Opakovaná dražba rodinného domu v obci Topoľníky, okres Dunajská Streda, teraz za NIŽŠIU CENU! Vydražené za 39 000 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
25.04.2018 11:30
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
05.04.2018 15:00
Druhá obhliadka:
20.04.2018 15:00
Najnižšie podanie:
39 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
52 000 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Topoľníky
Katastrálne územie:
Horné Topoľníky
Ulica:
Krivá 32

Predmet dražby

a) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Topoľníky, katastrálne územie: Horné Topoľníky, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1943, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 918 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 610/3 o výmere 67 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „ Nehnuteľnosť I“),

b) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Topoľníky, katastrálne územie: Horné Topoľníky, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1381, a to konkrétne:

  • pozemok parc. reg. „C“ č. 610/2 o výmere 533 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 610/3 o výmere 67 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „ Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 918, katastrálne územie Horné Topoľníky

Rodinný dom je dvojpodlažná podpivničená stavba, ktorá bola daná do užívania podľa zistenia v roku 1990 (vyjadrenie vlastníčky v čase obhliadky). Predmet dražby je napojený na elektrickú rozvodnú sieť, plynovod, vodovod, bez možnosti napojenia na kanalizáciu. Rodinný dom sa nachádza v okrajovej obytnej časti obce na ulici Krivá, v zástavbe rodinných domov, prístup k domu je po spevnenej komunikácii. Dom je pravdepodobne po rekonštrukcii vykonanej v roku 2000.

 

Dispozičné riešenie:

Suterén (1.PP): predsieň, sklad, kotolňa a izba.

Zastavaná plocha 1.PP je 67,24 m2.

 

Prízemie (1.NP): predsieň, kuchyňa, chodba, schodisko, izba, kúpeľňa, WC a loggia.

Zastavaná plocha 1.NP  je 67,24 m2.

 

Poschodie (2.NP): predsieň, 2 izby a loggia.

Zastavaná plocha 2.NP  je 67,24 m2.

 

Technické a konštrukčné riešenie:

Strecha predmetu dražby je sedlová, krov je drevený väznicový, krytinu tvorí pálená škridla. Základy domu sú betónové pásové s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosný systém prízemia a suterénu je murovaný prevažne z pálených tehál v skladobnej hrúbke do 40 cm, poschodie je murované prevažne z tvárnic v skladobnej hrúbke do 40 cm. Fasáda je s povrchovou úpravou na báze suchých omietkových zmesí (nadzemné podlažia sú zateplené). Stropy suterénu sú prefabrikované s rovným podhľadom, stropy prízemia a podkrovia sú drevené trámové s rovným podhľadom. Vnútorné omietky domu sú vápenné hladké. Dvere sú drevené plné a presklené. Okná sú zdvojené drevené  s izotermickými sklami. Podlahy suterénu sú z keramickej dlažby, na prízemí je v izbe drevená mozaiková dlažba, ostatné podlahy sú keramické. V podkroví je keramická dlažba a korková podlaha. Vykurovanie nadzemných podlaží je podlahové teplovodné, kotol na plyn je osadený v kotolni suterénu, kde je aj bojler na TÚV. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Rozvod studenej a teplej vody je z pozinkovaného potrubia. Kanalizácia je zvedená do žumpy z kuchyne, kúpeľne a WC na prízemí. V kuchyni je osadený elektrický sporák s digestorom, bežná kuchynská linka s nerezovým drezom a nerezovou pákovou výtokovou armatúrou. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo a nerezové pákové výtokové armatúry. Splachovacie WC je bez umývadla. Keramický obklad stien je pri sporáku a v kúpeľni. Loggie majú keramickú povrchovú úpravu. Do suterénu predmetu dražby pravdepodobne zateká podzemná voda.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Garáž postavená na parc. č. 610/2

Garáž je jednopodlažná a nepodpivničená. Obvodové nosné murivo tvoria betónové dielce, zatiaľ čo strechu tvorí sedlová kovová konštrukcia s latovým podbitím a krytinou z asfaltových šindľov. Vráta sú plné plechové presvetlené, podlaha je z cementového poteru. Garáž je bez  rozvodu studenej a teplej vody, vykurovania a elektrickej inštalácie. Garáž bola daná do užívania podľa predpokladu v roku 1990.

Zastavaná plocha garáže je 20,06 m2.

 

2. Sklad postavený na parc. č. 610/2

Sklad je jednopodlažná a nepodpivničená stavba. Obvodové nosné murivo tvoria betónové dielce, zatiaľ čo strechu tvorí sedlová kovová konštrukcia s latovým podbitím s krytinou z asfaltových šindľov. Vráta sú plné plechové presvetlené,  podlaha je z cementového poteru. Sklad je bez  rozvodu studenej a teplej vody, vykurovania a elektrickej inštalácie. Sklad bol daný do užívania podľa predpokladu v roku 1990.

Zastavaná plocha skladu je 9,36 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.