2. opakovaná dražba rodinného domu v Kladzanoch (okr. Vranov nad Topľou)! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
01.10.2020 09:45
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov
Prvá obhliadka:
09.09.2020 14:30
Druhá obhliadka:
28.09.2020 14:15
Najnižšie podanie:
29 550 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
37 600 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Vranov nad Topľou
Obec:
Kladzany
Katastrálne územie:
Kladzany
Ulica:
Kladzany 170

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Vranov nad Topľou, obec: Kladzany, katastrálne územie: Kladzany, zapísané v evidencii Okresného úradu Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 29, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 170 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 471 o výmere 896 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 471 o výmere 896 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 472 o výmere 932 m², druh pozemku: záhrada (ďalej lenpredmet dražby“).

Opis predmetu dražby

 

Rodinný dom súpisné číslo 170, katastrálne územie Kladzany, okres Vranov nad Topľou

Predmet 2. opakovanej dražby je súčasťou zástavby rodinných domov. Dom je samostatne stojaca stavba, v súčasnosti využívaná na rodinné bývanie, primerane udržiavaná. Predmet 2. opakovanej dražby je čiastočne podpivničený a má jedno nadzemné podlažie. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1949 a v roku 1967 k nemu bola realizovaná prístavba. V roku 2005 bol rodinný dom modernizovaný. Orientácia obytných miestností je na východ a juh. Dom je napojený na miestny rozvod vody, kanalizácie a plynu.

 

Dispozičné riešenie:

V I. PP sa nachádza: pivnica.

Zastavaná plocha I. PP je o výmere 26,46 m2.

 

V I. NP sa nachádza: zádverie, chodba, obývacia izba, spálňa, chodba, kúpeľňa, sklad, izba, kuchyňa a tri sklady.

Zastavaná plocha I. NP je o výmere 201,92 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Založenie domu je na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v I. PP sú z monolitického betónu hr. 400 mm, v I. NP sú murované hr. 400 mm. Vnútorné priečky sú murované z plných pálených tehál hr. 250 mm. Stropné konštrukcie sú železobetónové, strecha je sedlová s nerovnakou výškou hrebeňa a s novou plechovou krytinou. Klampiarske konštrukcie - žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie úpravy sú zo škrabaného brizolitu, vnútorné úpravy povrchov tvoria vápenné omietky stropov, stien - maľby, v sociálnom zariadení a okolo kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Zariaďovacie predmety v dome sú štandardné, okná sú plastové. Dvere sú dyhované, položené v oceľových zárubniach. Podlahy sú v obytných miestnostiach plávajúce, ostatné podlahy sú keramické dlažby.

V kúpeľni je sprchovací kút, plastová rohová vaňa  a WC. Všetky vodovodné batérie v rodinnom dome sú pákové. V dome je kúrenie zabezpečené plynovým kotlom Protherm. Ohrev pitnej vody je zabezpečený elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva, s nerezovým drezom s odkvapkávačom. Sporák je plynový bez odsávača pár.

 

Príslušenstvo predmetu 2. opakovanej dražby tvorí najmä:

Letná kuchyňa

Jedná sa o samostatne stojaci prízemný objekt bez podpivničenia, ktorý je postavený na parcele č. 471. Letná kuchyňa nie je zapísaná na liste vlastníctva, ale je zakreslená v kópii z katastrálnej mapy. Letná kuchyňa nie je podpivničená a má jedno nadzemné podlažie. V I. NP sa nachádza zádverie, izba a kúpeľňa. Letná kuchyňa nie je podpivničená a má jedno nadzemné podlažie. Založenie objektu je na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v I. NP sú murované hr. 400 mm. Strecha je pultová s plechovou krytinou bez klampiarskych konštrukcií. Zariaďovacie predmety sú zdemontované, okná sú tu plastové. Dvere sú zvlakové v oceľových zárubniach. Podlaha v izbe je z PVC, podlaha v kúpeľni je keramická dlažba. Kúrenie je zabezpečené pieckou na tuhé palivo. Letná kuchyňa bola daná do užívania v roku 1949.

Zastavaná plocha letnej kuchyne je 30,35 m2.

 

Predmet 2. opakovanej dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.