Opakovaná dražba rodinného domu v Kysuckom Novom Meste za výbornú cenu! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
29.01.2019 13:30
Miesto dražby:
salónik Cabinet na prízemí hotela Boutique Hotel Dubná Skala Dubná Skala, Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
07.01.2019 09:00
Druhá obhliadka:
22.01.2019 09:00
Najnižšie podanie:
49 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
66 000 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Kysucké Nové Mesto
Obec:
Kysucké Nové Mesto
Katastrálne územie:
Kysucké Nové Mesto
Ulica:
Kukučínova 83

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Kysucké Nové Mesto, obec: Kysucké Nové Mesto, katastrálne územie: Kysucké Nové Mesto, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1736, a to konkrétne:

  • rodinný dom čs. 772 so súpisným číslom 772 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3923 o výmere 441 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 3923 o výmere 441 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 3924 o výmere 849 m2, druh pozemku: orná pôda, (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 772, k.ú. Kysucké Nové Mesto

Rodinný dom je súčasťou dvojdomu spojený s ním jednou spoločnou stenou, pričom tvorí samostatný funkčný celok. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1964. Je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie, ktoré bolo realizované dodatočne v roku 2007. Rekonštrukčné práce nie sú ukončené v tom rozsahu, že nie je ukončená vonkajšia omietka rodinného domu (realizované je zateplenie s hrubou povrchovou úpravou).

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: vstupná chodba, letná kuchyňa, práčovňa, sklad, chodba so schodiskom, WC, kotolňa a dva sklady.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 75,92 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: prístavba vstupnej chodby, veranda, chodba, kuchyňa, komora, 2 izby, kúpeľňa s WC, schody do podkrovia a schody do suterénu.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 95,46 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: chodba, tri izby, kúpeľňa s WC.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 47,58 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Rodinný dom je postavený na betónových základoch s izoláciou. 1. PP je vyhotovené z monolitického betónu. Strop je betónový. 1. NP je vyhotovené z tehlového muriva, prístavba je z porobetónových tvárnic. Rodinný dom má sedlovú strechu s plechovou krytinou Ranila. Klampiarske konštrukcie sú žľaby a zvody z pozinkovaného plechu. Rodinný dom je zateplený so štrukturovanou omietkou. Okná sú plastové.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Garáž

Výstavba garáže bola začatá v roku 2009. Jedná sa o jednoduchú stavbu postavenú na základových pásoch. Strecha je sedlová s plechovou krytinou bez klampiarskych konštrukcií. Strop tvorí kovová konštrukcia bez podhľadu. Obvodové murivo je murované s hrúbkou muriva 300 mm. Vonkajšia omietka je na báze umelých látok so zateplením obvodových stien. Vnútorná omietka je vápenná hladká. V garáži je rozvod elektroinštalácie bez kompletáže. Na garáži nie sú osadené garážové vráta.

Celková podlahová plocha garáže je 30,3 m2.

 

Hospodárska budova

Bola vybudovaná v roku 1964. Je postavená na betónových základoch s obvodovým murivom z tehál. Strecha je pultová s krytinou z pozinkovaného plechu. Vonkajšie aj vnútorné omietky sú hladké. Dvere sú zvlakové, okná sú jednoduché oceľové. 

Celková podlahová plocha hospodárskej budovy je 13,42 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov, predovšetkým zo znaleckého posudku č. 132/2015 vypracovaného Ing. Lenkou Ďurechovou

 

Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.