Pripravujeme dražbu rodinného domu v Kladzanoch (okr. Vranov nad Topľou) na základe nového ZP! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Vranov nad Topľou
Obec:
Kladzany
Katastrálne územie:
Kladzany
Ulica:
Kladzany 170

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Vranov nad Topľou, obec: Kladzany, katastrálne územie: Kladzany, zapísané v evidencii Okresného úradu Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 29, a to konkrétne:

  • rodinný domu so súpisným číslom 170 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 471 o výmere 896 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 471 o výmere 896 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 472 o výmere 932 m², druh pozemku: záhrady (ďalej lenpredmet dražby“),

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 170 s príslušenstvom, postavený na par. č. 471 v kat. území Kladzany.

Predmet dražby sa nachádza v okrajovej časti obce Kladzany v zástavbe samostatne stojacích rodinných domov. Prístup k predmetu dražby je zo štátnej komunikácie III. triedy prechádzajúcej obcou. Predmet dražby je postavený na rovinatom teréne. V obci je k dispozícii autobusová doprava. Vzdialenosť obce do okresného mesta Vranov nad Topľou je 12 km cca. 15 min. autom, vzdialenosť do mesta Humenné je 20 km cca. 20 min. autom. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1949. V roku 1967 bola k predmetu dražby realizovaná prístavba zádveria a obývacej izby. Predmet dražby je napojený na verejný rozvod ELI, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a verejný rozvod zemného plynu. Predmet dražby je riešený ako jednopodlažný a čiastočne podpivničený pod strednou časťou predmetu dražby.

 

Dispozičné riešenie:

V 1.PP (suterén) sa nachádza plynová kotolňa s ohrievačom TÚV.

V 1.NP z roku 1949 sa nachádza predná izba, hala, kúpeľňa s WC, zadná izba, šatník, kuchyňa s východom do dvora a dva sklady so samostatnými vstupmi z vonkajšej strany dvora.

V 1.NP z roku 1967 sa nachádza zádverie s chodbou do kuchyne, predsieň a obývacia izba.

 

Zastavaná plocha 1. PP je o výmere 29,09 m2.

Zastavaná plocha 1. NP z roku 1949 je o výmere 155,59 m2.

Zastavaná plocha 1. NP z roku 1967 je o výmere 42,93 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Hlavný vstup do predmetu dražby je z bočnej strany dvora cez predložené schody a prístavbu. Základy predmetu dražby sú betónové bez izolácie proti vode. Obvodové murivo suterénu je z monolitického betónu, murivo 1.NP je z tehál o hrúbke 45 cm. Vonkajšie steny sú s povrchovou úpravou striekaný brizolit bez zateplenia (fasáda zrealizovaná v roku 1967). Priečky v celom predmete dražby sú vybudované z tehál. Strop nad 1.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Strop je netretý štukovou omietkou. Vnútorné povrchové úpravy (omietky) sú vápenné štukové. Vykurovanie predmetu dražby je riešené v roku 1994 ako ústredné s rebrovými plechovými radiátormi a plynovým stacionárnym kotlom, ktorý je umiestnený v kotolni v suteréne. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým elektrickým ohrievačom TÚV v kombinácií s kotlom ÚVK – obojživelník. Rozvod vody je riešený z verejnej siete oceľovým pozinkovaným potrubím. ELI je riešená rozvodmi 220 a 380 V v suteréne a v 1.NP. Strecha predmetu dražby je sedlová valbová, rekonštruovaná v roku 2015 pokrytá krytinou z povrchovo upraveného pozinkovaného plechu zn. ROVA, na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované – žľaby, zvody, záveterné lišty. Okná v 1.NP sú vymenené v roku 2015 za plastové s izolačným dvojsklom. Interiérové dvere v celom predmete dražby sú hladké na báze dreva. Dvere sú plné alebo zasklené. Vchodové dvere sú plastové s presklením vymenené v roku 2015. Podlahy obytných miestnosti v 1.NP sú plávajúce laminátové a vymenené v roku 2015, podlahy príslušenstva v predmete dražby sú z PVC a z keramickej dlažby. Podlaha v kúpeľni je z keramickej dlažby. V 1.NP sa nachádza kuchyňa, ktorá je prístupná z prístavby - z chodby. Z kuchyne je východ aj do strednej časti dvora. Kuchyňa bola rekonštruovaná v roku 2010 a je zariadená kuchynskou linkou na báze dreva s kuchynským sporákom s plynovou varnou doskou a elektrickou rúrou s digestorom, nerezovým drezom s pákovou stenovou batériou. Podlaha v kuchyni je z keramickej dlažby. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Plynofikácia a rozvod plynu v predmete dražby bol zrealizovaný v roku 1994. V 1.NP sa nachádza kúpeľňa vybavená rohovou vaňou, umývadlom, samostatnou sprchou a WC misou kombi. Kúpeľňa bola rekonštruovaná v roku 2010. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha je z keramickej dlažby. V tesnej blízkosti predmetu dražby z roku 1967 sa nachádza kopaná studňa o hĺbke 8 m s priemerom 600 mm. Studňa bola daná do užívania v roku 1949. Studňa je uzatvorená z hornej strany strieškou s ručným zariadením čerpania vody.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

  • Letná kuchyňa bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 471 v kat. území Kladzany.

Letná kuchyňa je jednopodlažný objekt. Nosná konštrukcia je z pórobetónových tvárnic o hrúbke 15 – 30 cm, postavená je na betónových základových pásoch bez podmurovky. Strop je drevený trámový zrealizovaný podbitím krovu s podhľadom. Vnútorné steny sú pokryté vápennou hladkou omietkou. Vonkajšie povrchové úpravy tvorí škrabaný brizolit. Rozvody ELI sú svetelné. Letná kuchyňa je prístupná cez hladké dvere na báze dreva. Strecha na letnej kuchyni má pultový krov a je pokrytá krytinou z pozinkovaného plechu na debnení. Letná kuchyňa bola daná do užívania v roku 1973.

 

Zastavaná plocha letnej kuchyne je o výmere 24,40 m2.

 

  • Stodola bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 472 v kat. území Kladzany.

Stodola je jednopodlažný objekt postavený na betónových základových pätkách pod stĺpikmi. Nosnú konštrukciu tvoria drevené hranoly s jednostranným debnením z dosák z vonkajšej strany so sedlovou strechou na hambálkovom krove drevenej konštrukcie a s plechovou krytinou na latách. Vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy stien nie sú zrealizované. Rozvody ELI sú nezrealizované. Stodola je bez okien, dvere a vráta sú drevené zvlakové. Stodola bola daná do užívania v roku 1949.

 

Zastavaná plocha stodoly je o výmere 44,40 m2.

 

  • Drevený altánok

Jedná sa o prístrešok drevenej konštrukcie pred vstupom do predmetu dražby, ktorý bol v roku 2000 vybudovaný z drevených hranolov s pultovou strechou a krytinou z pozinkovaného plechu na latovaní. Podlaha z je monolitického betónu.

 

Zastavaná plocha dreveného altánku je o výmere 23,70 m2.

 

Predmet dražby sa nachádza v dobrom stave.