Dražba rodinného domu v Rimavskej Sobote Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
10.09.2019 17:00
Miesto dražby:
salónik na prízemí v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec
Prvá obhliadka:
23.08.2019 11:15
Druhá obhliadka:
03.09.2019 11:15
Najnižšie podanie:
61 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
61 800 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Rimavská Sobota
Obec:
Rimavská Sobota
Katastrálne územie:
Rimavská Sobota
Ulica:
Veterná 21

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rimavská Sobota, obec: Rimavská Sobota, katastrálne územie: Rimavská Sobota, zapísané v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1338, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 359 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1110/24 o výmere 443 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1110/24 o výmere 443 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

(ďalej len ako „predmet dražby“).