2. opakovaná dražba rodinného domu v obci Málinec (okres Poltár)!!! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
07.08.2019 17:30
Miesto dražby:
miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
18.07.2019 08:40
Druhá obhliadka:
02.08.2019 08:40
Najnižšie podanie:
17 400 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
23 100 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Poltár
Obec:
Málinec
Katastrálne územie:
Málinec
Ulica:
Potočná 18

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Poltár, obec: Málinec, katastrálne územie: Málinec, zapísané v evidencii Okresného úradu Poltár, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 43, a to konkrétne:
 rodinný dom so súpisným číslom 420 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 249 o výmere 400 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 pozemok parcely registra „C“ č. 248 o výmere 521 m2, druh pozemku: záhrady,
 pozemok parcely registra „C“ č. 249 o výmere 400 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
(ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 420 sa nachádza na rovinatom pozemku v intraviláne obce Málinec, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej komunikácií na kraji obce. Podľa zistení znalca bol začiatok užívania domu v roku 1972. Dom je napojený na verejný rozvod ELI, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a verejný rozvod zemného plynu.
Dom je riešený ako dvojpodlažný bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. Dom je neobývaný resp. je pravdepodobne obývaný len príležitostne. Po posúdení stavebno - technického stavu domu so zrealizovanou rekonštrukciou (výmena strešnej krytiny, okien, podláh, rekonštrukcia kúpeľne a pod.), kvality jeho vyhotovenia, spôsobu užívania a úrovne údržby je životnosť domu stanovená odborným odhadom na 110 rokov.
Dispozičné riešenie:
Dom je riešený ako dvojpodlažný bez obytného podkrovia a bez podpivničenia, pričom v 1.NP je umiestnená kotolňa a skladové priestory bez obytných miestností. Hlavný vstup do 2. NP domu je z čelnej strany dvora cez predložené schody. Vstup do 1.NP domu je z bočnej južnej strany dvora - z úrovne terénu. Vnútorné prepojenie 1. a 2. NP domu schodiskom nie je zrealizované. Vchod do jednotlivých podlaží je len z vonkajšej strany dvora.
V 1. NP sa nachádza: zádverie s chodbou, v ktorej je umiestnený kotol UVK na tuhé palivo, od chodby vpravo a vľavo sa nachádzajú miestnosti skladov.
Zastavaná plocha 1. NP je 108,12 m2.
V 2. NP so vstupom cez predložené betónové schody z čelnej strany dvora sa nachádza: zádverie, chodba, sklad, 2 x izba, šatník, kuchyňa a kúpeľňa s ohrievačom TÚV.
Zastavaná plocha 2. NP je 108,12 m2.
Technické a konštrukčné riešenie:
Základy domu sú betónové bez izolácie proti vode. Obvodové murivo 1.NP je z pórobetónových tvárnic hr 40- 50 cm, murivo 2.NP je murované z tehál hr. do 40 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou škrabaný brizolit - bez zateplenia v pôvodnom stave. Priečky v celom dome sú vybudované z tehál. Strop nad 1.NP a 2.NP je železobetónový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou - štuková omietka. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové. Vykurovanie je riešené ako ústredné s plechovými panelovými radiátormi a stacionárnym kotlom na tuhé palivo, ktorý je umiestnený v chodbe na 1.NP. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom TÚV, ktorý je umiestnený v kúpeľni v 2.NP domu. Rozvod vody je riešený z verejnej siete oceľovým pozinkovaným potrubím. ELI v dome je riešenározvodmi 220 a 380 V. Strecha je valbová pokrytá krytinou Bramac na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované bez povrchovej úpravy (žľaby, zvody a záveterné lišty). Okná v 1.NP sú pôvodné, v 2.NP boli okná vymenené okolo roku 2008 za plastové s izolačným dvojsklom.
Interiérové dvere v celom dome sú hladké, na báze dreva plné a zasklené. Vchodové dvere do 2.NP sú vymenené hliníkové s celoobvodovým kovaním, vchodové dvere do 1.NP sú pôvodné drevené palubkové.
Podlahy obytných miestnosti v 2.NP sú plávajúce laminátové, vymenené boli v roku 2008. Podlahy príslušenstva v dome sú z PVC a z keramickej dlažby. Podlaha v kúpeľni je z keramickej dlažby.
V 2.NP sa nachádza kuchyňa - rekonštruovaná v roku 2008, zariadená štandardnou kuchynskou linkou na báze dreva s kuchynským sporákom s plynovou varnou doskou a el. rúrou s digestorom, s nerezovým drezom s pákovou stenovou batériou. Podlaha v kuchyni je plávajúca laminátová. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je čiastočne obložená obkladom na báze dreva. Plynofikácia a rozvod plynu do kuchyne bol zrealizovaný v roku 1994. V 2.NP sa nachádza kúpeľňa s nedokončenou rekonštrukciou, vybavená je rohovou vaňou, umývadlom, automatickou práčkou a WC misou kombi. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha je z keramickej dlažby.
Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:
Drobná stavba: Prístrešok nad vstupným schodiskom
Prístrešok nad schodiskom je pred vstupom do 2. NP domu z východnej strany. Na základe zistenia znalca bola drobná stavba vybudovaná v roku 2010.
Stavba je jednopodlažný objekt nosnej konštrukcie z povrchovo upravených drevených hranolov, osadených do betónovej konštrukcie schodiska. Strecha prístrešku je pultová, pokrytá krytinou betónovou Bramac na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú žľaby a zvody na drobnej stavbe nezrealizované.
Životnosť drobnej stavby, ktorá tvorí príslušenstvo k domu je vzhľadom na použité materiály uvažovaná na 60 rokov.
Zastavaná plocha je 6,90 m2.
Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave, nie je však pravidelne užívaný.