modernizačné práce vrátane vytvorenia obytného podkrovného priestoru. Pri modernizácii boli prevedené nasledovné stavebné práce - nová kompletná strecha vrátane škridiel Bramac, klampiarske konštrukcie, osadenie okien Euro plastové a drevené, nové podlahy s tepelnou a vodotesnou izoláciou, cementový poter, plávajúca podlaha a keramické dlažby, ústredné vykurovanie na zemný plyn. Elektrická a sanitná inštalácia kompletná, nová. Bola prevedená aj nová kanalizačná prípojka do jestvujúcej žumpy.   

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: predsieň, kúpeľňa s WC, práčovňa, hala, izba, kuchyňa, kotolňa a sklad.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 177,89 m2.

1. podkrovie tvorí: chodba, dva sklady a tri izby.

Zastavaná plocha 1. podkrovia je 135,71 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové s izoláciou proti vode. V 1. nadzemnom podlaží je murivo miešané, prevažne zo surových tehál a kameňa hr. do 50 cm. Časť steny v kuchyni a zadnej steny je z pálených tehál. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Krov je väznicový valbový, krytiny sú typu Bramac, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na báze umelých látok nad 2/3 - 3x, do 2/3 - 1x. Obklady sú kamenné do 1/3 - 1x. Schody sú drevené dubové, dvere sú rámové s výplňou. Okná sú plastové. Podlahy obytných miestností sú plávajúce a v ostatných miestnostiach sú z keramických dlaždíc. Vykurovanie je ústredné na tuhé palivo. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Rozvod studenej a teplej vody je z centrálneho zdroja. Prevedená inštalácia zemného plynu. Kanalizácia je vedená do vodotesnej žumpy. Zdroj teplej vody zabezpečuje elektrický zásobníkový ohrievač. Zdrojom vykurovania je kotol na zemný plyn, ktorý sa nachádza v kotolni. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Kuchyňa je vybavená elektrickým keramickým sporákom, drezovým nerezovým umývadlom, kuchynskou linkou z prírodného dreva - dl. 4,20 m. Vnútorné vybavenie tvorí plastová vaňa, umývadlo, vodovodné batérie 2x pákové, 1x jednoduché, splachovací záchod bez umývadla. Vnútorné obklady sú v kúpeľni. V 1. podkroví je murivo z pálených tehál hr. do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Dvere sú hladké plné. Okná sú drevené typu Velux. Podlahy obytných a ostatných miestností sú palubovky. Elektroinštalácia je svetelná. Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené z obecného vodovodu a kanalizácia je odvádzaná do žumpy. Vykurovanie je ústredné na zemný plyn. Technický stav objektu je priemerný s priemernou údržbou.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov, predovšetkým zo znaleckého posudku č. 86/2015 vypracovaného Ing. Janou Kvantovou

 

Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.