2. opakovaná dražba rodinného domu v Ilave za výhodnú cenu! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
24.10.2019 10:30
Miesto dražby:
salón President na 3. posch. v Hoteli Elizabeth Trenčín, ul. gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín
Prvá obhliadka:
02.10.2019 10:00
Druhá obhliadka:
17.10.2019 10:00
Najnižšie podanie:
36 100 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
48 100 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Ilava
Obec:
Ilava
Katastrálne územie:
Ilava
Ulica:
Pivovarská 17

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Predmetom dražby sú:

a)            nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Ilava, obec: Ilava, katastrálne územie: Ilava, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Ilava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2471, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 702 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 683/5 o výmere 74 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a na pozemku parcely registra „C“ č. 683/6 o výmere 11 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 683/5 o výmere 74 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby 1“),

 

b)            spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v okrese: Ilava, obec: Ilava, katastrálne územie: Ilava, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Ilava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 929,                a to konkrétne:

  • pozemku parc. registra „C“ č. 683/3 o výmere 188 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemku parc. registra „C“ č. 683/6 o výmere 11 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby 2“),

 

c)             spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/3 na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v okrese: Ilava, obec: Ilava, katastrálne územie: Ilava, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Ilava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3382,                 a to konkrétne:

  • pozemku parc. registra „C“ č. 683/2 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby 3“ a spolu s predmetom dražby 1 a predmetom dražby 2 ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 702, katastrálne územie Ilava

Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1980. Rodinný dom je čiastočne podpivničený s dvomi nadzemnými podlažiami. Je súčasťou dvojdomu. So susedným domom na parcele č. 683/4 je spojený spoločnou stenou. Rodinný dom sa nachádza na jednom dvore s rodinným domom na p.č. 683/1. Dvor na p.č 683/3 je spoločný pre tri rodinné domy a všetky tri domy majú vstup z tejto parcely.

 

Dispozičné riešenie:

I. podzemné podlažie tvorí: schodisko, chodba, kotolňa a pivnica.

Zastavaná plocha I. podzemného podlažia je 39,08 m2.

I. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, chodba, kúpeľňa s WC, komora, kuchyňa, obývacia izba.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 82,83 m2.

II. nadzemné podlažie tvorí: schodisko, chodba a dve izby.

Zastavaná plocha II. nadzemného podlažia je 48,88 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Rodinný dom je murovaný s vodorovnou izoláciou a železobetónovými stužujúcimi vencami. Stropy sú železobetónové. Hrúbka obvodového muriva je 300 mm. Schodisko je na železobetónovej doske s povrchom stupňov z PVC. Vonkajšia omietka je škrabaný brizolit. Vnútorná omietka je vápenná. Strecha je plochá pokrytá plechovou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú plastové s vnútornými pred okennými žalúziami. Dvere sú biele v oceľových zárubniach. Podlaha v jednej izbe je plávajúca, v dvoch izbách a zádverí sú PVC podlahy, ostatné podlahy sú keramické dlažby. V kúpeľni s WC sa nachádza keramický obklad stien. Nachádza sa tam vaňa, umývadlo a WC. Vodovodné batérie sú pákové. Kuchynská linka je na báze dreva. V kuchynskej linke je zabudovaný nerezový dvoj drez s odkvapkávačom. Šporák je plynový s odsávačom pár. Okolo kuchynskej linky sa nachádza keramický obklad steny. V rodinnom dome je rozvod teplej a studenej vody z centrálneho zdroja – elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v kotolni rodinného domu. Rodinný dom je vykurovaný plynovým kotlom LEIBER. Radiátory sú panelové. Stavba je napojená na miestny rozvod elektrickej energie, vody a plynu.

 

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v dobrom stave.