Dražba rodinného domu v Mútnom, okres Námestovo Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
29.01.2019 14:15
Miesto dražby:
salónik Cabinet na prízemí hotela Boutique Hotel Dubná Skala Dubná Skala, Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
07.01.2019 11:30
Druhá obhliadka:
22.01.2019 11:30
Najnižšie podanie:
27 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
27 000 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Námestovo
Obec:
Mútne
Katastrálne územie:
Mútne
Ulica:
Mútňanská Píla 604

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

A/ Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Námestovo, obec: Mútne, katastrálne územie: Mútne, zapísané v evidencii Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 95, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra „C“ č. 1273 o výmere 1506 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby 1“),

a

B/ Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Námestovo, obec: Mútne, katastrálne územie: Mútne, zapísané v evidencii Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1268, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 604 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1273 o výmere 1506 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby 2“ a spolu s predmetom dražby 1 ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 604, katastrálne územie Mútne

Ide o samostatne stojaci rodinný dom postavený v rovinatom teréne s jedným podzemným podlažím a jedným nadzemným podlažím. Bol daný do užívania v roku 1974.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: kuchyňa, kúpeľňa, kotolňa, dva sklady, chodba a schodište.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 110 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: kuchyňa, komora, chodba, schodisko a tri izby.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 110 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Rodinný dom má sedlovú strechu. Strešná krytina je plechová. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka je brizolitová. Okná sú plastové. Základy v 1. NP sú betónové, v podzemnom podlaží s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v 1. PP sú murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm; v 1. NP sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie v 1. PP a 1. NP sú tehlové (priečkovky). Vodorovné nosné konštrukcie, stropy, sú v 1. PP a 1. NP s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko v 1. PP a 1. NP tvorí PVC, guma. Strecha, krovy, v 1. NP sú väznicové sedlové. Krytiny strechy na krove v 1. NP sú plechové pozinkované. Klampiarske konštrukcie strechy v 1. NP sú z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Fasádne omietky v 1. PP a 1. NP tvorí škrabaný brizolit. Vnútorné omietky v 1. PP a 1. NP sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady v 1. PP sú v prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky; v 1. NP v kuchyni min. pri sporáku a dreze. Výplne otvorov, dvere, v 1. PP a 1. NP sú hladké plné a zasklené. Okná v 1. PP a 1. NP sú plastové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) v 1. PP sú gumové podlahoviny, z PVC, lino; v 1. NP sú dosky. Podlahy ostatných miestností v 1. PP tvorí cementový poter, v 1. NP sú keramické dlažby. Vybavenie kuchýň v 1. PP a 1. NP pozostáva zo sporáka na tuhé palivo; v 1. NP je elektrický sporák; v 1. NP je drezové oceľové smaltované umývadlo; v 1. NP je kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľní pozostáva v 1. PP je oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo, pákové nerezové vodovodné batérie so sprchou; záchod v 1. PP je splachovací bez umývadla. Vykurovanie je ústredné, v 1. PP a 1. NP teplovodné s rozvodom teplej vody na vykurovanie bez ohľadu na materiál; radiátory vykurovacie panely sú oceľové. V 1. PP je kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody sú v 1. PP a 1. NP z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody v 1. PP zabezpečuje elektrický zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie v 1. PP a 1. NP tvorí kameninové potrubie. Elektroinštalácia (bez rozvádzačov) je v 1. PP a 1. NP svetelná, motorická. Elektrický rozvádzač  s poistkami je v 1. PP.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Hospodárska budova

Je murovaná, jednopodlažná, obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Je napojená na elektrickú energiu. Prístup k nej je z dvora. Bola daná do užívania približne v roku 1974. Nachádza sa v nej maštaľ a humno. Strechou sú prepojené a nosné konštrukcie sú murované. Maštaľ je celá murovaná, humno má murované rohové stĺpy.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 126 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Budova je založená na základových pásoch a pätkách. Zvislé konštrukcie sú murované, deliace priečky sú murované. Strop je drevený. Krov je sedlový. Krytina je škridla. Vonkajšia omietka je vápenná. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Dvere sú drevené, okná sú zdvojené drevené. Vráta sú drevené. Podlaha je betónová s poterom. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.