Opakovaná dražba rodinného domu v Moči, okres Komárno, bezkonkurenčná cena! Vydražené za 8 700 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
26.07.2018 09:45
Miesto dražby:
salónik na 1. poschodí v Hoteli RIVER, Nábrežie mládeže 2A, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
11.07.2018 13:15
Druhá obhliadka:
23.07.2018 13:15
Najnižšie podanie:
8 700 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
11 600 €
Dražobná zábezpeka:
2 000 €
Okres:
Komárno
Obec:
Moča
Katastrálne územie:
Moča
Ulica:
Moča 316

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Komárno, obec: Moča, katastrálne územie: Moča, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 673, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 316 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 530/4 o výmere 120 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, a na pozemku parcely registra „C“ č. 530/7 o výmere 105 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 530/4 o výmere 120 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 530/5 o výmere 317 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 530/6 o výmere 978 m2, druh pozemku: vinice,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 530/7 o výmere 105 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 530/8 o výmere 390 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 316, postavený na parcele č. 530/4, katastrálne územie Moča

Nachádza sa medzi rodinnými domami v zastavanom území obce, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o rodinný dom s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, bez zabudovaného podkrovia, s valbovou strechou. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1929. Prístavba bola daná do užívania v roku 1964.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: tri obytné miestnosti, predsieň, sklad, kúpeľňa, kuchyňa.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 118,47 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy rodinného domu tvoria monolitické betónové základové pásy bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je z tehál priemernej výšky 0,30 m. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z nepálených hlinených tehál v prevažujúcej hrúbke 0,45 m (nad 40 do 50 cm); deliace priečky sú taktiež tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom drevená trámová, s dolným a horným záklopom. Krov je drevený valbový, stojatej konštrukcie, s krytinou z pálených škridiel jednodrážkových. Klampiarske konštrukcie strechy sú z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu, vonkajšie okenné parapety sú oplechované pozinkovaným oceľovým plechom. Fasádne omietky sú vápenno-cementové hladké, obklady nie sú vyhotovené. Schody na povalu majú drevenú nosnú konštrukciu, s povrchom nástupníc z mäkkého dreva bez podstupníc. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené osadené do oceľových zárubní. Okná sú prevažne drevené dvojité s doskovým ostením. Podlahy v obytných miestnostiach sú prilepené PVC povlakové krytiny, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá taktiež prilepenou PVC povlakovou krytinou. Je vyhotovený rozvod zemného plynu. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody (bez centrálneho zdroja). Kanalizácia je z kameninového potrubia. Na podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s poistkami.

 

Rodinný dom súpisné číslo 316, postavený na parcele č. 530/7, katastrálne územie Moča

Nachádza sa medzi rodinnými domami v zastavanom území obce, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o rodinný dom s jedným nadzemným podlažím, čiastočným podpivničením, bez zabudovaného podkrovia, so sedlovou strechou. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1973.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: pivnica.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 10 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: jedna obytná miestnosť, predsieň, kuchyňa, špajza, kotolňa, kúpeľňa so záchodom, komora a miestnosť so schodami.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 104,58 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

1. PP je osadené v priemernej hĺbke nad 2,00 m, bez zvislej izolácie. Zvislé konštrukcie podlažia sú z monolitického betónu.  Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom monolitická železobetónová. Schody sú betónové, s povrchom nástupníc z hrubého betónu. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Základy rodinného domu tvoria monolitické betónové základové pásy bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je z tehál, priemernej výšky 0,30 m. Zvislé konštrukcie 1. NP sú murované v prevažnej časti z plynosilikátových tvárnic v prevažujúcej hrúbke 0,30 m (do 30 cm). Deliace priečky sú taktiež tehlové. Vnútorné omietky na 1. NP sú vápenné štukové hladké. Stropná konštrukcia je s rovným podhľadom drevená trámová, s dolným a horným záklopom. Krov je drevený sedlový, s hambálkovou konštrukciou, s krytinou z pálených jednodrážkových škridiel. Klampiarske konštrukcie strechy sú z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu, bez odkvapov a zvodov. Fasádne omietky sú vápenno-cementové hrubé, obklady nie sú vyhotovené. Schody na povalu majú drevenú nosnú konštrukciu, s povrchom nástupníc z mäkkého dreva bez podstupníc. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené, osadené do oceľových zárubní. Okná sú prevažne drevené zdvojené. Podlahy v obytných miestnostiach sú prilepené PVC povlakové krytiny, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá taktiež prilepenou PVC povlakovou krytinou. Je vyhotovený rozvod zemného plynu. Elektroinštalácia 1. NP je svetelná ako i motorická. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody (bez centrálneho zdroja). Kanalizácia je z kameninového potrubia. Na 1. NP je umiestnený elektrický rozvádzač s poistkami.

 

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov

 

Predmet dražby sa nachádza v zlom stave vyžadujúcom si rozsiahlu rekonštrukciu.