Dražba rodinného domu v Bytči !!! VÝBORNÁ CENA!!! Vydražené za 119 200 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
29.05.2018 09:45
Miesto dražby:
Salónik Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala, Jozefa Miloslava Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
10.05.2018 09:00
Druhá obhliadka:
24.05.2018 09:00
Najnižšie podanie:
119 200 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
149 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Bytča
Obec:
Bytča
Katastrálne územie:
Veľká Bytča
Ulica:
Hviezdoslavova 306

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bytča, obec: Bytča, katastrálne územie: Veľká Bytča, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bytča, katastrálny odbor

  1. na liste vlastníctva č. 727, a to konkrétne:
  • rodinný dom so súpisným číslom 306 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 1239 o výmere 265 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1239 o výmere 265 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1240 o výmere 189 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len „Nehnuteľnosť I“) a

b)   na liste vlastníctva č. 187, a to konkrétne:

  • pozemok parc. registra „C“ č. 1242/2 o výmere 59 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len predmet dražby“),

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 306 s príslušenstvom, postavený na par. č. 1239 v kat. území Veľká Bytča.

Predmet dražby sa nachádza v širšom centre okresného mesta Bytča, a to v zastavanej časti mesta. Predmet dražby je prístupný z hlavnej miestnej komunikácie. K dispozícii sú všetky verejné siete (kanalizácia, vodovod, plynovod, elektrorozvody). Pozemok má rovinatý terén. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1973. Jedná sa o samostatne stojaci podpivničený rodinný dom s dvoma nadzemnými podlažiami - prízemím a poschodím. Vstup do predmetu dražby je riešený z ulice alebo zo záhrady, cez zimnú záhradu.

 

Dispozičné riešenie:

V 1.PP (suterén) sa nachádza kotolňa a skladové priestory.

V 1.NP sa nachádza závetrie, zádverie, chodba, dve izby, kuchyňa, jedáleň, kúpeľňa s WC, WC a schodisko.

V 2.NP sa nachádza chodba, tri obytné miestnosti z toho v jednej sa nachádza kuchyňa, kúpeľňa s WC a balkón o výmere 10,40 m2.

 

Zastavaná plocha 1. PP  je o výmere 56,42 m2.

Zastavaná plocha 1. NP je o výmere 114,28 m2.

Zastavaná plocha 2. NP je o výmere 103,74 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy 1. NP sú betónové s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v 1. PP sú z monolitického betónu, v 1. NP a 2. NP sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm. Deliace konštrukcie predmetu dražby sú tehlové (priečkovky). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy v 1. PP a 1. NP sú s rovným podhľadom keramické. Schodisko v 1. PP má cementový poter a schodisko v 1. NP je tvorené tvrdým drevom – červený smrek. Strecha na predmete dražby je plochá s dvojplášťovou krytinou a z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Fasádna omietka (1. NP, 2. NP) je na báze umelých látok. V 1. PP je fasáda obložená obkladovým  murivom z prírodného kameňa – pieskovca. Vnútorné omietky (1. PP, 1. NP) sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené, v 2. NP sú vnútorné omietky sadrové, striekané (hrubozrnné). V predmete dražby sa nachádzajú aj vnútorné obklady (1. NP, 2. NP), a to v prevažnej časti kúpeľne min .nad 1,35 m výšky. V 1. NP, 2. NP je obklad na vani, v 1. NP je obklad vo WC min. do výšky 1 m, v 1. NP, 2. NP je obklad v kuchyni min. pri sporáku a dreze. Dvere v 1. PP sú hladké plné alebo zasklené, v 1. NP, 2. NP sú dvere plné alebo zasklené dyhované. Okná v 1. PP sú jednoduché drevené, v 1. NP, 2. NP sú okná plastové s dvoj a s trojvrstvovým zasklením. Na oknách predmetu dražby sú okenice a vonkajšie rolety – hliníkové. Podlahy v obytných miestnostiach okrem kuchyne v 1. NP sú drevené parkety a v 2. NP sú pokryté plávajúcou podlahou. V 1. PP je podlaha s cementovým poterom a v ostatných miestnostiach na 1. NP, 2. NP je kamenná dlažba. V kuchyni na 1. NP je k dispozícii elektrický sporák s elektrickou rúrou a keramickou platňou, umývačka riadu (zabudovaná), odsávač pár, nerezový drez, kuchynská linka z prírodného dreva. V kuchyni na 2. NP sa nachádza plynový sporák, oceľový smaltovaný drez, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. V kúpeľni na 1. NP je plastová vaňa, umývadlo, bidet, samostatná sprcha, páková nerezová vodovodná batéria, páková nerezová vodovodná batéria so sprchou a splachovací záchod. V 1. NP sa nachádza aj samostatný splachovací záchod s umývadlom. V kúpeľni na 2. NP je umývadlo, jednoduchá plastová vaňa, vodovodné batérie, a to pákové nerezové a pákové nerezové so sprchou, splachovací záchod. V 1. NP a 2. NP je k dispozícii vstavaná skriňa. Vykurovanie predmetu dražby (1. NP a 2. NP) je ústredné zabezpečené teplovodnými rozvodmi a radiátormi. Zdrojom vykurovania v 1. PP je kotol ústredného vykurovania na plyn.  Vnútorné rozvody vody (1. NP a 2. NP) sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody v 1. PP je zásobníkový plynový ohrievač. Rozvod kanalizácie (1. NP a 2. NP) je zabezpečený cez liatinové potrubie. Elektroinštalácia (bez rozvádzačov) v 1. PP a 1. NP  je svetelná, motorická, v 2. NP je svetelná. Predmet dražby je opatrený bleskozvodom. V 1. PP sa nachádza studňa o hĺbke 12 m s priemerom 50 mm, ktorá je vybavená ručným čerpadlom.

