Dražba rodinného domu v Dolnom Hričove, okres Žilina Vydražené za 24 300 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
24.04.2018 11:15
Miesto dražby:
Salónik Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala, Jozefa Miloslava Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
04.04.2018 07:30
Druhá obhliadka:
18.04.2018 07:30
Najnižšie podanie:
27 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
27 000 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Žilina
Obec:
Dolný Hričov
Katastrálne územie:
Dolný Hričov
Ulica:
Bratislavská 33

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Žilina, obec: Dolný Hričov, katastrálne územie: Dolný Hričov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 421, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 62 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 391 o výmere 213 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 391 o výmere 213 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 392 o výmere 321 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 62, katastrálne územie Dolný Hričov

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom, nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1937 a v roku 1999 bola k nemu realizovaná prístavba a nadstavba, dom bol modernizovaný.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 84,41 m2.

Zastavaná plocha 1. podkrovia je 50,97 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Rodinný dom má sedlovú strechu. Strešná krytina je z lepenkového šindľa. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu. Obvodové murivo je murované. Vonkajšia omietka je hladká. Objekt má drevené zdvojené okná. Rodinný dom je podľa predloženej dokumentácie napojený na verejný rozvod elektriny, odkanalizovaný je do vlastnej žumpy. K domu je privedená plynová prípojka. 

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov

 

Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.