Opakovaná dražba rodinného domu v obci Važec, okres Liptovský Mikuláš, za výhodnú cenu! Vydražené za 35 300 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
27.06.2018 10:45
Miesto dražby:
Salónik Reštaurácie VIX, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
07.06.2018 16:00
Druhá obhliadka:
21.06.2018 16:00
Najnižšie podanie:
35 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
39 200 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Liptovský Mikuláš
Obec:
Važec
Katastrálne územie:
Važec
Ulica:
Važec 1009

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Liptovský Mikuláš, obec: Važec, katastrálne územie: Važec, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 6303, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1009 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2021/2 o výmere 74 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 2021/5 o výmere 132 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 2019/2 o výmere 164 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 2020/1 o výmere 875 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 2021/1 o výmere 350 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 2021/2 o výmere 74 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 2021/3 o výmere 628 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 2021/5 o výmere 132 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 2022 o výmere 828 m2, druh pozemku: záhrady,

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 1009, katastrálne územie Važec

Nachádza sa na rovinatom až mierne svahovitom pozemku v intraviláne obce Važec v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov na okraji obce mimo centrálnej zástavby pri miestnej komunikácii v tichej lokalite. Rodinný dom bola daný do užívania v roku 1940, pričom v roku 2013 bola zrealizovaná rekonštrukcia interiéru. Rodinný dom je riešený ako  jednopodlažný s čiastočným podpivničením pod časťou rodinného domu z južnej strany bez obytného podkrovia.

 

Dispozičné riešenie:

I. podzemné podlažie tvorí: sklad.

Zastavaná plocha I. podzemného podlažia je 25,43 m2.

I. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, obývacia hala s kuchynským kútom, kúpeľňa s WC, umývadlom a sprchou a sklad.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 76,93 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy rodinného domu sú kamenné bez izolácie proti vode. Obvodové murivo suterénu je kamenné, murivo 1. NP je z tehál hr. od 50 do 60 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou hladkou vápenno cementovou omietkou s čiastočným zateplením (dve steny). Priečky sú vybudované z tehál. Strop nad 1. NP je drevený trámový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou štukovou omietkou. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové. Vykurovanie rodinného domu je riešené z roku 2013 ako ústredné s panelovými radiátormi zn. Korad. Zdrojom tepla je tzv. podkova umiestnená v krbovej vložke, ktorá je súčasťou krbu v obývacej izbe. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým  el. ohrievačom TÚV, ktorý je umiestnený v kúpeľni zavesený na stene nad umývadlom. Rozvod vody v rodinnom dome je riešený z verejnej siete plastovým potrubím. ELI je riešená rozvodmi 220 a 380 V. Strecha je sedlová   valbová rekonštruovaná v roku 1970 pokrytá krytinou pálenou jednodrážkovou. Klampiarske konštrukcie strechy sú nezrealizované. Okná v nadzemnom podlaží boli vymenené v roku 2013 za plastové s izolačným dvojsklom v rozsahu cca. 60 %. Interiérové dvere v celom rodinnom dome sú hladké na báze dreva plné a zasklené. Vchodové dvere sú drevené rámové filungové do drevenej  zárubne  pôvodné. Podlahy obytnej miestnosti boli vymenené v roku 2013 a sú z keramickej dlažby, podlahy príslušenstva  a podlaha v kúpeľni sú rovnako z keramickej dlažby. V 1. NP sa nachádza kuchyňa spoločná s obývacou izbou. Kuchyňa bola rekonštruovaná v roku 2013 (keramický obklad steny za kuch. linkou podlaha z keramickej dlažby, rozvod studenej a teplej vody). Kuchyňa je bez zariadenia (kuchynskej linky, sporáku, digestora a bez drezu). Plynofikácia a rozvod plynu v rodinnom dome nie je zrealizovaný. Kúpeľňa je vybavená umývadlom, samostatnou sprchou a WC misou kombi rekonštruovaná v roku  2013. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha z keramickej dlažby. Rekonštrukcia interiéru nebola dokončená.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Hospodárska budova bez súpisného čísla

Bola vybudovaná v roku 1940 vedľa  rodinného domu  zo severnej strany.

 

Dispozičné riešenie:

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 133,71 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Je to jednopodlažný objekt nosnej konštrukcie z pórobetónových tvárnic hr. 15-30 cm postavený na betónových základových pásoch bez podmurovky. Strop je drevený trámový s podhľadom z OSB dosák. Vnútorné povrchové úpravy tvoria hladké a vápenné omietky. Vonkajšie povrchové úpravy tvorí hrubá omietka. Rozvody ELI sú svetelné. Vstup je cez hladké dvere na báze dreva. Strecha má sedlový krov a je pokrytá jednodrážkovou pálenou krytinou na latovaní.  

 

2. Sklad

Jedná sa o drevený sklad bez súpisného čísla postavený vedľa rodinného domu približne v roku 1950.

 

Dispozičné riešenie:

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 22 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Je to jednopodlažný objekt postavený na betónových základových pätkách pod stĺpikmi. Nosnú konštrukciu tvorí drevená zrubová konštrukcia so sedlovou strechou na hambálkovom krove drevenej konštrukcie s plechovou krytinou na latách. Vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy stien nie sú zrealizované. Rozvody ELI nie sú zrealizované. Sklad je bez okien, dvere   sú drevené zvlakové. Podlahy nie sú zrealizované.

 

Predmet dražby je neobývaný so zanedbanou údržbou, ktorý potrebuje ďalšiu opravu, rekonštrukciu.