Opakovaná dražba rodinného domu v Rimavskej Sobote Vydražené za 33 900 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
31.05.2018 16:15
Miesto dražby:
salónik na prízemí v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec
Prvá obhliadka:
15.05.2018 14:30
Druhá obhliadka:
29.05.2018 14:30
Najnižšie podanie:
50 900 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
67 800 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Rimavská Sobota
Obec:
Rimavská Sobota
Katastrálne územie:
Rimavská Sobota
Ulica:
Veterná 21

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rimavská Sobota, obec: Rimavská Sobota, katastrálne územie: Rimavská Sobota, zapísané v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1338, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 359 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1110/24 o výmere 443 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1110/24 o výmere 443 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 359 , k.ú. Rimavská Sobota

Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1985. Jedná sa o samostatne stojaci dvojpodlažný rodinný dom s podpivničením bez obytného podkrovia nachádzajúci sa na svahovitom pozemku (juhozápadný svah) v intraviláne obce Rimavská Sobota, v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov v okrajovej časti obce v pomerne tichej  lokalite.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: garáž, kotolňa, sklad zeleniny, sklad ovocia a schodište do nadzemných podlaží.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 110,53 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: vstupná hala so schodiskom, kuchyňa, špajza, WC, 3x izba, loggia a balkón a schodisko do 2. nadzemného podlažia.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 110,53 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: kúpeľňa, štyri izby, predizba, loggia a balkón.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 110,53 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy rodinného domu sú betónové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. Základová doska je hr. 150 mm s vodorovnou izoláciou proti vode. Obvodové murivo suterénu, 1. a 2. nadzemného podlažia rodinného domu sú vymurované z tehál hr. 40 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády škrabaný brizolit. Priečky v rodinnom dome sú vybudované z pálených tehál. Strop nad suterénom, 1. a 2. nadzemným podlažím je železobetónový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ v suteréne sú vápenné štukové, v 1. a 2. nadzemnom podlaží sú omietky štukové.   Vykurovanie rodinného domu je riešené ako ústredné teplovodné s oceľovými radiátormi a zdrojom tepla - plynovým kotlom. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom. Rozvod studenej vody v rodinnom dome je riešený z verejnej siete rozvodom z oceľového potrubia. ELI v suteréne a v 2. nadzemnom podlaží 220 V a v 1. nadzemnom podlaží je riešená rozvodmi 220 a 380 V napojená cez domový rozvádzač ističový. Strecha rodinného domu je plochá s  krytinou z asfaltových pásov na vyspádovanom podklade do vonkajšieho žľabu. Klampiarske konštrukcie pozinkované  kompletné strechy. Parapety pozinkované. Okná sú vymenené čiastočne. V suteréne a v 2. nadzemnom podlaží sú pravdepodobne drevené zdvojené s dvojitým zasklením, v 1. nadzemnom podlaží sú okná pravdepodobne plastové vymenené EURO s celoobvodovým kovaním. Interiérové dvere v rodinnom dome sú hladké na báze dreva plné a zasklené do kovových zárubní. Podlahy obytných miestností sú z PVC na betónový poter. Podlahy príslušenstva v rodinnom dome sú   keramické dlažby. 

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov

 

Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.