 

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

  • Garáž bez súpisného čísla postavená na par. č. 1239 a 1242/2 v kat. území Veľká Bytča.  

Garáž pozostáva z dvoch častí. Prvú časť tvorí pôvodná garáž z roku 1973 a druhú časť tvorí pristavaná (nová) garáž z roku 1998, ktorá je napojená priamo na pôvodnú časť pozdĺž predmetu dražby.

 

Technicko – konštrukčné riešenie pôvodnej časti garáže: 

Základy pôvodnej garáže sú betónové, zvislé nosné konštrukcie sú  murované z pálenej tehly o hrúbky nad 15 do 30 cm. Obvodové steny sú zateplené polystyrénom. Stropy sú železobetónové, zateplené polystyrénom minimálnej hrúbky 10 cm. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Omietka je vápenná hrubá alebo náter. Povrch vnútorných stien tvorí vápenná omietka. Dvere sú rámové s výplňou a okná jednoduché oceľové. Podlahy tvorí hrubý betón s vodorovnou izoláciou. Vnútorné rozvody elektroinštalácie sú len svetelné – poistky.

 

Zastavaná plocha pôvodnej časti garáže je o výmere 25,76 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie novej časti garáže: 

Základy novej časti garáže sú bez podmurovky, tvorené sú iba základovými pásmi, zvislé nosné konštrukcie sú drevené, stĺpikové, jednostranne obité. Strecha je tvorená krovom, pultová.  Krytina strechy na krove je z asfaltových privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Steny novej časti garáže sú napustené impregnáciou. Okná sú zdvojené s dvojvrstvovým zasklením. Podlaha má vodorovnú izoláciu a je pokrytá zámkovou dlažbou. Elektroinštalácia je len svetelná – poistky.

 

Zastavaná plocha novej časti garáže je o výmere 30,10 m2.

 

  • Vonkajšia zimná záhrada postavená na par. č. 1239 v kat. území Veľká Bytča.

Zimná záhrada z roku 1998 je priamo napojená na predmet dražby.

 

Technicko – konštrukčné riešenie zimnej záhrady:

Základy zimnej záhrady sú betónové s betónovou podmurovkou. Nosné konštrukcie tvoria drevené stĺpiky. Strecha je pultová s krovom, krytinu tvorí nerozbitné sklo. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Vonkajšie a vnútorné steny sú napustené impregnáciou. Okná sú z tvrdého dreva. Podlaha má vodorovnú izoláciu a je pokrytá keramickou dlažbou. Elektroinštalácia je len svetelná – poistky. V zimnej záhrade sa nachádza kozub s otvoreným ohniskom.

 

Zastavaná plocha zimnej záhrady je o výmere 23,58 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.